Chceš vlastný biz­nis? Buduj ten svoj po veče­roch

Michaela Líšková / 21. mája 2016 / Startupy

Nie­kedy je ťažké začať budo­vať niečo vlastné. Najmä je to nepretr­žitá práca, ktorá si vyža­duje mnoho úsi­lia či ener­gie. Začni pomaly – potom, čo skon­číš v práci. Ak máš dosta­tok ener­gie.

Ak ti po dlhom dni v práci konečne padla a nete­šíš sa na nič iné, ako na dobrú večeru a posteľ, možno bude dobre, ak nebu­deš nič meniť. Ak však stále roz­mýš­ľaš nad tým, že chceš niečo viac, niečo iné, niečo nové, tu je 10 typov biz­ni­sov, od kto­rých sa môžeš odra­ziť. Možno nenáj­deš priamo to, čo hľa­dáš, ale myš­lienku pre­vez­meš, modi­fi­ku­ješ a vznikne z toho to pravé ore­chové.

  1. Jedlo ide prvé

Jed­ným z najús­peš­nej­ších biz­ni­sov je pro­dukt, ktorý je zalo­žený na ľud­ských potre­bách. Alebo na tom, čo ľudia milujú. Ak rád varíš, pečieš a máš prí­stup do kuchyne, už si na pol ceste tam. To, na čo sa chceš špe­cia­li­zo­vať, je len na tebe. Ak je jedlo tvo­jou váš­ňou, je cesta, ako začať pod­ni­kať práve v tomto odvetví.

  1. Pre­daj to, čo vieš

Keď dnes voj­deš do kníh­ku­pec­tva, vidíš mnoho kníh možno aj nezná­mych auto­rov. Pre­tože niečo vedia, chcú sa o to pode­liť a chcú na tom zaro­biť. Ľudia sú ochotní pla­tiť za to, aby sa niečo nové naučili. Nemusí to byť nevy­hnutne kniha v kniž­nej väzbe. Skús na začia­tok ebook. Okrem toho môžeš viesť online kurzy, neskôr možno pre­zen­to­vať niečo vlastné. Robí to čoraz viac ľudí a je úplne jasné, prečo. Skús niečo podobné aj ty.

foto: hubspot.com

  1. Zabav a nauč

Keď už je reč o online kur­zoch, zostaňme ešte pri slove online. Čo tak využiť You­Tube na to, aby si si uro­bil meno? Okrem toho, aj na Slo­ven­sku sa dá na You­Tube vysie­laní zaro­biť, keď vieš, čo robíš. Ak to ale nie je tvoja pri­márna snaha a iba si chceš vybu­do­vať obe­cen­stvo, nahraj pár videí, zdie­ľaj na Face­bo­oku, pošli zná­mym odkaz na mail a už len pokra­čuj v dobre odve­de­nej práci.

  1. Sta­raj sa o účty na sociál­nych sie­ťach

Ak už aj tak trá­viš dosť času na sociál­nych sie­ťach, prečo si na tom aspoň neskú­siť pri­vy­ro­biť? Na Face­bo­oku sú tisícky malých firiem, ktoré by potre­bo­vali pomoc dru­hých. Slo­ven­ské firmy a fir­mičky možno nie sú práve tie, ktoré nie­koho hľa­dajú, ale pokiaľ aspoň ako tak ovlá­daš anglič­tinu, skús napr. Hoot­su­ite, kde môžeš mať na sta­rosti via­cero účtov a odtiaľ už uvi­díš, či je to pre teba to pravé. Počet biz­nis strá­nok na Face­bo­oku sa stále zvy­šuje a s nimi aj šanca, že nie­ktoré z nich potre­bujú pomoc.

  1. Blo­guj

V prí­pade, že ťa baví písa­nie a chceš sa so sve­tom pode­liť o svoje vášne, blo­go­va­nie je skvelá prí­le­ži­tosť, ako si tro­chu pri­vy­ro­biť. Nemusí to byť vždy jed­no­du­ché, najmä zo začiatku určite nie, pre­tože potre­bu­ješ číta­nosť, aby si mal reklamu. Ale s tro­chou trpez­li­vosti sa udejú aj zázraky. Či už je to jedlo, móda, ces­to­va­nie, zdravý životný štýl, zábava alebo moti­vá­cia, ľudia čítajú a chcú vedieť viac.

coffeeshoplaptop

foto: somethingawful.com

  1. Nauč sa gra­fický dizajn

Dnes je veľ­kou výho­dou, ak máš skú­se­nosti aj s gra­fic­kým dizaj­nom. A ak to mys­líš vážne, nemu­síš utrá­cať za drahé kurzy. Môžeš sa učiť sám. Vyža­duje si to síce pevnú vôľu, odhod­la­nie, vášeň a tro­chu kre­a­ti­vity, ale uvi­díš, že to pôjde a bude ti to len úži­tok. Skús nie­ktoré z tých dostup­nej­ších Adobe soft­vé­rov, alebo vyskú­šaj stránky ako Canva či Visme.

  1. Baví ťa hudba? Sta­vaj na tom

Ak je hudba to, pre čo žiješ, ale ešte si nepre­ra­zil do sveta, skús dávať hodiny hudby. Začni v malom, indi­vi­du­álne, neskôr si možno vybu­du­ješ meno a budeš vyučo­vať aj sku­pinky. Je to iba na tebe. Školy sa dnes čoraz menej venujú hudbe a ume­niu, a to práve to môže byť tvoja šanca. Nájdi si nejaké stránky, napr. doučma alebo kva­lit­né­dou­čo­va­nie či indi­vi­du­ál­ne­dou­čo­va­nie. Ak ti okrem toho ide aj slo­ven­čina, mate­ma­tika, fyzika alebo jazyky, skú­siť môžeš aj via­cero vecí naraz.

  1. Vyví­jaj apli­ká­cie

Možno máš pocit, že dnes už exis­tuje apli­ká­cia na čokoľ­vek a áno, máš tak tro­chu pravdu, to ale nezna­mená, že nemô­žeš vylep­šiť to, čo už exis­tuje. Ak už vieš základy prog­ra­mo­va­nia, je na tebe, koľko času do vyví­ja­nia a vytvá­ra­nia apli­ká­cie vlo­žíš. Buď sám sebe pánom. A potom, keď príde ten správny čas, ti prog­ra­mo­va­nie môže pomôcť roz­be­hnúť aj veľký biz­nis. A stránka fre­e­lan­cer ti môže tiež pomôcť, skús.

lfhg

foto: lifehack.org

  1. Využi svoju lásku k zvie­ra­tám

Ak milu­ješ zvie­ratá a okrem toho, že si chceš tro­chu zaro­biť, ti ide naozaj aj o ich dobro, v tomto odvetví je toho tiež vcelku hojne. Či už začneš s neja­kým saló­nom, hote­lom pre psíky, tzv.petsittingom, je to na tebe. Spoj prí­jemné s uži­toč­ným a pre­meň svoju lásku v biz­nis.

  1. Hodi­nový man­žel

Inak pove­dané, ak si v domác­nosti šikovný a vieš, ako opra­viť všetko od roz­bi­tého okna po prask­nuté potru­bie, môžeš skú­siť a domá­ceho „kutila“. Keďže by si pra­co­val mimo bež­ných pra­cov­ných hodín, tvoje hodiny môžu byť obme­dzené, ale určite sa nájdu ľudia, ktorí budú tvoje služby potre­bo­vať aj mimo bež­ných pra­cov­ných hodín a oce­nia fakt, že im nebu­deš rátať obrov­ské pri­rážky za to, že nevo­lali v bež­nom pra­cov­nom čase. Tečú­cej toalete neroz­ká­žeš.

Pra­co­vať mimo bež­ného pra­cov­ného času môže byť pre teba výho­dou, navyše ti to dáva skvelú prí­le­ži­tosť vybu­do­vať niečo vlastné počas toho, ako zará­baš v práci. Chce to len trpez­li­vosť a môžeš si pomaly, ale iste, budo­vať meno v mno­hých odvet­viach. Stačí si len vybrať, pris­pô­so­biť svo­jim potre­bám a môžeš začať.

Zdroj: Sujan Patel entrepreneur.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: teamdebello.com

Pridať komentár (0)