Vedeli ste, že Uber neroz­váža len ľudí, ale aj jedlo?

Lukáš Timko / 20. august 2015 / Business

Objed­na­nie a doru­če­nie jedla pre­chá­dza revo­lú­ciou. Donáška jedla pomo­cou Uberu bola done­dávna len ved­ľaj­ším pro­jek­tom, no teraz si zaslú­žila svoje vlastné tla­čidlo v samot­nej apli­ká­cií od spo­loč­nosti, ktorá dote­raz roz­vá­žala len ľudí.

Podľa Busi­ness Insi­deru mož­nosť donášky jedla je dostupná ako samos­tatné tla­čidlo až s naj­nov­šou aktu­ali­zá­ciou aj to len v nie­kto­rých mes­tách. Uber spus­til túto službu už minulý rok v Los Ange­les a odvtedy expan­do­val do New Yorku, Toronta, Autinu, Chi­caga a Ber­ce­lóny. V týchto mes­tách každý deň spo­loč­nosť doru­čuje vybrané menu z lokál­nych par­tner­ských reštau­rá­cií.

Pred­tým bolo tla­čidlo Ube­rE­ATS umiest­nené úplne dole spolu s ostat­nými mož­nos­ťami ako naprí­klad UberX, UberB­lack, atď. No dnes sa už nachá­dza navrchu, hneď vedľa mož­nosti zavo­la­nia si odvozu. Vďaka tomu spo­loč­nosť dáva svo­jim zákaz­ní­kom na výber priamo v apli­ká­cií už dve veľmi zau­jí­mavé služby, z kto­rých jedna už revo­lú­ciu spô­so­bila a tá druhá na tú svoju zatiaľ len čaká.

Pri­da­ním tohto tla­čidla k tla­čidlu pre zavo­la­nie si svojho odvozu len hovorí o ašpi­rá­cii Uberu robiť niečo viac ako len voziť ľudí po mes­tách. Spo­loč­nosť už dlho hovorí o svo­jej ambí­cii posky­to­vať logis­tickú pod­poru a práve jedlo je ich prvým kro­kom ako zvlád­nuť takýto typ ope­rá­cie. Ich kon­ku­ren­cia v podobe spo­loč­nosti Lyft zatiaľ nemá veľké plány pre iné veci ako voze­nie pasa­žie­rov, no podľa ich CTO Chrisa Lam­berta je donáška jedla to prvé čo skú­sia. Okrem Lyftu si Uber musí dať pozor na aj na spo­loč­nosť Gett, izra­el­ská kon­ku­ren­cia, ktorá nedávno spus­tila v Lon­dýne doru­čo­va­teľ­skú službu pre Veuve Cli­quot Cham­pagne.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)