Viamo: Nenoste drobné vo vrecku

Michal Tomek / 7. apríl 2014 / Business

Sedíte v práci, príde vám mail s náz­vom „Jano naro­de­niny“. V obsahu čítate, že máte po pre­po­čí­taní na osobu dať Mare­kovi za dar­ček pre Jana každý 2,40 eura. A kolo­beh začína – v peňa­ženke len desať eur, kolega napravo ani oproti drobné nemá, lebo ich dal Mare­kovi. Bufet je už zatvo­rený. Čo teraz? Budete musieť trápne pove­dať kole­govi, že mu peniaze vrá­tite zaj­tra. Alebo si stiah­nete Viamo.

Viamo je slo­ven­ská apli­ká­cia, ktorá vznikla ako pokra­čo­va­nie mTrust TSM. Prvý nápad na na jed­no­du­ché platby cez inter­net pri­šiel v roku 2009. Marek Adam začal stá­žo­vať vo firme mTrust TSM ešte v roku 2009, kde sa neskôr stal pro­duk­to­vým mana­žé­rom. Spo­loč­nosť sa veno­vala mobil­nej službe na elek­tro­nické pod­pisy. S nápa­dom zjed­no­du­šiť elek­tro­nické pod­pisy cez mobil prišla otázka, čo s jed­no­du­chými plat­bami cez mobil. Tam nie­kde sú začiatky služby Viamo, v kto­rej je teraz Marek Adam CEO.

Mobilná apli­ká­cia ponúka jed­no­du­ché rie­še­nie pre malé platby, aby ste nemu­seli posie­lať peniaze zlo­žito cez inter­net­ban­king. Na pre­vod peňazí potre­bu­jete iba tele­fónne číslo daného člo­veka. Vybe­riete jeho meno z vášho zoznamu, zadáte sumu, potvr­díte PIN kódom a peniaze odoš­lete. Ide o veľmi jed­no­du­chú vec, ktorá má budúc­nosť. Svedčí o tom aj fakt, že Viamo vyhralo oce­ne­nie na Star­tu­pA­wards 2013 v kate­gó­rii „Digi­tal“.

Mini­málna čias­tka, ktorá sa dá poslať je už 1 cent, maxi­málnu si určujú banky sami. Viamo v súčas­nosti spo­lu­pra­cuje s dvoma slo­ven­skými ban­kami – Tatra banka a VÚB banka. V Tatra banke je jed­no­ra­zová platba možná v sume 150 eur (je to aj denný limit) a vo VÚB je to 50 eur (a 200 eur je denný limit).

Ako je to s bez­peč­nos­ťou? Keďže ide o apli­ká­ciu na pre­vod peňazí, infor­má­cie o bez­peč­nosti sú kľú­čové. Na úvod­nej stránke Viamo sa píše „Všetko je zašif­ro­vané s využi­tím naj­mo­der­nej­ších bez­peč­nost­ných štan­dar­dov.“ Pod­rob­nej­šie infor­má­cie o bez­peč­nosti, enkryp­to­vaní a podobne sú uve­dené v dobre spra­co­va­ných FAQs. Tie sa oplatí pre­čí­tať, ak sa chys­táte apli­ká­ciu pou­ží­vať. Celá infra­štruk­túra Viamo bola imple­men­to­vaná za pomoci špe­cia­lis­tov z PosAm-u.

Za osem mesia­cov od spus­te­nia služby využíva VIAMO už tak­mer 40 tisíc regis­tro­va­ných kli­en­tov Tatra banky, ktorí takto zapla­tili tak­mer 1,7 mili­óna eur.

Aj keď prie­merná výška trans­ak­cie rea­li­zo­va­nej pro­stred­níc­tvom služby Tatra banka VIAMO je tak­mer 9 €, stále viac kli­en­tov má záu­jem pla­tiť aj sumy nad 50 €. Od 1. feb­ru­ára 2014 sa preto zvý­šil limit trans­ak­cie z 50 € na 150 € na trans­ak­ciu. Denný limit zostal na úrovni 150 €.

Viac ako 65 % pou­ží­va­te­ľov apli­ká­cia Tatra banka VIAMO sú muži. Naj­viac pou­ží­va­te­ľov je z Bra­ti­slav­ského kraja (33 %), nasle­duje Košický (11,76 %) a Žilin­ský kraj (10,75 %). Službu obľu­bujú štu­denti (tak­mer 25 % pou­ží­va­te­ľov), no inten­zív­nej­šie ju využí­vajú skôr dospelí. Naj­čas­tej­šie si ju inšta­lujú kli­enti vo veku od 25 do 40 rokov, čo potvr­dzuje jej uni­ver­zál­nosť a vše­stran­nosť využi­tia.

Viamo je pre uží­va­te­ľov zadarmo na stia­hnu­tie tak v App Store ako aj na Google Play. Okrem samot­ného pla­te­nia možno apli­ká­ciu pou­žiť na sle­do­va­nie vlast­ného účtu v banke, keďže apli­ká­cia je naň priamo napo­jená. 

zdroj: viamo.sk, tatrabanka.sk

Pridať komentár (0)