V Kalifornii budujú miliónový startup. Mladý Slovák pomáha uspieť filmovým trhákom z Hollywoodu

Linda Cebrová / 27. decembra 2018 / Startupy

Pop­rední fil­moví tvor­co­via sú ochotní za­pla­tiť de­siatky mi­li­ó­nov do­lá­rov slo­ven­sko-ame­ric­kému star­tupu Ope­ram, aby ich film do­sia­hol ce­lo­sve­tový úspech.

zdroj: twitter.com/Peter.Sandtner/pexels.com

Pop­rední fil­moví tvor­co­via sú ochotní za­pla­tiť de­siatky mi­li­ó­nov do­lá­rov slo­ven­sko-ame­ric­kému star­tupu Ope­ram, aby ich film do­sia­hol ce­lo­sve­tový úspech.

Pe­ter Sandt­ner má len 24 ro­kov, vy­sokú školu ne­do­kon­čil, no s ko­le­gami verí, že si do­kážu ukro­jiť svoj diel z mnoho-mi­liar­do­vého trhu, ktorý sa točí okolo fil­mo­vého prie­myslu.

Pe­ter má prácu, nad kto­rou by ne­má­vol ru­kou zrejme žia­den fil­mový fa­nú­šik. Mla­dého Slo­váka si dnes hol­ly­wo­od­ske fil­mové štú­dia vo­lajú na pre­mie­ta­nie ich naj­nov­ších kús­kov už pár me­sia­cov pred ofi­ciál­nou pre­mi­é­rou v ki­nách. Pe­ter štu­do­val in­for­ma­tiku na br­nian­skej Ma­sa­ry­ko­vej uni­ver­zite a stojí za úspeš­ným star­tu­pom sve­to­vého rázu s náz­vom Ope­ram. Ten sa za­oberá dô­sled­nou ana­lý­zou sprá­va­nia ľudí na in­ter­nete a vďaka zís­ka­ným dá­tam ná­sledne radí ame­ric­kým štú­diám, ako opti­ma­li­zo­vať mar­ke­tin­govú kam­paň, ktorá pred­chá­dza uve­de­niu kaž­dého fil­mo­vého tr­háku.

Za dva roky od vzniku ino­va­tív­neho start-upu pre­šli ich al­go­rit­mami de­siatky mi­li­ó­nov do­lá­rov a po­da­rilo sa im pra­co­vať na viac ako 70 ti­tu­loch.

 „Ak si v po­sled­nej dobe vi­del ne­jaký film, ktorý sa ti veľmi pá­čil, tak sme v tom ur­čite mali prsty my. U nás však nejde o žiadne fil­mové kúzla, jedná sa čisto len o „data science“. Hlavné sídlo, kde bola firma za­lo­žená, máme v Los An­ge­les a spo­lu­pra­cu­jeme s via­ce­rými vý­vo­jármi, data scien­tis­tami a di­zaj­nérmi zo Slo­ven­ska a Česka.

Bežne ide na on­line pro­pa­gá­ciu filmu zhruba 40 % mar­ke­tin­go­vého roz­počtu, čo v prí­pade fil­mov, ako bol Mo­on­light, pred­sta­vuje jed­notky až de­siatky mi­li­ó­nov do­lá­rov. Ope­ram má pri­tom za úlohu de­fi­no­vať, ako pe­niaze do re­klamy in­ves­to­vať tak, aby bola čo na­je­fek­tív­nej­šia. V sú­čas­nosti pra­cuje pre 8 hol­ly­wo­od­ských štú­dií a za­me­riava sa vý­hradne na ame­rický trh.

Ope­ram sa pri hľa­daní di­vá­kov spo­lieha na dáta z rôz­nych so­ciál­nych sietí ako je napr. You­tube, Fa­ce­book, Snap­chat, Twit­ter a iné. Ako jedna z mála fi­riem je aj mar­ke­tin­go­vým par­tne­rom spo­loč­ností Go­ogle, Fa­ce­book a Snap­chat.

„Na tom sle­du­jeme, aké filmy tam uží­va­te­lia uvá­dzajú ako ich ob­ľú­bené, aké majú zá­ujmy, pod­statný je aj ich vek, po­hla­vie a v USA na­viac et­ni­cita. Pro­pa­gu­jeme na­prí­klad snímky, ktoré sa viac pá­čia His­pán­com, a tak je vhod­nej­šie, keď sa pre nich vy­robí trai­ler v špa­niel­čine,“ vy­svet­lil ma­na­žér Ope­ramu.

Úspešný star­tup má ce­lo­ročne v po­nuke množ­stvo pre­stíž­nych pra­cov­ných miest v Los An­ge­les, Prahe aj Bra­ti­slave. Ak­tu­álnu po­nuku ot­vo­re­ných po­zí­cií náj­deš TU.

Pridať komentár (0)