Zakla­da­teľ kon­cernu IKEA naku­puje v seká­čoch

Alexandra Dulaková / 15. marca 2016 / Business

A cel­kovo veľmi nerád míňa. Či už ide o bana­lity ako účet u kader­níka, alebo zásadné otázky ako odvá­dza­nie daní, Ingvar Kom­prad sa nerád lúči so svo­jimi peniazmi. Dôvod je však vraj prag­ma­tický — snaží sa ostat­ným ísť prí­kla­dom.

Byť šetrný a neroz­ha­dzo­vať peniaze na nepot­rebné zále­ži­tosti je jed­ným zo základ­ných pra­vi­diel na ceste k úspe­chu. Ešte nikto predsa neza­ro­bil miliardy tým, že všetky svoje úspory oplies­kal na drahé autá, sídla a iné sti­mu­lá­tory ľud­ského ega. (Väč­šina to uro­bi­lax až po zaro­bení spo­mí­na­ných miliárd.) Nie­ktorí z tej hor­nej sve­to­vej desiatky sú známi tým, že svet módy sku­točne nerie­šia — naprí­klad aj otec Face­bo­oku, Mark Zuc­ker­berg, ktorý každý deň nosí to isté šedé tričko, mikinu a rifle. A potom sú tu takí, kto­rých vycho­vala cel­kom iná doba. Ako naprí­klad Ingvar Kom­prad, ktorý stojí za sve­to­zná­mym reťaz­com menom IKEA a na glo­bál­nom zozname miliar­dá­rom sa umiest­nil na štvr­tom mieste.

Malý Ingvar v dre­ve­nom autíčku

Ingvar-Kamprad-as-a-boy

foto: sweden.se

Svoj šetrný postoj k nará­ba­niu s peniazmi pri­pi­suje svo­jim kore­ňom v juž­nom švéd­skom regi­óne Sma­land, ktorý sa vždy veno­val najmä poľ­no­hos­po­dár­stvu. Oblasti s podob­ným zame­ra­ním nikdy nebý­vali tie naj­bo­hat­šie. Kom­prad, ktorý one­dlho oslávi 90-tku, sa preto švéd­skej tele­ví­zií pri­znal, že prav­de­po­dobne všetko jeho oble­če­nie pochá­dza zo second handu. Týmto spô­so­bom sa snaží nie­len ušet­riť, ale aj byť dob­rým prí­kla­dom pre ostat­ných.

To je na jed­nej strane sku­točne šľa­chetná vec — masová výroba oble­če­nia s krát­kou dobou trvan­li­vosti zaťa­žuje naše životné pro­stre­die (na ktoré si IKEA potrpí), lacnú pra­covnú silu, ktorá ho zho­to­vuje v nedôs­toj­ných pod­mien­kach, ale aj naše peňa­ženky, ktoré v drvi­vej väč­šine prí­kla­dov podobné výdavky vôbec nepot­re­bujú. A presne o to Kom­pra­dovi celý život ide — vyhnúť sa zby­toč­ným výdav­kom.

Ingvar Kamprad

foto: richestcelebrities.org

Tento leit­mo­tív jeho život­nej filo­zo­fie ho okrem stra­te­gic­kého sťa­ho­va­nia cez pol Európy, aby mohol pla­tiť čo naj­niž­šie dane (nako­niec zakot­vil vo Švaj­čiar­sku a Lich­ten­šte­in­sku) dovie­dol aj k pár sku­točne bizar­ným roz­hod­nu­tiam. Naprí­klad vlasy si dáva stri­hať len v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách, pre­tože tam je to lac­nej­šie, ako v rámci západ­ného sveta. (Aj keď, je otázne, čo je pre Ingvara Kom­prada, kto­rého maje­tok sa odha­duje na vyše 65 milárd, roz­vo­jová kra­jina. Možno aj Slo­ven­sko.) A pri jed­nej náv­števe Holand­ska neča­kaný výda­vok 22 eur roz­ho­dil jeho plány natoľko, že ku kader­ní­kovi nešiel vôbec.

mossa_898593a

foto: hd.se

Takýto prí­stup k výdav­kom, nech je ako­koľ­vek pros­pešný, však vysiela zmie­šané sig­nály. Je pravda, že naša civi­li­zá­cia míňa často zby­točne, pri­veľa a najmä na veci, ktoré vôbec nepot­re­buje, s peniazmi, ktoré často ani poriadne nemá. Na dru­hej strane nie je vôbec zlé si občas — v prí­pade, že tie peniaze sú a je ich pri­me­rane — dopriať niečo prí­jemné ako odmenu za vyna­lo­ženú snahu. Pokiaľ nemáš nejakú zvláštnu úchylku, cifry na účte — a nikde inde — ťa šťast­ným isto neuro­bia.

A okrem toho, nikto nemá rád člena par­tie, ktorý si od kaž­dého pri delení účtu pýta aj ten posledný cent a nikdy nikoho nikam nepozve. (Nebuď teda úplne ako Ingvar!) Nedá sa však pove­dať, že by nič pre ostat­ných neuro­bil a celý čas si len počí­tal peniaze. Stojí predsa za jed­nou z naj­po­pu­lár­nej­ších nábyt­ko­vých sietí, kto­rej náby­tok a dopl­nky máme doma snáď každý z nás. Na svoj­ské maniere teda má nárok. 

Ingvar Kamprad

foto: metro.se

Kom­prad sa z nábyt­ko­vého kon­cernu pred pár rokmi stia­hol a pre­ne­chal ho svo­jim synom. Odvtedy si užíva život zaslú­ži­lého dôchodcu a snáď by mu nejaké to ples­nu­tie po vrecku po forme poriad­neho hips­ter­ského účesu od švéd­skeho kader­níka veľmi neub­lí­žilo, no nie? No možno sa v tých švéd­skych second-han­doch skrý­vajú naozaj­stné poklady, nie­len vyťa­hané svetre z Tuzexu, ktoré nosila ešte tvoja babička keď balila tvojho dedka.

Zatiaľ čo ty sa nešťastne pre­tŕčaš v kúsku zo Zary, ktorý má na sebe každý druhý oby­va­teľ Slo­ven­ska, Ingvar si spo­kojne mädlí ruky odetý do exklu­zív­neho kúsku, ktorý nikto iný okrem neho nevlastní. Nie­len vďaka tomu, ale aj kvôli svojmu pokor­nému prí­stupu k životu, je obľú­be­ným prí­kla­dom ľud­ských pod­ni­ka­te­ľov, ktorí napriek bohat­stvu nestra­tili kon­takt s rea­li­tou a pro­stred­níc­tvom svojho život­ného diela sa sna­žia svetu všte­piť pozi­tívne hod­noty 

IngvarK_IKEA

foto: facts world

Zdroj: The Guar­dian, Inha­bi­tat, zdroj titul­nej foto­gra­fie: slide share

Pridať komentár (0)