V Goog­le doš­lo k veľ­ké­mu zeme­tra­se­niu!

Martin Kráľ / Richard Néveri / 10. augusta 2015 / Business

Toto asi nikto neča­kal, ale dáva to zmy­sel. Goog­le mení svo­ju orga­ni­zač­nú štruk­tú­ru.

Dochá­dza k veľ­ké­mu zeme­tra­se­niu, kto­ré sa dotý­ka Goog­le samot­né­ho. Lar­ry aj Ser­gey odo­vzdá­va­jú žez­lo nové­mu výkon­né­mu ria­di­te­ľo­vi. Tým sa stá­va Sun­dar Pichai, kto­rý vie­dol už neja­kú dobu diví­zie v rám­ci Goog­le — naprí­klad Chro­me a Andro­id.

Nejed­ná sa však o jedi­nú zme­nu.

Z Goog­le sa stá­va dcér­ska spo­loč­nosť a všet­ko bude ria­de­né novou fir­mou, kto­rá sa volá Alp­ha­bet Inc. Tú pove­die zná­ma dvo­j­ica — Lar­ry Page a Ser­gey Brin. Pod Alp­ha­bet Inc. budú spa­dať všet­ky spo­loč­nos­ti pôvod­ne pod Goog­lom, tam napr. spa­dá labo­ra­tó­rium X ale­bo You­tu­be. Čo sa týka akcií Goog­le, tak tie budú auto­ma­tic­ky pre­ve­de­né na Alp­ha­bet Inc.

Naša spo­loč­nosť dnes fun­gu­je skve­le, ale mys­lí­me, že ju doká­že­me pre­me­niť na čis­tej­šiu a uspo­ria­da­nej­šiu. Vytvá­ra­me pre­to novú spo­loč­nosť nazva­nú Alp­ha­bet,” píše Lar­ry v prís­pev­ku na ofi­ciál­nom Goog­le blo­gu. Page sa stá­va výkon­ným ria­di­te­ľom novej spo­loč­nos­ti a Ser­gey bude jej pre­zi­den­tom. “Čo je Alp­ha­bet? Alp­ha­bet je z veľ­kej čas­ti kolek­cia spo­loč­nos­tí, z kto­rých je pri­ro­dze­ne naj­väč­šou Goog­le. Nové Goog­le je okre­sa­né. Spo­loč­nos­ti, kto­rých čin­nosť je vzdia­le­ná od našich hlav­ných inter­ne­to­vých pro­duk­tov v Goog­le, pat­ria odte­raz pod Alp­ha­bet.” 

Nová štruk­tú­ra nám umož­ní sústre­diť sa na mimo­riad­ne prí­le­ži­tos­ti, kto­ré vo vnút­ri Goog­le máme rozp­ra­co­va­né,” komen­to­val zme­nu Page. Alp­ha­bet má svo­ju vlast­nú uni­kát­nu webo­vú adre­su abc.xyz

Zro­de­nie spo­loč­nos­ti Alp­ha­bet je pre Ser­ge­ya a pre mňa obrov­ský a veľ­mi vzru­šu­jú­ci krok v živo­te Goog­le. Názov Alp­ha­bet sa nám páčil, pre­to­že repre­zen­tu­je zbier­ku pís­men, kto­ré tvo­ria jazyk, jeden z naj­dô­le­ži­tej­ším vyná­le­zov ľud­stva a spô­sob, akým v Goog­le inde­xu­je­me strán­ky. Navy­še sa nám páči, že to zna­me­ná aj alp­ha-bet (Alp­ha ako návrat inves­tí­cie nad hra­ni­cou), pres­ne o čo sa usi­lu­je­me! Mal by som však dodať, že z Alp­ha­bet nemá­me v úmys­le vybu­do­vať kon­zum­nú znač­ku s mno­hý­mi ved­ľaj­ší­mi pro­dukt­mi, naopak cie­ľom je, aby spo­loč­nos­ti pat­ria­ce pod Alp­ha­bet zís­ka­li voľ­nosť a budo­va­li si vlast­nú znač­ku.”, vysvet­ľu­je Lar­ry Page.

Page na svo­jom blo­gu uvie­dol, že Alp­ha­bet umož­ní lep­šiu orga­ni­zá­ciu čin­nos­ti fir­my, kto­rá sa v súčas­nos­ti zaobe­rá radom vzá­jom­ne nie vždy úpl­ne súvi­sia­cich pro­jek­tov v mno­hých odvet­viach. Fir­my zastre­še­né Alp­ha­bet majú byť nezá­vis­lé a majú vytvá­rať vlast­né znač­ky.

Pod spo­loč­nos­ťou Goog­le budú naďa­lej zdru­že­né oblas­ti ako vyhľa­dá­va­nie, rekla­ma, mapy, apli­ká­cie, You­Tu­be, Andro­id a súvi­sia­ca tech­nic­ká infra­štruk­tú­ra. V rám­ci Alp­ha­bet budú ďalej pôso­biť naprí­klad spo­loč­nos­ti Cali­co, Nest, Fiber, Goog­le Ven­tu­res, Goog­le Capi­tal ale­bo Goog­le X. Lar­ry Page si od zme­ny sľu­bu­je efek­tív­nej­šie ria­de­nie fir­my a mož­nosť sa dlho­do­bo sústre­diť na budú­ce pro­duk­ty a služ­by. Ako sa to poda­rí napl­niť, uká­že čas. 

Medzi Sili­con Val­ley insi­ders a na Twit­te­ri sa posled­né hodi­ny zača­li šíriť infor­má­cie, že Goog­le spra­vil ten­to ťah z nut­nos­ti ochrá­niť Sun­da­ra a ponuk­núť mu vyš­šiu pozí­ciu CEO z dôvo­du toho, že Twit­ter sa posled­né týžd­ne sna­ží nájsť svoj­ho nové­ho CEO a Sun­dar Pichai bol žev­raj horú­cim kan­di­dá­tom. Twit­ter sa posled­né mesia­ce borí v obrov­ských prob­lé­moch, neda­rí sa mu nájsť fun­gu­jú­ci biz­nis model, akcie prud­ko pre­pad­li a nahrá­da za Dic­ka Cos­to­la zatiaľ nie je na obzo­re.

Záver?

Z pohľa­du Star­ti­tup sa jed­ná o znač­ný krok vpred, kto­rý môže pri­niesť množ­stvo nových zau­jí­ma­vých pro­jek­tov neza­ťa­že­ných his­tó­ri­ou fir­my. Goog­le+ je toho jas­ným dôka­zom, ako sa dá pomer­ne ambi­ci­óz­ny pro­jekt abso­lút­ne domr­viť. Okrem iné­ho si mys­lí­me, že Goog­le v najb­liž­ších rokoch pre­sta­ne kra­ľo­vať seg­men­tu webo­vé­ho vyhľa­dá­va­nia a search tak ako ho dnes pozná­me v zása­de zanik­ne, resp. zme­ní for­mu a pre­su­nie sa viac do natív­nej­šej podo­by, kto­rej poma­ly ale isto začne domi­no­vať Face­bo­ok a Wechat.

zdroj: theverge.com, CTK

Pridať komentár (0)