Začí­nate nový rok bez jas­nej vízie a kon­krét­nych cie­ľov?

Jaroslav Dodok / 2. januára 2015 / Zaujímavosti

Neve­no­vať pozor­nosť vlast­nému manaž­mentu je naj­čas­tej­šou chy­bou, akú môžu bežní ľudia, mana­žéri alebo star­tu­pisti spra­viť . Dajte svo­jej vízii a cie­ľom reálne základy. Naplá­nujte si nový rok efek­tívne. Kým nie­kto to zvládne za 15 minút, mne trvá plá­no­va­nie dokonca deň dva. Je to len na vás, ako sa vyhráte s novým rokom…

Krok č. 1:

Čo s úlo­hami a prob­lé­mami, ktoré sa nepo­da­rilo vyrie­šiť v minu­lom roku?

Nemajte hlavu v smútku. Zoberte si papier, pero alebo tab­let a nach­víľu sa zamys­lite. Napíšte si všetky úlohy, ktoré ste nestihli zre­a­li­zo­vať v uply­nu­lom roku. Pri­dajte aj prob­lémy, s kto­rými ste sa zobu­dili v novom roku.

Nasle­duje jed­no­du­chý pro­ces.

Vyškr­tajte tie, ktoré už pre vás nemajú význam, sú neak­tu­álne alebo by vás zby­točne zdr­žia­vali. Pokiaľ si s nie­kto­rými neviete dať rady, využite zlaté pra­vidlo time­ma­na­ge­mentu – dele­gujte. Poverte úlo­hou alebo rie­še­ním prob­lému nie­koho z vášho pra­cov­ného tímu alebo iného člena rodiny.

Krok č. 2:

Najprv vízia, ktorá rešpek­tuje vaše hod­noty

Rok 2015 budú bez debaty ovplyv­ňo­vať vaše roz­hod­nu­tia. A tie by ste mali robiť na základe svo­jej vízie, aby ste sa vždy držali na správ­nej ceste. Preto poroz­mýš­ľajte, čo si v živote naj­viac ceníte.

Aký život chcete žiť. Kým chcete byť a čo chcete robiť. Pokojne si pred­stavte, že píšete svoju auto­bi­o­gra­fiu. Čo by v nej nemalo chý­bať? Pri tvorbe vašej vízie vám môžu pomôcť, aj hod­noty, ktoré sú pre vás dôle­žité. Ako prí­klad uvá­dzam tie naj­bež­nej­šie: slo­boda, šťas­tie, múd­rosť, krása, pohodlný život, tvo­ri­vosť.

Krok č. 3:

Sta­novte si ciele metó­dou SMART

Teraz sa vám budú kon­krétne ciele určo­vať jed­no­du­cho, pre­tože budú nad­vä­zo­vať na vašu víziu. Ciele by ste si mali zade­fi­no­vať pomo­cou osved­če­nej metódy SMART:

S – SPE­CI­FIC
M – MEA­SU­RABLE
A – ACTI­ONABLE
R – REA­LIS­TIC
T – TIME BOUND

Aby sme zís­kali väčší pre­hľad, ciele si roz­de­líme do nie­koľ­kých hlav­ných oblastí. Tou prvou je zdra­vie (fyzické aj duševné), dru­hou sú vzťahy (v rodine, s pria­teľmi…), tre­ťou je práca (zamest­na­nie, tvo­re­nie, pod­ni­ka­nie) a štvr­tou záľuby (sny, túžby, seba­roz­voj, hobby).

Pre každú oblasť si napíšte jeden hlavný cieľ. Prav­de­po­dobne zis­títe, že je náročné ho dosiah­nuť. A preto je dôle­žité naplá­no­vať si aj men­šie ciele – kroky, ktoré vás k nemu dovedú.

Pokiaľ chcete plá­no­va­nie domys­lieť do detai­lov, k jed­not­li­vým cie­ľom si môžete napí­sať aj ľudí, kto­rých budete nevy­hnutne potre­bo­vať pre ich napl­ne­nie.

Krok č. 4:

Pozor na pri­ority!

Na čo naj­čas­tej­šie zabú­dame, je sta­no­viť si pri­ority. Môže sa totižto ľahko stať, že sa dosta­nete do situ­ácie, keď vás cez víkend požiada šéf, aby ste absol­vo­vali pra­covnú cestu do Nemecka. No vy máte na ten istý ter­mín dohod­nutý team­bu­il­ding vo vlast­nej firme. Budete sa musieť roz­hod­núť čo škrt­núť a vyne­chať a v tom kľú­čovú rolu zohrá­vajú pri­ority. Múdry citát hovorí, že ak máme viac ako 3 pri­ority, nemáme žiadne pri­ority…

Krok č. 5:

Vytvorte si svoj denný time­ma­na­ge­ment

Od tohto momentu okam­žite skon­cujte s nepra­vi­del­ným spá­va­ním a vstá­va­ním, s nepra­vi­del­ným obedmi a podobne. Pre­tože takto to ďaleko nedo­siah­nete!

Určte si hodinu, kto­rou sa váš deň začne (čím skôr to bude, tým lep­šie). Vyhraďte si pre každú pri­oritu počas dňa pevný čas, kedy na nej budete pra­co­vať. Určte si aspoň pri­bližne čas, kedy sa budete vzde­lá­vať, trá­viť čas s rodi­nou, nav­šte­vo­vať fitko, veno­vať sa kaviarni či uni­ver­zit­nej fut­ba­lo­vej lige a podobne.

Krok č. 6:

Vytvorte si svoj denný roz­vo­jový návyk

To trvá pri­bližne 14 – 30 dní. Pod poj­mom denný roz­vo­jový návyk roz­umieme určité čin­nosti, ktoré majú svoju pra­vi­del­nosť. Ak by ste dnes spra­vili 250 kli­kov a 500 bru­šá­kov, dostali by ste takú sva­lovku, že zaj­tra by ste sa nepo­sta­vili a cvi­če­nie by ste si veľmi rýchlo znep­ria­te­lili.

Preto keď hovo­rím o den­nom roz­vo­jo­vom návyku, mys­lím tým, vybrať si určite čin­nosti, kto­rým sa začnete veno­vať po malých kús­koch a postupne sa v nich budete zlep­šo­vať.

Odpo­rú­čam:

Na záver vám odpo­ru­čím ešte nie­koľko jed­no­du­chých nástro­jov a prin­cí­pov. Využí­vajte diár alebo online kalen­dár, robte si to do list a noste so sebou hodinky. Váš pra­covný výkon môže ovplyv­niť aj oble­če­nie ktoré nosíte či firemné logo, kto­rým sa pre­zen­tu­jete. To je však už par­keta gorila mar­ke­tingu, o kto­rom hovo­rím na mojich ško­le­niach.

Pridať komentár (0)