Veterné tur­bíny pre domác­nosti môžu byť na Slo­ven­sku rea­li­tou už od budú­ceho roka

Jakub Jablonický / 12. októbra 2016 / Eko

Minis­ter­stvo hos­po­dár­stva chce umož­niť domác­nos­tiam využí­vať veternú ener­giu.

Už budúci rok by chcelo Minis­ter­stvo hos­po­dár­stva zjed­no­du­šiť prí­stup slo­ven­ských domác­ností k domá­cim veter­ným tur­bí­nam. O naj­lep­šom spô­sobe rokuje s nad­šen­cami malých veter­ných elek­trární.

Zva­žu­jeme, ako by sme mohli zjem­niť dnešné prí­sne pod­mienky pre malé veterné elek­trárne. Výsle­dok nášho posu­dzo­va­nia by mohol byť jasný začiat­kom budú­ceho roku,“ hovorí hlavný štátny radca odboru ener­ge­tic­kej a suro­vi­no­vej poli­tiky rezortu hos­po­dár­stva Juraj Novák.

Pre väčší dom by bola potrebná asi 10 kW tur­bína. Podľa stránky windustry.org, veterné tur­bíny do 100 kW stoja v pre­počte asi 3 až 7-tisíc eur na kilo­watt kapa­city. 10 kW elek­trá­reň by ťa teda vyšla asi na 30 až 70-tisíc eur.

backyard-wind-power-jpg

foto: motherearthnews.com

Pred­po­kladá sa, že si tur­bína na seba po čase zarobí. No je otázne, či sa jej kúpa naozaj oplatí v porov­naní s ostat­nými „zele­nými“ alter­na­tí­vami ako slnečné kolek­tory, tepelné čer­padlá alebo kotle na bio­masu. Neho­vo­riac o kla­sic­kých zdro­joch, ktoré možno nie sú tak eco-friendly, no stále sú naj­jed­no­duch­ším a naj­roz­ší­re­nej­ším rie­še­ním.

Okrem ceny je poten­ciál­nym prob­lé­mom tohto spô­sobu tvorby ener­gie aj hluk, ktorý tur­bína pro­du­kuje. Keďže tento hluk zasa­huje do oko­lia, treba na kon­krétnu elek­trá­reň vypra­co­vať aj štú­diu vply­vov na oko­lité životné pro­stre­die (EIA).

Dis­ku­tu­jeme o tom, aby sa štú­dia EIA nemu­sela vypra­co­vá­vať aspoň pre men­šie tur­bíny do pia­tich kilo­wat­tov,“ hovorí Novák. Ide­ál­nym mies­tom pre domáce veterné elek­trárne sú podľa neho osa­me­lej­šie domy na vrchole kopca, kde by neru­šili suse­dov a mali aj viac vetra.

April 26, 2012 - US-Sandywoods-215. (Photo from Vergnet)

foto: pnnl.gov

Štát má k dis­po­zí­cii euro­fon­dový prog­ram na pod­poru roz­voja obno­vi­teľ­ných zdro­jov ener­gie v slo­ven­ských domác­nos­tiach. No chce sa v rámci neho zame­rať najmä na zelen­šie kúre­nie.

Je teda asi nere­álne čakať, že rok 2017 bude rokom slo­ven­skej veter­nej revo­lú­cie. No pár nad­šen­com toto opat­re­nie určite urobí radosť. A pokiaľ tým nikomu nezní­žia hod­notu pozemku, prečo by si nemohli nabí­jať tele­fóny vet­rom.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: slovakregion.sk / activeideas.org

Pridať komentár (0)