Vo dvoch sa to lep­šie tiah­ne ale­bo ako si vybrať co-foun­de­ra

Simona Hanzelová / 30. októbra 2016 / Startupy

Hľa­dáš svoj­ho co-foun­de­ra? Veľa star­tu­pov neus­pe­je prá­ve pre nez­ho­dy zakla­da­te­ľov, pre­to by si mal vedieť, že výber tej správ­nej oso­by je ove­ľa dôle­ži­tej­ší než samot­ný pro­dukt, trh či inves­to­ri.

Samoz­rej­me, vždy môžeš stáť za celým biz­ni­som len ty sám. Aj spo­loč­nosť s jed­ným zakla­da­te­ľom môže dob­re fun­go­vať. Vedel by o tom hovo­riť naprí­klad taký Mark Zuc­ken­berg. Tre­ba si ale uve­do­miť, že všet­ko budeš niesť na ple­ciach len ty a nikto ťa nepo­dr­ží v ťaž­kých časoch – kto­ré s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou skôr či neskôr prí­du, nakoľ­ko kaž­dý biz­nis si prej­de aj hor­ší­mi obdo­bia­mi. Na dru­hej stra­ne, nikdy sa ti nesta­ne, že sa s nie­kym na nie­čom nedo­hod­neš.

Člo­vek je tvor spo­lo­čen­ský, a pre­to ak budeš dlho fun­go­vať sám, nie je to prí­liš pri­ro­dze­né. Navy­še, šta­tis­tic­ky to naj­lep­šie fun­gu­je vo dvo­j­ici – ako Job­so­vi a Woz­nia­ko­vi, Gate­so­vi a Alle­no­vi, Hewlet­to­vi a Pac­kar­do­vi, Page­ovi a Bri­no­vi a mno­hým ďal­ším zakla­da­te­ľom najús­peš­nej­ších firiem.

gatesallenzdroj: b-i.forbesimg.com

Hľa­da­nie co-foun­de­ra sa až pri­veľ­mi podo­bá hľa­da­niu život­né­ho par­tne­ra. Nemô­že to byť len tak hocik­to. Musí­te mať spo­loč­né vízie, nad­še­nie pre vec a vzá­jom­nú dôve­ru. Záro­veň tre­ba pamä­tať na to, že nehľa­dáš svo­je dvoj­ča. Ako sa hovo­rí – pro­ti­kla­dy sa pri­ťa­hu­jú. Pre­to, ak máš dob­rý nápad, ale nedo­ká­žeš ho sám zre­a­li­zo­vať, hľa­daj nie­ko­ho, kto má na to zruč­nos­ti. Ak si tech­no­lo­gic­ky zdat­ný, no nemáš vlo­hy na to, aby si pro­dukt vedel pre­dať a pre­sved­čiť ostat­ných, náj­di si nie­ko­ho, kto tie­to vlast­nos­ti má. Iný­mi slo­va­mi – jeden z vás by mal pro­dukt vytvá­rať, dru­hý pre­dá­vať. Kaž­dý by mal pri­ro­dze­ne robiť to, v čom vyni­ká, aby ste sa v koneč­nom dôsled­ku navzá­jom dopĺňa­li.

sergey-brin-and-larry-page-googlezdroj: saboteur365.files.wordpress.com

Urči­te by si si nevzal nie­ko­ho, koho si prá­ve stre­tol. Ide­ál­ny co-foun­der je nie­kto, s kým máš spo­loč­nú minu­losť, koho dob­re poznáš. Nebu­de to však ani chla­pec od ved­ľa, s kto­rým si vyras­tal, len pre­to, že je to tvoj kamoš. Člo­vek, s kto­rým sa chceš pus­tiť do budo­va­nia biz­ni­su, musí spĺňať aj iné pred­po­kla­dy než len to, že si spo­lu už desať rokov kaž­dý pia­tok dob­re poke­cá­te pri pive. Ten „pra­vý” musí byť nie­kto s neuve­ri­teľ­nou inte­li­gen­ci­ou, ener­gi­ou a inšpi­rá­ci­ou. Ukáž­ko­vou situ­áci­ou je, ak tím tvo­ria dva­ja jedin­ci, medzi kto­rý­mi nie je veľ­ký veko­vý roz­diel, kto­rí už spo­lu nie­ke­dy pra­co­va­li, a teda vedia, čo môžu od toho dru­hé­ho v tom­to sme­re oča­ká­vať, sú v podob­nej finanč­nej situ­ácií a vzá­jom­ne sa rešpek­tu­jú. V nepo­sled­nom rade musí­te mať rov­na­ký cieľ a sku­toč­nú moti­vá­ciu. Pokiaľ ten dru­hý vidí v biz­ni­se iba penia­ze bez neja­ké­ho hlb­šie­ho zmys­lu, asi to nebu­de typ člo­ve­ka, s kto­rým by si mal do toho ísť.

24402-050-2c2345b1zdroj: cdn1.tnwcdn.com

Spo­loč­nosť samoz­rej­me môže mať aj troch a viac zakla­da­te­ľov. V tých­to prí­pa­doch to môže byť ťaž­šie, naj­mä ak ide o roz­ho­do­va­nie a hľa­da­nie kom­pro­mi­sov. Spo­loč­nos­ti so štyr­mi či pia­ti­mi zakla­da­teľ­mi už pred­sta­vu­jú extrém­ne nesta­bil­né zosku­pe­nie, a pre­to by si to mal dob­re zvá­žiť. Prob­lém takých­to spo­loč­nos­tí nespo­čí­va v tom, že nemô­žu uspieť, no je ove­ľa zlo­ži­tej­šie roz­de­liť jed­not­li­vé role medzi toľ­kých ľudí bez toho, aby sa nie­kto cítil o nie­čo menej úkrá­te­ný. Neho­vo­riac o tom, že kaž­dý z vás sa zrej­me bude chcieť cho­piť vedú­cej pozí­cie. Navy­še, kedy­koľ­vek sa stret­ne viac ľudí, kto­rí spo­lu na nie­čom pra­cu­jú, začne tam fun­go­vať aká­si poli­ti­ka. Všet­ko bude o tom, či väč­ši­na pre­hla­su­je men­ši­nu, kdež­to pri spo­loč­nos­tiach s dvo­mi zakla­da­teľ­mi sa oba­ja musí­te dohod­núť.

founders_chronicle_001_1-e1395355491891zdroj: blogs-images.forbes.com

Viac ľudí pra­cu­jú­cich na jed­nom pro­jek­te ale nemu­sí byť len na ško­du. A to pla­tí nie­len pri brains­tor­min­gu kvô­li roz­ma­ni­tos­ti názo­rov. Pokiaľ sú všet­ci zakla­da­te­lia dosta­toč­ne moti­vo­va­ní, ste schop­ní uro­biť väč­ší obsah prá­ce v krat­šom čase – a to je obrov­ská výho­da.

Nech už si vybe­rieš za co-foun­de­ra koho­koľ­vek, naj­dô­le­ži­tej­šie je, aby vám to fun­go­va­lo. Ide pred­sa o dru­hý naj­dô­le­ži­tej­ší vzťah v tvo­jom živo­te.

zdroj člán­ku: venturehacks.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: alumni.berkeley.edu

Pridať komentár (0)