V Google došlo k veľ­kému zeme­tra­se­niu!

Martin Kráľ / Richard Néveri / 10. augusta 2015 / Business

Toto asi nikto neča­kal, ale dáva to zmy­sel. Google mení svoju orga­ni­začnú štruk­túru.

Dochá­dza k veľ­kému zeme­tra­se­niu, ktoré sa dotýka Google samot­ného. Larry aj Ser­gey odo­vzdá­vajú žezlo novému výkon­nému ria­di­te­ľovi. Tým sa stáva Sun­dar Pichai, ktorý vie­dol už nejakú dobu diví­zie v rámci Google — naprí­klad Chrome a Android.

Nejedná sa však o jedinú zmenu. 

Z Google sa stáva dcér­ska spo­loč­nosť a všetko bude ria­dené novou fir­mou, ktorá sa volá Alp­ha­bet Inc. Tú pove­die známa dvo­j­ica — Larry Page a Ser­gey Brin. Pod Alp­ha­bet Inc. budú spa­dať všetky spo­loč­nosti pôvodne pod Goog­lom, tam napr. spadá labo­ra­tó­rium X alebo You­tube. Čo sa týka akcií Google, tak tie budú auto­ma­ticky pre­ve­dené na Alp­ha­bet Inc.

Naša spo­loč­nosť dnes fun­guje skvele, ale mys­líme, že ju doká­žeme pre­me­niť na čis­tej­šiu a uspo­ria­da­nej­šiu. Vytvá­rame preto novú spo­loč­nosť nazvanú Alp­ha­bet,” píše Larry v prís­pevku na ofi­ciál­nom Google blogu. Page sa stáva výkon­ným ria­di­te­ľom novej spo­loč­nosti a Ser­gey bude jej pre­zi­den­tom. “Čo je Alp­ha­bet? Alp­ha­bet je z veľ­kej časti kolek­cia spo­loč­ností, z kto­rých je pri­ro­dzene naj­väč­šou Google. Nové Google je okre­sané. Spo­loč­nosti, kto­rých čin­nosť je vzdia­lená od našich hlav­ných inter­ne­to­vých pro­duk­tov v Google, pat­ria odte­raz pod Alp­ha­bet.” 

Nová štruk­túra nám umožní sústre­diť sa na mimo­riadne prí­le­ži­tosti, ktoré vo vnútri Google máme rozp­ra­co­vané,” komen­to­val zmenu Page. Alp­ha­bet má svoju vlastnú uni­kátnu webovú adresu abc.xyz

Zro­de­nie spo­loč­nosti Alp­ha­bet je pre Ser­geya a pre mňa obrov­ský a veľmi vzru­šu­júci krok v živote Google. Názov Alp­ha­bet sa nám páčil, pre­tože repre­zen­tuje zbierku pís­men, ktoré tvo­ria jazyk, jeden z naj­dô­le­ži­tej­ším vyná­le­zov ľud­stva a spô­sob, akým v Google inde­xu­jeme stránky. Navyše sa nám páči, že to zna­mená aj alpha-bet (Alpha ako návrat inves­tí­cie nad hra­ni­cou), presne o čo sa usi­lu­jeme! Mal by som však dodať, že z Alp­ha­bet nemáme v úmysle vybu­do­vať kon­zumnú značku s mno­hými ved­ľaj­šími pro­duktmi, naopak cie­ľom je, aby spo­loč­nosti pat­riace pod Alp­ha­bet zís­kali voľ­nosť a budo­vali si vlastnú značku.”, vysvet­ľuje Larry Page.

Page na svo­jom blogu uvie­dol, že Alp­ha­bet umožní lep­šiu orga­ni­zá­ciu čin­nosti firmy, ktorá sa v súčas­nosti zaoberá radom vzá­jomne nie vždy úplne súvi­sia­cich pro­jek­tov v mno­hých odvet­viach. Firmy zastre­šené Alp­ha­bet majú byť nezá­vislé a majú vytvá­rať vlastné značky.

Pod spo­loč­nos­ťou Google budú naďa­lej zdru­žené oblasti ako vyhľa­dá­va­nie, reklama, mapy, apli­ká­cie, You­Tube, Android a súvi­siaca tech­nická infra­štruk­túra. V rámci Alp­ha­bet budú ďalej pôso­biť naprí­klad spo­loč­nosti Calico, Nest, Fiber, Google Ven­tu­res, Google Capi­tal alebo Google X. Larry Page si od zmeny sľu­buje efek­tív­nej­šie ria­de­nie firmy a mož­nosť sa dlho­dobo sústre­diť na budúce pro­dukty a služby. Ako sa to podarí napl­niť, ukáže čas. 

Medzi Sili­con Val­ley insi­ders a na Twit­teri sa posledné hodiny začali šíriť infor­má­cie, že Google spra­vil tento ťah z nut­nosti ochrá­niť Sun­dara a ponuk­núť mu vyš­šiu pozí­ciu CEO z dôvodu toho, že Twit­ter sa posledné týždne snaží nájsť svojho nového CEO a Sun­dar Pichai bol žev­raj horú­cim kan­di­dá­tom. Twit­ter sa posledné mesiace borí v obrov­ských prob­lé­moch, nedarí sa mu nájsť fun­gu­júci biz­nis model, akcie prudko pre­padli a nahráda za Dicka Cos­tola zatiaľ nie je na obzore.

Záver?

Z pohľadu Star­ti­tup sa jedná o značný krok vpred, ktorý môže pri­niesť množ­stvo nových zau­jí­ma­vých pro­jek­tov neza­ťa­že­ných his­tó­riou firmy. Google+ je toho jas­ným dôka­zom, ako sa dá pomerne ambi­ci­ózny pro­jekt abso­lútne domr­viť. Okrem iného si mys­líme, že Google v najb­liž­ších rokoch pre­stane kra­ľo­vať seg­mentu webo­vého vyhľa­dá­va­nia a search tak ako ho dnes poznáme v zásade zanikne, resp. zmení formu a pre­su­nie sa viac do natív­nej­šej podoby, kto­rej pomaly ale isto začne domi­no­vať Face­book a Wechat.

zdroj: theverge.com, CTK

Pridať komentár (0)