Veter­né tur­bí­ny pre domác­nos­ti môžu byť na Slo­ven­sku rea­li­tou už od budú­ce­ho roka

Jakub Jablonický / 12. októbra 2016 / Eko

Minis­ter­stvo hos­po­dár­stva chce umož­niť domác­nos­tiam využí­vať veter­nú ener­giu.

Už budú­ci rok by chce­lo Minis­ter­stvo hos­po­dár­stva zjed­no­du­šiť prí­stup slo­ven­ských domác­nos­tí k domá­cim veter­ným tur­bí­nam. O naj­lep­šom spô­so­be roku­je s nad­šen­ca­mi malých veter­ných elek­trár­ní.

Zva­žu­je­me, ako by sme moh­li zjem­niť dneš­né prí­sne pod­mien­ky pre malé veter­né elek­trár­ne. Výsle­dok náš­ho posu­dzo­va­nia by mohol byť jas­ný začiat­kom budú­ce­ho roku,“ hovo­rí hlav­ný štát­ny rad­ca odbo­ru ener­ge­tic­kej a suro­vi­no­vej poli­ti­ky rezor­tu hos­po­dár­stva Juraj Novák.

Pre väč­ší dom by bola potreb­ná asi 10 kW tur­bí­na. Pod­ľa strán­ky windustry.org, veter­né tur­bí­ny do 100 kW sto­ja v pre­poč­te asi 3 až 7-tisíc eur na kilo­watt kapa­ci­ty. 10 kW elek­trá­reň by ťa teda vyšla asi na 30 až 70-tisíc eur.

backyard-wind-power-jpg

foto: motherearthnews.com

Pred­po­kla­dá sa, že si tur­bí­na na seba po čase zaro­bí. No je otáz­ne, či sa jej kúpa naozaj opla­tí v porov­na­ní s ostat­ný­mi „zele­ný­mi“ alter­na­tí­va­mi ako slneč­né kolek­to­ry, tepel­né čer­pad­lá ale­bo kot­le na bio­ma­su. Neho­vo­riac o kla­sic­kých zdro­joch, kto­ré mož­no nie sú tak eco-friend­ly, no stá­le sú naj­jed­no­duch­ším a naj­roz­ší­re­nej­ším rie­še­ním.

Okrem ceny je poten­ciál­nym prob­lé­mom toh­to spô­so­bu tvor­by ener­gie aj hluk, kto­rý tur­bí­na pro­du­ku­je. Keď­že ten­to hluk zasa­hu­je do oko­lia, tre­ba na kon­krét­nu elek­trá­reň vypra­co­vať aj štú­diu vply­vov na oko­li­té život­né pro­stre­die (EIA).

Dis­ku­tu­je­me o tom, aby sa štú­dia EIA nemu­se­la vypra­co­vá­vať aspoň pre men­šie tur­bí­ny do pia­tich kilo­wat­tov,“ hovo­rí Novák. Ide­ál­nym mies­tom pre domá­ce veter­né elek­trár­ne sú pod­ľa neho osa­me­lej­šie domy na vrcho­le kop­ca, kde by neru­ši­li suse­dov a mali aj viac vet­ra.

April 26, 2012 - US-Sandywoods-215. (Photo from Vergnet)

foto: pnnl.gov

Štát má k dis­po­zí­cii euro­fon­do­vý prog­ram na pod­po­ru roz­vo­ja obno­vi­teľ­ných zdro­jov ener­gie v slo­ven­ských domác­nos­tiach. No chce sa v rám­ci neho zame­rať naj­mä na zelen­šie kúre­nie.

Je teda asi nere­ál­ne čakať, že rok 2017 bude rokom slo­ven­skej veter­nej revo­lú­cie. No pár nad­šen­com toto opat­re­nie urči­te uro­bí radosť. A pokiaľ tým niko­mu nezní­žia hod­no­tu pozem­ku, pre­čo by si nemoh­li nabí­jať tele­fó­ny vet­rom.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: slovakregion.sk / activeideas.org

Pridať komentár (0)