WiseP­hone pomáha seni­orom

Kristína Hlavová / 2. máj 2014 / Business

Poznáte nie­koho, kto nemá mobilný tele­fón? Ani ja nie. Od malých detí v škôlke až po dôchod­cov, všetci ho majú. Má nespo­četné množ­stvo výhod a fun­kcií, ale o tom nemu­síme asi roz­prá­vať. Naši starí rodi­čia však väč­ši­nou využí­vajú len jednu – tele­fo­no­va­nie. Tak prečo im tento pro­ces neuľah­čiť?

Apli­ká­cia WiseP­hone mení obra­zovku smart­fónu na jed­no­duch­šiu a pri­ja­teľ­nej­šiu ver­ziu pre seni­orov. Bola vyvi­nutá tímom Izra­el­ča­nov, ktorí sa inten­zívne venujú skú­ma­niu požia­da­viek star­šej gene­rá­cie. Sna­žia sa im pri­blí­žiť pou­ží­va­nie tele­fón­nych prí­stro­jov, ktoré dokážu pod­statne zjed­no­du­šiť ich život. Tak ako kaž­dému z nás. 

V čom WiseP­hone pomáha?

Keď stiah­nete apli­ká­ciu WiseP­hone do mobilu naprí­klad svo­jej sta­rej mamy, obra­zovka sa zmení na zväč­šené a pre­hľadné menu, ktoré tvo­ria tri veľké tla­čidlá.

Čer­vené SOS tla­čidlo, ktoré pred­sta­vuje sofis­ti­ko­vaný sys­tém pomoci, fun­guje spolu s GPS loka­li­zá­ciou. Ak ho stla­číte, auto­ma­ticky sa pošle sms na pred­na­sta­vené číslo aj s GPS súrad­ni­cami miesta, kde sa práve nachá­dzate. Teda naprí­klad, ak ho stlačí vaša stará mama, vám príde sms s jej pres­nou polo­hou. Ak zavo­láte späť, hovor je auto­ma­ticky pri­jatý s hlas­ným odpo­čú­va­ním. Takáto fun­kcia môže naozaj aj zachra­ňo­vať životy.

Mod­rým tla­čid­lom sa pre­klik­nete do galé­rie kon­tak­tov. Kon­tak­tom sú pri­de­lené veľké foto­gra­fie, čo pod­statne uľah­čuje pro­ces hľa­da­nia. Stačí, keď vaša stará mama klikne na vašu fotku a nemusí si kom­pli­ko­vať život hľa­da­ním vášho mena v adre­sári kon­tak­tov. 

A nako­niec zelené tla­čidlo, ktoré vás pre­klikne na číselnú klá­ves­nicu. Samoz­rejme, čísla sú oveľa väč­šie ako v kla­sic­kom režime. Tak nemá tak­mer nikto prob­lém s čita­teľ­nos­ťou.

Veľmi prí­jemný a moderný spô­sob ako pomôcť svo­jím sta­rým rodi­čom, nemys­líte?

Zdroj: wise-phone.com, abbeyebullerdick.wordpress.com

Pridať komentár (0)