Whatt: Nové miesto pre vaše obľú­bené sta­tusy

Šandi / 10. marec 2014 / Business

Tak ako nám What­sapp uká­zal jed­no­du­chosť v zasie­laní správ, nová apli­ká­cia Whatt sa snaží uká­zať cestu k pôvod­ným sta­tu­som. Takým, na aké sme boli dote­raz zvyk­nutí pre­važne z Face­bo­oku.

Určite si spo­me­niete na dni, kedy bol Face­book hlav­ným komu­ni­kač­ným kaná­lom, na kto­rom ste sa mohli pode­liť o svoje denno-denné prob­lémy, radosti a zážitky. Z Face­bo­oku sa však sta­tusy, na ktoré sme boli zvyk­nutí, začali akosi vytrá­cať: ‘’Práve raňaj­ku­jem’’, ‘’Vyhodli ma z práce’’ a podobné. Táto sociálna sieť časom začala pri­dá­vať stále viac fun­kci­ona­lít — eventy, firemné stránky, sku­piny, hry a apli­ká­cie. Začala tak strá­cať to, čo ju v minu­losti robilo tak ori­gi­nál­nym — kla­sické sta­tusy.

Dostanú sta­tusy svoj pôvodný glanc?

Whatt v týchto dňoch spus­til vo fran­cúz­skom app store apli­ká­ciu s cie­ľom navrá­tiť týmto sta­tu­som pôvab. Simon Berer Perin je tvá­rou, ktorá za touto apli­ká­ciou stojí. Simon tvrdí: “Trh s mes­sa­gin­go­vými apli­ká­ciami akými sú WeChat, Line, Tele­gram sa stal extrémne pre­d­i­men­zo­vaný, zatiaľ čo trh s apli­ká­ciami zame­ra­ými na kon­krétnu sku­pinu ľudí vo forme sta­tu­sov ostal pod­di­men­zo­vaný. Face­book už dávno nie je mies­tom, kde by ľudia uve­rej­ňo­vali stále viac tex­to­vých sta­tu­sov’’.

Prvá ver­zia Whatt apli­ká­cie je spra­vená veľmi jed­no­du­cho. Umož­ňuje komen­to­vať sta­tusy vašich zná­mych a kama­rá­tov na Face­bo­oku alebo Twit­teri. Postu­pom času má apli­ká­cia poskyt­núť plat­formu zalo­ženú len na komu­ni­ká­cii vlast­ných tex­to­vých sta­tu­sov, ktoré si ostatní kama­ráti budú môcť pozrieť aj neskôr.

Jed­ným z hlav­ných motí­vov pre vznik tejto apli­ká­cie je aj fakt, že face­book fil­truje vaše sta­tusy. To až do takej miery, že len 20% z vašich kama­rá­tov tieto sta­tusy naozaj zhliadne.

Táto apli­ká­cia kráča presne opač­ným sme­rom, ako ide trend na trhu s apli­ká­ciami. Je teda otázne, či dokáže zau­jať práve tú čoraz men­šiu sku­pinu ľudí, ktorá stále pre­fe­ruje tex­tový sta­tus nad obráz­ko­vým.

Zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)