Verejné moče­nie v San Fran­ciscu: Steny hlá­sia pro­ti­ú­tok!

Martin Bohunický / 1. augusta 2015 / Zaujímavosti

Moče­nie na verej­nosti je celo­sve­tový prob­lém. V San Fran­cistu sa roz­hodli proti nemu bojo­vať. Celá verej­nosť dúfa, že pred­sta­ve­nie špe­ciál­neho náteru s odpo­ro­vým povr­chom odpáli vše­tok moč úto­kom späť priamo na jeho maji­teľa.

Po pred­sta­vení vyná­lezu v marci tohoto roka mohli obča­nia navr­hnúť, kde bude novinka otes­to­vaná. Deväť stien, popu­lár­nych medzi komu­ni­tou verejne močia­cich ľudí, je teraz pre­kry­tých zázrač­ným náte­rom a sú pri­pra­vené odo­lá­vať čomu­koľ­vek.

Moče­nie na verej­nosť je dlho-trva­júci prob­lém v meste – zákon z roku 2002, ktorý dovo­lil za tento pre­čin ukla­dať pokuty vo výške 50 – 200 dolá­rov síce mierne pomo­hol, no nijak výraz­nej­šie prob­lém nevy­rie­šil. Len od začiatku roka prišlo 375 žia­dostí o vyčis­te­nie omo­če­ných miest v rôz­nych oblas­tiach mesta.

San Fran­cisco skú­šalo tzv. Pit Stopy, čo bola séria verej­ných pre­nos­ných zácho­dov a umý­va­diel, ktoré umiest­nili na naj­dot­knu­tej­ších mies­tach a v prob­lé­mo­vých sused­stvách. Celý prob­lém spo­čí­tal v tom, že mali obme­dzenú dobu pre­vádzky – zvy­čajne fun­go­vali poobede a večer cez pra­covné dni.

Inšpi­rá­ciu si mesto napo­kon vzalo z Európy. Nový spô­sob obrany pri­šiel na základe pozi­tív­nych refe­ren­cií z Ham­burgu. Tam si ho neve­dia vyna­chvá­liť.

Videli sme, že to fun­guje v Ham­burgu a vieme, že to môže fun­go­vať aj u nás,“ pre­zra­dil zástupca odde­le­nia pre verejné práce Nuru pre SF Gate. „Určite to zníži počet ľudí, ktorí pou­ží­vajú steny na moče­nie. Som si naozaj istý, že si to dobre rozmys­lia.“

Špe­ciálny náter obsa­huje tech­no­ló­giu Ultra Ever-Dry – látku, ktorá doslova oplášti povrch a vytvorí povr­chovú ché­miu, ktorá vytvorí odpo­dzu­júcu silu. Povrch vôbec nemusí byť stena. Náter vyni­ka­júco fun­guje aj na papieri či látke.

V praxi potom močiaci člo­vek trafí stenu a miesto toho, aby moč stie­kol, prudko sa odrazí a poten­ci­onálne by mal zasiah­nuť noha­vice a topánky pre­vi­nilca. Takáto verejná hanba by mohla fun­go­vať doko­nale. Určite si už predsa počul o zafar­bu­jú­cej sa vode na kúpa­lis­kách. :)

Tech­no­lo­gický zázrak teraz tes­tujú na ste­nách v Ten­der­loin. Podľa SF Gate stojí náter a jeho apli­ká­cia stovky dolá­rov za jedinú stenu, čo vytvára vo verej­nosti otázku, či by tieto pros­triedky nemohli byť pou­žité predsa len lep­šie.

Nech sa ľudia sami prídu pre­sved­čiť, že to fun­guje a žiadne mokré stopy po močení neuvi­dia. Navyše máme dobre vycvi­čené nosy, takže moč bez prob­lé­mov zací­time. Ak zis­tíme, že nápad s náte­rom fun­guje, ukon­číme pilotnú fázu a pro­jekt roz­ší­rime do celého mesta,“ pove­dal Nuru.

Zdroj: mashable.com

Pridať komentár (0)