Verej­né moče­nie v San Fran­cis­cu: Ste­ny hlá­sia pro­ti­ú­tok!

Martin Bohunický / 1. augusta 2015 / Zaujímavosti

Moče­nie na verej­nos­ti je celo­sve­to­vý prob­lém. V San Fran­cis­tu sa roz­hod­li pro­ti nemu bojo­vať. Celá verej­nosť dúfa, že pred­sta­ve­nie špe­ciál­ne­ho náte­ru s odpo­ro­vým povr­chom odpá­li vše­tok moč úto­kom späť pria­mo na jeho maji­te­ľa.

Po pred­sta­ve­ní vyná­le­zu v mar­ci toho­to roka moh­li obča­nia navr­hnúť, kde bude novin­ka otes­to­va­ná. Deväť stien, popu­lár­nych medzi komu­ni­tou verej­ne močia­cich ľudí, je teraz pre­kry­tých zázrač­ným náte­rom a sú pri­pra­ve­né odo­lá­vať čomu­koľ­vek.

Moče­nie na verej­nosť je dlho-trva­jú­ci prob­lém v mes­te – zákon z roku 2002, kto­rý dovo­lil za ten­to pre­čin ukla­dať poku­ty vo výš­ke 50 – 200 dolá­rov síce mier­ne pomo­hol, no nijak výraz­nej­šie prob­lém nevy­rie­šil. Len od začiat­ku roka priš­lo 375 žia­dos­tí o vyčis­te­nie omo­če­ných miest v rôz­nych oblas­tiach mes­ta.

San Fran­cis­co skú­ša­lo tzv. Pit Sto­py, čo bola séria verej­ných pre­nos­ných zácho­dov a umý­va­diel, kto­ré umiest­ni­li na naj­dot­knu­tej­ších mies­tach a v prob­lé­mo­vých sused­stvách. Celý prob­lém spo­čí­tal v tom, že mali obme­dze­nú dobu pre­vádz­ky – zvy­čaj­ne fun­go­va­li poobe­de a večer cez pra­cov­né dni.

Inšpi­rá­ciu si mes­to napo­kon vza­lo z Euró­py. Nový spô­sob obra­ny pri­šiel na zákla­de pozi­tív­nych refe­ren­cií z Ham­bur­gu. Tam si ho neve­dia vyna­chvá­liť.

Vide­li sme, že to fun­gu­je v Ham­bur­gu a vie­me, že to môže fun­go­vať aj u nás,“ pre­zra­dil zástup­ca odde­le­nia pre verej­né prá­ce Nuru pre SF Gate. „Urči­te to zní­ži počet ľudí, kto­rí pou­ží­va­jú ste­ny na moče­nie. Som si naozaj istý, že si to dob­re rozmys­lia.“

Špe­ciál­ny náter obsa­hu­je tech­no­ló­giu Ultra Ever-Dry – lát­ku, kto­rá doslo­va opláš­ti povrch a vytvo­rí povr­cho­vú ché­miu, kto­rá vytvo­rí odpo­dzu­jú­cu silu. Povrch vôbec nemu­sí byť ste­na. Náter vyni­ka­jú­co fun­gu­je aj na papie­ri či lát­ke.

V pra­xi potom močia­ci člo­vek tra­fí ste­nu a mies­to toho, aby moč stie­kol, prud­ko sa odra­zí a poten­ci­onál­ne by mal zasiah­nuť noha­vi­ce a topán­ky pre­vi­nil­ca. Taká­to verej­ná han­ba by moh­la fun­go­vať doko­na­le. Urči­te si už pred­sa počul o zafar­bu­jú­cej sa vode na kúpa­lis­kách. :)

Tech­no­lo­gic­ký zázrak teraz tes­tu­jú na ste­nách v Ten­der­lo­in. Pod­ľa SF Gate sto­jí náter a jeho apli­ká­cia stov­ky dolá­rov za jedi­nú ste­nu, čo vytvá­ra vo verej­nos­ti otáz­ku, či by tie­to pros­tried­ky nemoh­li byť pou­ži­té pred­sa len lep­šie.

Nech sa ľudia sami prí­du pre­sved­čiť, že to fun­gu­je a žiad­ne mok­ré sto­py po moče­ní neuvi­dia. Navy­še máme dob­re vycvi­če­né nosy, tak­že moč bez prob­lé­mov zací­ti­me. Ak zis­tí­me, že nápad s náte­rom fun­gu­je, ukon­čí­me pilot­nú fázu a pro­jekt roz­ší­ri­me do celé­ho mes­ta,“ pove­dal Nuru.

Zdroj: mashable.com

Pridať komentár (0)