Veľké zmeny v Exponey. Spoluzakladateľ Jožo Kovač odchádza na akademickú pôdu

Mária Ambrozová / 5. decembra 2018 / Startupy

  • Mul­ti­mi­li­ó­nový star­tup Expo­nea ča­kajú veľké zmeny
  • Tech­no­lo­gický vi­zi­onár Jožo Ko­vač, ktorý stál pri jeho zrode, sa roz­ho­dol firmu opus­tiť
  • Pre­sedlá do po­zí­cie vy­uču­jú­ceho na Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zite
zdroj: LinkedIn/Učiteľské Noviny
  • Mul­ti­mi­li­ó­nový star­tup Expo­nea ča­kajú veľké zmeny
  • Tech­no­lo­gický vi­zi­onár Jožo Ko­vač, ktorý stál pri jeho zrode, sa roz­ho­dol firmu opus­tiť
  • Pre­sedlá do po­zí­cie vy­uču­jú­ceho na Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zite

Je­den z na­šich na­jús­peš­nej­ších star­tu­pov, Expo­nea (mar­ke­tin­gový ná­stroj na spra­co­va­nie veľ­kého množ­stva dát), spojí sily s vy­so­koš­ko­lákmi a na Fa­kulte in­for­ma­tiky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií na STU tak vy­tvo­ria ino­vačné la­bo­ra­tó­rium, vďaka kto­rému sa uni­ver­zita po­su­nie o krok bliž­šie k sve­to­vým špič­kám (je tre­ťou naj­lep­šou spo­me­dzi tých na­šich slo­ven­ských).

Jed­ným z hlav­ných ak­té­rov tohto pro­jektu bude Jožo Ko­vač, je­den zo za­kla­da­te­ľov mi­mo­riadne úspeš­ného star­tupu Expo­nea. Na­ďa­lej zo­stane v star­tupe ako ak­ci­onár a po­radca. In­for­má­cie dnes pri­nie­sol For­bes.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: Fa­ce­book/Hub­Hub

Na svo­jom Fa­ce­bo­oku Ko­vač na­pí­sal: „Bu­dúc­nosť príde a je na nás, akí ak­tívni bu­deme pri jej vy­tvá­raní. Zod­po­ved­nosť za bu­dúc­nosť môže zna­me­nať aj vy­bo­čiť zo za­be­ha­ných ko­ľají a na­štar­to­vať nie­čoho nové. Od­išiel som z Expo­nea a trá­vim svoje dni v no­vom AGI labe na FIIT STU. Príďte ma nie­kedy po­zrieť, možno spolu niečo skvelé vy­mys­líme. Isté je len jedno: veľa no­vého sa na­učíme a hlavne o nás sa­mých. #for­bet­ter­fu­ture#change#un­le­asht­he­po­ten­tial

Podľa re­ak­cií, s kto­rými sa pod týmto prís­pev­kom roz­trhlo vrece je jasné, že už te­raz má pro­jekt veľa fa­nú­ši­kov.

V roku 2017 do­siahli tržby star­tupu bez­mála 3,2 mi­li­óna eur a vzhľa­dom na svoj rýchly roz­voj sa od nej štu­denti roz­hodne majú čo učiť. Podľa in­for­má­cií For­besu ná­klady na fun­go­va­nie spo­mí­na­ného la­bo­ra­tó­ria nie sú za­tiaľ vy­čís­lené, no z väč­šej časti má jeho chod fi­nan­co­vať Expo­nea.

„Máme ví­ziu vy­tvo­riť glo­bálnu mul­ti­mi­liar­dovú firmu a zá­ro­veň bu­dúcu ge­ne­rá­ciu pod­ni­ka­te­ľov, ktorí budú po­kra­čo­vať v na­šich šľa­pa­jach. Po­tre­bu­jeme však na to do­sta­tok kva­lit­ných ľudí. Nech­ceme sa zmie­riť s tým, že naši naj­ta­len­to­va­nejší štu­denti od­chá­dzajú do za­hra­ni­čia a ak do­te­raj­šie ini­cia­tívy na ich udr­ža­nie ne­sta­čia, po­tre­bu­jeme vy­bu­do­vať niečo nové,“ po­ve­dal CEO Expo­ney Pe­ter Iri­kov­ský.

Zdroj: For­bes

Pridať komentár (0)