Výzva: Pomôžme Ondre­jovi- tri­násť­roč­nému géni­ovi

Tatiana Blazsekova / 6. október 2015 / Business

Nedávno nám do redak­cie Star­ti­tup pri­šiel e-mail, v kto­rom chla­pec žia­dal o pomoc. Poslal ho Ondrej Vrá­bel, tri­násť­ročný chla­pec, zo Sobo­tišťa, ktorý sa roz­ho­dol vytvo­riť ori­gi­nálnu hru. Nejde v nej o strie­ľa­nie zom­bie ani o zbie­ra­nie Poké­mo­nov, či nedaj­bože seka­nie via­ce­rých odrôd ovo­cia a zele­niny. Vytvo­ril niečo uni­kátne, čo nemôže ostať len tak zabud­nuté.

Tento šikovný chla­pec vytvo­ril hru s náz­vom Pinf Hry, určenú pre deti s moz­go­vou obr­nou. Pinf Hry poznajú už v det­skom sta­ci­onári Svet­luška, v cen­tre Adeli a ďal­šie rodiny, kto­rým hra pri­niesla trošku svetla do kaž­do­den­nej tmy ich sta­rostí.

Ondrej chcel pôvodne pomôcť mami­nej ses­ter­nici, ktorá trpí moz­go­vou obr­nou. Aj keď má 20 rokov, jej kog­ni­tívne schop­nosti sú na úrovni 6 roč­ného die­ťaťa. Det­ská obrna je totiž infekčná cho­roba, spô­so­bená poli­oví­ru­som a napáda časti mie­chy kon­tro­lu­júce pohyb. Okrem toho, sa k naru­še­niu sva­lovo- ner­vo­vej koor­di­ná­cie môžu pri­dať aj poru­chy men­tál­nych schop­ností, poru­chy sprá­va­nia, uče­nia a komu­ni­ká­cie. Vďaka tejto hre sa však naučila rozo­zná­vať viac pís­men, čím sa roz­rá­stla jej slovná zásoba. Ondrej si vytý­čil jasný cieľ: Ak sa hra zapá­čila jej, možno by mohla pomôcť aj ďal­ším deťom i dospe­lým, ktorý trpia moz­go­vou obr­nou, či inými prob­lé­mami.

Hry pôso­bia pre zdra­vého člo­veka veľmi jed­no­du­cho, možno až nudne. Táto jed­no­du­chosť je však úče­lová, pre­tože deti s men­tál­nym pos­ti­hnu­tím sú často­krát vyru­šo­vané rôz­no­ro­dos­ťou farieb a typov pís­men. Deti sa pro­stred­níc­tvom tejto hry učia roz­poz­ná­vať farby, čísla a pís­mená, pomo­cou rôz­nych aso­ciá­cii a cvi­čení, pri čom si cib­ria pamäť i moto­riku. Keďže hlav­ným záme­rom hry je, aby pomá­hala, je dostupná pre všet­kých a zadarmo.

Farby sa deti učia vďaka pexesu, pís­menká sú spre­vá­dzané aj obráz­kom- pre ľah­šie zapa­mä­ta­nie. Moto­rika je zasa pre­cvi­čo­vaná dvoj­kli­kom na myši. Dokonca na stránke náj­dete aj jednu hru a la Tama­got­chi či Pou, kde sa musíte sta­rať o pra­siatko. Ak je špi­navé, treba ho namyd­liť a potom ospr­cho­vať. Ak je choré, dáme mu medi­cínku.

Malý vyná­lezca však nezos­tal nepo­všim­nutý. Tento rok obsa­dil prvé miesto v súťaži Juni­orIn­ter­net a tak­tiež zís­kal cenu dekana FIIT STU. Keďže sa už pria­te­líme aj na Face­bo­oku, ako prvá môžem ozná­miť, že Ondrej sa chystá aj na kon­fe­ren­ciu- SIGEF- Social Inno­va­tion and Glo­bal Ethics Forum v Ženeve.

Ako pri kaž­dom pro­jekte, prob­lé­mom sú finan­cie. Ondrej sa pokú­šal nájsť finančnú pod­poru cez Indie­gogo, avšak jeho pro­jekt stag­no­val a nako­niec sa to nepo­da­rilo. Kam­paň skon­čila, to však nezna­mená, že Ondrej našu pod­poru nepot­re­buje! Spon­zo­rov potre­buje najmä na zapla­te­nie hos­tingu a domény, ktorú si zatiaľ platí sám, z peňazí, ktoré zís­kal z iného pro­jektu. Ondrej chce, aby sa o hre dozve­delo čo naj­viac ľudí, samoz­rejme, aj to niečo stojí.

Aké sú ďal­šie výzvy pro­jektu? Pre­lo­žiť hry do iných jazy­kov (Češ­tina, Ruš­tina, Nemčina), spro­pa­go­vať pro­jekt, zís­kať 1000 uží­va­te­ľov a pomôcť tak ľuďom s moz­go­vou obr­nou. Na dosia­hnu­tie týchto cie­ľov potre­buje Ondrej iba 2000 eur, čo naozaj nie je nere­álna suma! Kto je som­nou? Pod­porme Ondreja!

Chcete si hru skú­siť? Nech sa páči! Veľa šťas­tia v dvoj­kliku! http://www.pinfhry.sk/

Zdroj: www.pinfhry.sk 

Pridať komentár (0)