V Malackách sa bude opäť konať trh plný slovenských výrobkov, tradícií a zaujímavých značiek

Viktória Maxinová / 18. septembra 2018 / Zo Slovenska

Di­zajn a tra­dí­cie na jed­nom mieste už po tre­tí­krát v Ma­lac­kách

zdroj: Dizajnový trh

Di­zajn a tra­dí­cie na jed­nom mieste už po tre­tí­krát v Ma­lac­kách

Sr­dečne Vás po­zý­vame na po­kra­čo­va­nie eventu Di­zaj­nový trh Ši­kovné ruky slo­ven­ských lu­dzí v Event hall Ma­lacky, ktorý už po tre­tí­krát or­ga­ni­zuje agen­túra MMe­vent.
Ši­kovní slo­ven­skí vý­rob­co­via, kva­litné pro­dukty, tra­dí­cia i ino­vá­cia, to všetko v sebe spája tento trh slo­ven­ských zna­čiek.

Tento raz sa mô­žete te­šiť na je­sennú edí­ciu, kde sa pred­sta­via pre­daj­co­via a vý­rob­co­via ob­le­če­nia, do­pl­n­kov, koz­me­tiky, vý­borná ká­vička či ko­lá­čiky. Pes­trý ko­lo­rit pre­daj­cov uspo­kojí ná­roky ma­lých i veľ­kých. Príďte si po­zrieť značky, ktoré po­u­ží­vajú rôzne ma­te­riály, mo­tívy a spô­soby vý­roby.

Pre deti je pri­pra­vený det­ský kú­tik i ve­selý works­hop ma­ľo­va­nia s Ar­tist Lu­cia.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: Di­zaj­nový trh

Vy­chut­najte si s nami skvelú at­mo­sféru po­čas dvoch ví­ken­do­vých dní 20.-21.10.2018, in­špi­rujte sa, na­kúpte si skvelé kúsky a za­ml­sajte na dob­rôt­kach.
Po­zva­nie na trhy pri­jali na­prí­klad značky – Dul­cia Na­tu­ral, Por­níky, Me­šuge, Joia, ViZu art, Kos­hella, Zuppa, Leni neni le­nivá, Pán Krá­li­ček a mnoho ďal­ších.

Jed­not­liví pre­daj­co­via budú po­stupne pred­sta­vo­vaní na stránke uda­losti aj s krát­kou vi­zit­kou. Vstup pre návš­tevní­kov je zdarma. Te­šíme sa na Vás. In­for­má­cie o evente mô­žete nájsť aj stránke uda­losti, kde náj­dete aj množ­stvo zau­jí­ma­vých sú­ťaží!

Viac sa o tomto evente do­zvieš na Fa­ce­bo­oku TU.

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)