Vo dvoch sa to lep­šie tiahne alebo ako si vybrať co-foun­dera

Simona Hanzelová / 30. októbra 2016 / Startupy

Hľa­dáš svojho co-foun­dera? Veľa star­tu­pov neus­peje práve pre nez­hody zakla­da­te­ľov, preto by si mal vedieť, že výber tej správ­nej osoby je oveľa dôle­ži­tejší než samotný pro­dukt, trh či inves­tori.

Samoz­rejme, vždy môžeš stáť za celým biz­ni­som len ty sám. Aj spo­loč­nosť s jed­ným zakla­da­te­ľom môže dobre fun­go­vať. Vedel by o tom hovo­riť naprí­klad taký Mark Zuc­ken­berg. Treba si ale uve­do­miť, že všetko budeš niesť na ple­ciach len ty a nikto ťa nepo­drží v ťaž­kých časoch – ktoré s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou skôr či neskôr prídu, nakoľko každý biz­nis si prejde aj hor­šími obdo­biami. Na dru­hej strane, nikdy sa ti nestane, že sa s nie­kym na nie­čom nedo­hod­neš.

Člo­vek je tvor spo­lo­čen­ský, a preto ak budeš dlho fun­go­vať sám, nie je to prí­liš pri­ro­dzené. Navyše, šta­tis­ticky to naj­lep­šie fun­guje vo dvo­j­ici – ako Job­sovi a Woz­nia­kovi, Gate­sovi a Alle­novi, Hewlet­tovi a Pac­kar­dovi, Page­ovi a Bri­novi a mno­hým ďal­ším zakla­da­te­ľom najús­peš­nej­ších firiem.

gatesallenzdroj: b-i.forbesimg.com

Hľa­da­nie co-foun­dera sa až pri­veľmi podobá hľa­da­niu život­ného par­tnera. Nemôže to byť len tak hocikto. Musíte mať spo­ločné vízie, nad­še­nie pre vec a vzá­jomnú dôveru. Záro­veň treba pamä­tať na to, že nehľa­dáš svoje dvojča. Ako sa hovorí – pro­ti­klady sa pri­ťa­hujú. Preto, ak máš dobrý nápad, ale nedo­ká­žeš ho sám zre­a­li­zo­vať, hľa­daj nie­koho, kto má na to zruč­nosti. Ak si tech­no­lo­gicky zdatný, no nemáš vlohy na to, aby si pro­dukt vedel pre­dať a pre­sved­čiť ostat­ných, nájdi si nie­koho, kto tieto vlast­nosti má. Inými slo­vami – jeden z vás by mal pro­dukt vytvá­rať, druhý pre­dá­vať. Každý by mal pri­ro­dzene robiť to, v čom vyniká, aby ste sa v koneč­nom dôsledku navzá­jom dopĺňali.

sergey-brin-and-larry-page-googlezdroj: saboteur365.files.wordpress.com

Určite by si si nevzal nie­koho, koho si práve stre­tol. Ide­álny co-foun­der je nie­kto, s kým máš spo­ločnú minu­losť, koho dobre poznáš. Nebude to však ani chla­pec od vedľa, s kto­rým si vyras­tal, len preto, že je to tvoj kamoš. Člo­vek, s kto­rým sa chceš pus­tiť do budo­va­nia biz­nisu, musí spĺňať aj iné pred­po­klady než len to, že si spolu už desať rokov každý pia­tok dobre poke­cáte pri pive. Ten „pravý” musí byť nie­kto s neuve­ri­teľ­nou inte­li­gen­ciou, ener­giou a inšpi­rá­ciou. Ukáž­ko­vou situ­áciou je, ak tím tvo­ria dvaja jedinci, medzi kto­rými nie je veľký vekový roz­diel, ktorí už spolu nie­kedy pra­co­vali, a teda vedia, čo môžu od toho dru­hého v tomto smere oča­ká­vať, sú v podob­nej finanč­nej situ­ácií a vzá­jomne sa rešpek­tujú. V nepo­sled­nom rade musíte mať rov­naký cieľ a sku­točnú moti­vá­ciu. Pokiaľ ten druhý vidí v biz­nise iba peniaze bez neja­kého hlb­šieho zmyslu, asi to nebude typ člo­veka, s kto­rým by si mal do toho ísť.

24402-050-2c2345b1zdroj: cdn1.tnwcdn.com

Spo­loč­nosť samoz­rejme môže mať aj troch a viac zakla­da­te­ľov. V týchto prí­pa­doch to môže byť ťaž­šie, najmä ak ide o roz­ho­do­va­nie a hľa­da­nie kom­pro­mi­sov. Spo­loč­nosti so štyrmi či pia­timi zakla­da­teľmi už pred­sta­vujú extrémne nesta­bilné zosku­pe­nie, a preto by si to mal dobre zvá­žiť. Prob­lém takýchto spo­loč­ností nespo­číva v tom, že nemôžu uspieť, no je oveľa zlo­ži­tej­šie roz­de­liť jed­not­livé role medzi toľ­kých ľudí bez toho, aby sa nie­kto cítil o niečo menej úkrá­tený. Neho­vo­riac o tom, že každý z vás sa zrejme bude chcieť cho­piť vedú­cej pozí­cie. Navyše, kedy­koľ­vek sa stretne viac ľudí, ktorí spolu na nie­čom pra­cujú, začne tam fun­go­vať akási poli­tika. Všetko bude o tom, či väč­šina pre­hla­suje men­šinu, kdežto pri spo­loč­nos­tiach s dvomi zakla­da­teľmi sa obaja musíte dohod­núť.

founders_chronicle_001_1-e1395355491891zdroj: blogs-images.forbes.com

Viac ľudí pra­cu­jú­cich na jed­nom pro­jekte ale nemusí byť len na škodu. A to platí nie­len pri brains­tor­mingu kvôli roz­ma­ni­tosti názo­rov. Pokiaľ sú všetci zakla­da­te­lia dosta­točne moti­vo­vaní, ste schopní uro­biť väčší obsah práce v krat­šom čase – a to je obrov­ská výhoda.

Nech už si vybe­rieš za co-foun­dera koho­koľ­vek, naj­dô­le­ži­tej­šie je, aby vám to fun­go­valo. Ide predsa o druhý naj­dô­le­ži­tejší vzťah v tvo­jom živote.

zdroj článku: venturehacks.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: alumni.berkeley.edu

Pridať komentár (0)