Vla­di­mír Viko­rov pri­nie­sol na Slo­ven­sko alter­na­tí­vu ku kla­sic­kým zoolo­gic­kým záh­ra­dám

Linda Cebrová / 13. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: facebook.com/zveropark

Za kaž­dou skve­lou myš­lien­kou sto­jí člo­vek, kto­rý nasle­do­val svo­je sny a pre­me­nil ich na rea­li­tu. Otcom ZVE­RO­PAR­KU je Ing.Vladimír Vikor, kto­rý sa chcel pode­liť o svo­ju lás­ku ku deťom a zvie­ra­tám a vybu­do­val čaro­vné mies­to plné poko­ja upro­stred nedot­knu­tej prí­ro­dy.

Zdá sa, ako­by kaž­dým rokom trend kla­sic­kých zoo ustu­po­val do úza­dia. Niet sa, čomu diviť, ľudia si čoraz viac začí­na­jú uve­do­mo­vať svo­ju zod­po­ved­nosť voči takým­to kom­ple­xom a zvie­ra­tám v nich. Už aj malé die­ťa doká­že vycí­tiť nepo­koj, kto­rý srší z bie­le­ho tig­ra zavre­té­ho v skle­ne­nej koc­ke s roz­lo­hou 4x4 met­re.

foto:zveropark.sk

Pre mno­hých je však stá­le kla­sic­ká zoo akým­si záchran­ný lanom, keď tre­ba nie­kam v nede­ľu zobrať deti. Našťas­tie aj na Slo­ven­sku sa začí­na­jú črtať alter­na­tí­vy, vďa­ka kto­rým sa nebu­deš musieť vzdať zvie­ra­cie­ho pote­še­nia. Nebu­deš síce vidieť zvie­ra­tá z tró­pov a pra­le­sov ale dru­hy, kto­ré do našej zeme­pis­nej šír­ky par­tia, a aj pre­to je na prvý pohľad zjav­né, že sa cítia prí­jem­ne.

V Revišt­nom Podzám­čí v okre­se Žar­no­vi­ca vyrás­tol uni­kát, kto­rý v regi­ó­ne nemá kon­ku­ren­ciu. Nachá­dza sa tu Zve­ro­park, jedi­né mies­to na Slo­ven­sku, kde náj­deš losiu far­mu.

foto:facebook.com/zveropark

Are­ál par­ku sa rozp­res­tie­ra pri­bliž­ne na dvad­sia­tich hek­tá­roch. Myš­lien­ka vybu­do­vať jedi­neč­ný zve­ro­park vznik­la v hla­ve váš­ni­vé­ho pod­ni­ka­te­ľa a poľov­ní­ka Vla­di­mí­ra Viko­ra, kto­rý je s regi­ó­nom spä­tý už sedem­násť rokov. Prvé zvie­ra­tá, kto­ré sa do par­ku poda­ri­lo doviezť, boli jele­ne Sika japon­ské. Po nich nasle­do­va­li dva losy, ku kto­rým časom pri­bud­li ďal­šie šty­ri — až z Nór­ska.

foto:facebook.com/zveropark

V revišt­nom Zve­ro­par­ku sa nachá­dza­jú dru­hy zvie­rat, kto­ré v kla­sic­kých zoo urči­te neuvi­díš. Nej­de pri­tom o ume­lo vybu­do­va­ný kom­plex plný betó­nu a klie­tok. Ten­to slo­ven­ský uni­kát sa nachá­dza v obko­le­se­ní „divo­kej“ prí­ro­dy pria­mo medzi les­mi a lúka­mi.

Dohro­ma­dy tu je mož­né vidieť oko­lo 30 dru­hov miest­nych, ale aj cudzo­kraj­ných zvie­rat. Okrem losov tu uvi­díš pobe­ho­vať muf­ló­ny, danie­le, líš­ky, skun­ky ale­bo med­ve­dí­ky čis­tot­né.

foto:facebook.com/zveropark

V Zve­ro­pa­ru sú zvie­ra­tá vždy na prvom mies­te. Pod­ľa pred­sta­vi­te­ľov toh­to kom­ple­xu je dôle­ži­té, aby zvie­ra­tám nič nechý­ba­lo. Aj pre­to spo­lu­pra­cu­jú so špič­ko­vý­mi zootech­nič­ka­mi a vete­ri­nár­mi, kto­rí pra­vi­del­ne kon­tro­lu­jú ich stav.

Novo­vy­bu­do­va­ný zve­ro­park je ide­ál­ny mies­tom na víken­do­vý relax. V jeho are­áli náj­deš veľ­ký ryb­ník, v kto­rom si môžeš ulo­viť pstru­hy, a potom sa pus­tiť do gri­lo­vač­ky ale­bo pik­ni­ku. Nára­die na rybačku,ale aj gri­lo­va­nie budeš mať vždy k dis­po­zí­cii na zapo­ži­ča­nie.

foto:myshoun.com

Pred­tým, ako zno­va vyra­zíš do zoo, zváž , či nie je zve­ro­park pred­sa len pri­ja­teľ­nej­šou voľ­bou. Nenáj­deš tu kliet­ky, betón a terá­riá, ale voľ­ne pobe­hu­jú­ce zvie­ra­tá, s kto­rý­mi môžeš prí­sť pria­mo do kon­tak­tu. To urči­te sto­jí za to.

Pridať komentár (0)