Yeme vyráža za hranice Bratislavy a to s tržbami v desiatkach miliónoch eur

  • Obľúbený obchodný reťazec Yeme, ktorý ponúka prémiové lokálne výrobky  vlani po prvýkrát hospodáril so ziskom a to tri roky po otvorení celkom prvej predajne. Mnohých určite poteší aj fakt, že Yeme plánuje expanziu aj do iných slovenských miest.
kom
yeme.sk
  • Obľúbený obchodný reťazec Yeme, ktorý ponúka prémiové lokálne výrobky  vlani po prvýkrát hospodáril so ziskom a to tri roky po otvorení celkom prvej predajne. Mnohých určite poteší aj fakt, že Yeme plánuje expanziu aj do iných slovenských miest.

Prvá na zozname je Nitra, do budúcnosti vedenie uvažuje aj o otvorení prevádzky v  Trnave, Trenčíne, Žiline, no veľkou výzvou sú aj Košiciach. Kde všade sa objavia nové prevádzky prezradil majiteľ Yeme – Peter Varmuža, v rozhovore pre portál tovarapredaj.sk:

Máme podpísané dva priestory. Prvým je Stanica Nivy, v ktorej by sme mali otvoriť koncom budúceho roka. Nie je to ďaleko od našej prevádzky v Panorama City, ale vzhľadom na to, že tam vzniká nová, veľmi intenzívna zóna, finálny počet ľudí bude taký, že budú môcť fungovať obidve. Druhý priestor je v Promenáde Nitra. Náš koncept bude ešte o niečo viac posunutý smerom k jedlu na mieste. Taký istý priestor, aký venujeme supermarketu, dostane aj kantína s kaviarňou. Tam by sme mali otvoriť o rok na jeseň.”

Zatiaľ čo spo­loč­nosť Slo­ven­ský po­tra­vi­nár­sky prie­my­sel a.s., ktorá za­stre­šuje Yeme v roku 2017 zní­žila stratu o 63 % na -304 353 eur a tržby jej na­rástli o 136 % na 13,42 mil. Eur, v roku 2018 je situácia celkom iná a firma sa dostala do zisku na 127 160 eur a tržby jej narástli o  49 % na 19,99 mil. Eur. Za­mest­nanci v Yeme si dnes za­ro­bia v prie­mere 1100 eur v hru­bom.

Yeme sa stalo lo­veb­ran­dom

Prvé Yeme – pl­no­chutné po­tra­viny boli ot­vo­rené vo feb­ru­ári roku 2016. Yeme sa po­da­rilo za pár ro­kov svoju po­zíciu na trhu úspešne ob­há­jiť aj vďaka tomu, že vy­pl­nili dieru na trhu a pri­niesli na trh veľmi lá­kavý mix sor­ti­mentu.

Už od za­čiatku ne­bolo ich cie­ľom kon­ku­ro­vať dlho fun­gu­jú­cim re­ťaz­com ako je Billa, Tesco alebo Lidl, ich sna­hou bolo skôr sa na­vzá­jom do­pĺňať a dať zá­kaz­ní­kom mož­nosť vý­beru. Veľa slo­ven­ských vý­rob­kov sa môže pre­sa­diť aj práve vďaka ot­vo­re­niu tohto re­ťazca. Yeme o do­dá­va­te­ľov nú­dzu na­ozaj nemá. Tí sa im často po­nú­kajú aj sami.

Len prednedávnom sme ťa informovali, že Yeme otvára  už štvrtú pre­vádzku v zre­kon­štru­ova­nej bu­dove Slo­ven­skej spo­ri­teľne na rohu Štú­ro­vej a Du­naj­skej ulice v Bra­ti­slave. Ide o takzvaný  city kon­cept, teda šité na mieru pre in­ten­zívnu mest­skú zónu s veľ­kým množ­stvom pe­ších zá­kaz­ní­kov, pre ľudí, ktorí sú ná­roční na kva­litu po­tra­vín a po­hodlný ná­kup. Yeme však nájdeš aj v bra­ti­slav­skom kom­plexe Pa­no­rama City ale aj na To­má­ši­ko­vej a Búd­ko­vej ulici.

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech