Začí­na­te nový rok bez jas­nej vízie a kon­krét­nych cie­ľov?

Jaroslav Dodok / 2. januára 2015 / Zaujímavosti

Neve­no­vať pozor­nosť vlast­né­mu manaž­men­tu je naj­čas­tej­šou chy­bou, akú môžu bež­ní ľudia, mana­žé­ri ale­bo star­tu­pis­ti spra­viť . Daj­te svo­jej vízii a cie­ľom reál­ne zákla­dy. Naplá­nuj­te si nový rok efek­tív­ne. Kým nie­kto to zvlád­ne za 15 minút, mne trvá plá­no­va­nie dokon­ca deň dva. Je to len na vás, ako sa vyhrá­te s novým rokom…

Krok č. 1:

Čo s úlo­ha­mi a prob­lé­ma­mi, kto­ré sa nepo­da­ri­lo vyrie­šiť v minu­lom roku?

Nemaj­te hla­vu v smút­ku. Zober­te si papier, pero ale­bo tab­let a nach­ví­ľu sa zamys­li­te. Napíš­te si všet­ky úlo­hy, kto­ré ste nestih­li zre­a­li­zo­vať v uply­nu­lom roku. Pri­daj­te aj prob­lé­my, s kto­rý­mi ste sa zobu­di­li v novom roku.

Nasle­du­je jed­no­du­chý pro­ces.

Vyškr­taj­te tie, kto­ré už pre vás nema­jú význam, sú neak­tu­ál­ne ale­bo by vás zby­toč­ne zdr­žia­va­li. Pokiaľ si s nie­kto­rý­mi nevie­te dať rady, využi­te zla­té pra­vid­lo time­ma­na­ge­men­tu – dele­guj­te. Pover­te úlo­hou ale­bo rie­še­ním prob­lé­mu nie­ko­ho z váš­ho pra­cov­né­ho tímu ale­bo iné­ho čle­na rodi­ny.

Krok č. 2:

Najprv vízia, kto­rá rešpek­tu­je vaše hod­no­ty

Rok 2015 budú bez deba­ty ovplyv­ňo­vať vaše roz­hod­nu­tia. A tie by ste mali robiť na zákla­de svo­jej vízie, aby ste sa vždy drža­li na správ­nej ces­te. Pre­to poroz­mýš­ľaj­te, čo si v živo­te naj­viac cení­te.

Aký život chce­te žiť. Kým chce­te byť a čo chce­te robiť. Pokoj­ne si pred­stav­te, že píše­te svo­ju auto­bi­o­gra­fiu. Čo by v nej nema­lo chý­bať? Pri tvor­be vašej vízie vám môžu pomôcť, aj hod­no­ty, kto­ré sú pre vás dôle­ži­té. Ako prí­klad uvá­dzam tie naj­bež­nej­šie: slo­bo­da, šťas­tie, múd­rosť, krá­sa, pohodl­ný život, tvo­ri­vosť.

Krok č. 3:

Sta­nov­te si cie­le metó­dou SMART

Teraz sa vám budú kon­krét­ne cie­le určo­vať jed­no­du­cho, pre­to­že budú nad­vä­zo­vať na vašu víziu. Cie­le by ste si mali zade­fi­no­vať pomo­cou osved­če­nej metó­dy SMART:

S – SPE­CI­FIC
M – MEA­SU­RAB­LE
A – ACTI­ONAB­LE
R – REA­LIS­TIC
T – TIME BOUND

Aby sme zís­ka­li väč­ší pre­hľad, cie­le si roz­de­lí­me do nie­koľ­kých hlav­ných oblas­tí. Tou prvou je zdra­vie (fyzic­ké aj dušev­né), dru­hou sú vzťa­hy (v rodi­ne, s pria­teľ­mi…), tre­ťou je prá­ca (zamest­na­nie, tvo­re­nie, pod­ni­ka­nie) a štvr­tou záľu­by (sny, túž­by, seba­roz­voj, hob­by).

Pre kaž­dú oblasť si napíš­te jeden hlav­ný cieľ. Prav­de­po­dob­ne zis­tí­te, že je nároč­né ho dosiah­nuť. A pre­to je dôle­ži­té naplá­no­vať si aj men­šie cie­le – kro­ky, kto­ré vás k nemu dove­dú.

Pokiaľ chce­te plá­no­va­nie domys­lieť do detai­lov, k jed­not­li­vým cie­ľom si môže­te napí­sať aj ľudí, kto­rých bude­te nevy­hnut­ne potre­bo­vať pre ich napl­ne­nie.

Krok č. 4:

Pozor na pri­ori­ty!

Na čo naj­čas­tej­šie zabú­da­me, je sta­no­viť si pri­ori­ty. Môže sa totiž­to ľah­ko stať, že sa dosta­ne­te do situ­ácie, keď vás cez víkend požia­da šéf, aby ste absol­vo­va­li pra­cov­nú ces­tu do Nemec­ka. No vy máte na ten istý ter­mín dohod­nu­tý team­bu­il­ding vo vlast­nej fir­me. Bude­te sa musieť roz­hod­núť čo škrt­núť a vyne­chať a v tom kľú­čo­vú rolu zohrá­va­jú pri­ori­ty. Múd­ry citát hovo­rí, že ak máme viac ako 3 pri­ori­ty, nemá­me žiad­ne pri­ori­ty…

Krok č. 5:

Vytvor­te si svoj den­ný time­ma­na­ge­ment

Od toh­to momen­tu okam­ži­te skon­cuj­te s nepra­vi­del­ným spá­va­ním a vstá­va­ním, s nepra­vi­del­ným obed­mi a podob­ne. Pre­to­že tak­to to ďale­ko nedo­siah­ne­te!

Urč­te si hodi­nu, kto­rou sa váš deň začne (čím skôr to bude, tým lep­šie). Vyhraď­te si pre kaž­dú pri­ori­tu počas dňa pev­ný čas, kedy na nej bude­te pra­co­vať. Urč­te si aspoň pri­bliž­ne čas, kedy sa bude­te vzde­lá­vať, trá­viť čas s rodi­nou, nav­šte­vo­vať fit­ko, veno­vať sa kaviar­ni či uni­ver­zit­nej fut­ba­lo­vej lige a podob­ne.

Krok č. 6:

Vytvor­te si svoj den­ný roz­vo­jo­vý návyk

To trvá pri­bliž­ne 14 – 30 dní. Pod poj­mom den­ný roz­vo­jo­vý návyk roz­umie­me urči­té čin­nos­ti, kto­ré majú svo­ju pra­vi­del­nosť. Ak by ste dnes spra­vi­li 250 kli­kov a 500 bru­šá­kov, dosta­li by ste takú sva­lov­ku, že zaj­tra by ste sa nepo­sta­vi­li a cvi­če­nie by ste si veľ­mi rých­lo znep­ria­te­li­li.

Pre­to keď hovo­rím o den­nom roz­vo­jo­vom návy­ku, mys­lím tým, vybrať si urči­te čin­nos­ti, kto­rým sa začne­te veno­vať po malých kús­koch a postup­ne sa v nich bude­te zlep­šo­vať.

Odpo­rú­čam:

Na záver vám odpo­ru­čím ešte nie­koľ­ko jed­no­du­chých nástro­jov a prin­cí­pov. Využí­vaj­te diár ale­bo onli­ne kalen­dár, rob­te si to do list a nos­te so sebou hodin­ky. Váš pra­cov­ný výkon môže ovplyv­niť aj oble­če­nie kto­ré nosí­te či firem­né logo, kto­rým sa pre­zen­tu­je­te. To je však už par­ke­ta gori­la mar­ke­tin­gu, o kto­rom hovo­rím na mojich ško­le­niach.

Pridať komentár (0)