Vláda vytvo­rila nový model spo­loč­nosti: Pomôcť by mala najmä star­tu­pom!

/ 4. december 2015 / Business

Vláda Slo­ven­skej repub­liky zaviedla nový typ spo­loč­nosti — jed­no­du­chá spo­loč­nosť na akcie. Takáto spo­loč­nosť pri­ne­sie jed­no­duch­šie mož­nosti pre star­tupy, ale aj začí­na­jú­cich a malých pod­ni­ka­te­ľov.

unnamed_9

Takáto forma pri­ne­sie podľa rezortu jed­no­duch­šiu súčin­nosť s inves­tormi, nasta­ve­nie kooexis­ten­cie firmy a inves­tora bude totiž výrazne fle­xi­bil­nej­šie. Okrem toho je možné v takejto spo­loč­nosti nasta­viť výšku základ­ného ima­nia už od jed­ného eura.

Navrhuje sa tiež, aby akci­onári medzi sebou pro­stred­níc­tvom akci­onár­skej zmluvy dohodli nové druhy práv, a to právo pri­dať sa k pre­vodu akcií, právo poža­do­vať pre­vod akcií alebo právo poža­do­vať nado­bud­nu­tie akcií,” napí­salo minis­ter­stvo v dôvo­do­vej správe.

Dote­raz star­tupy využí­vali poväč­ši­nou formu s.r.o., prí­pade a.s. To však nebolo úplne ide­álne.

Oba tieto typy obchod­ných spo­loč­ností majú z pohľadu star­tu­pov určité nevý­hody. Jed­no­du­chá spo­loč­nosť na akcie bude pred­sta­vo­vať hyb­ridnú formu kapi­tá­lo­vej obchod­nej spo­loč­nosti. Pre­be­rie nie­ktoré prvky ‘ese­ročky’ a akci­ovej spo­loč­nosti. Pôjde o novú formu obchod­nej spo­loč­nosti, na ktorú sa budú vzťa­ho­vať via­ceré zákonné usta­no­ve­nia o súkrom­nej akci­ovej spo­loč­nosti, nepôjde však o pod­typ akci­ovej spo­loč­nosti,” uviedlo minis­ter­stvo.

V Star­ti­tup dúfame, že tieto slová nezos­tanú len nena­pl­ne­nými sľubmi a star­tupy to budú mať v našej kra­jine o niečo jed­no­duch­šie.

Pridať komentár (0)