Ume­nie je vymys­lieť nie­čo, čo ľudí zauj­me

Kristína Šuvadová / 5. februára 2016 / Zaujímavosti

Ak by si chcel, môžeš pre­stať čítať ten­to člá­nok a vymys­lieť nie­čo aj hneď teraz. Po malom brains­tor­min­gu by si mal papier plný nápa­dov (aj dva). No nápa­dy nie sú hlav­ným kame­ňom úra­zu.

Mohol by si si naprí­klad zalo­žiť webo­vú strán­ku, akú ešte nikto nemá. Ale­bo pre nie­ko­ho písať člán­ky (a nie len pre­to aby si si na face­bo­oku zme­nil zamest­na­nie na redaktor/spisovateľ). Prí­pad­ne vymys­lieť neja­kú fakt dob­rú app­ku, kto­rú bude kaž­dý chcieť. Mož­nos­tí je veľa.

Pod­sta­ta je hlav­ne vymys­lieť nie­čo, čo ľudí zauj­me. Nie­čo, čo si všim­nú a za čo budú ochot­ní prí­pad­ne aj pla­tiť. Nech­ceš pred­sa aby tvoj skve­lý nápad zani­kol len kvô­li jeho nedos­ta­toč­nej pre­zen­tá­cii. Len pre­to, že si ho nikto nepre­čí­tal, ale­bo prí­pad­ne ani nevši­mol.

Chceš aby sa ľudia zau­jí­ma­li? Nauč sa ich zau­jať.

soaring startups

foto: streetwise.com

Rob len to, čo ťa baví.

Ak chceš aby sa tvo­ji poten­ciál­ni zákaz­ní­ci o tvoj pro­dukt zau­jí­ma­li, najprv sa o neho musíš zau­jí­mať ty sám. Keď ťa tvoj vlast­ný nápad neba­ví, nebu­de baviť ani ich a odzr­kad­lí sa to.

Vytvá­ra­nie nie­čo­ho nové­ho je ťaž­ké. No vieš, čo je ešte ťaž­šie? Vytvá­ra­nie nie­čo­ho nové­ho, čo ťa ani neba­ví.

Vytvá­raj veci pre “ozaj­st­ných” ľudí.

Jeden múd­ry člo­vek raz pove­dal: “Ak vytvá­raš nie­čo nové, pred­stav si, že to vytvá­raš pre svoj­ho blíz­ke­ho pria­te­ľa. Naprí­klad také písa­nie člán­ku. Pred­sta­vuj si, že ho píšeš kama­rá­to­vi.”
A to je ďal­ší z dôle­ži­tých fak­tov. Musíš vedieť, pre koho to robíš a kto to bude čítať ale­bo pou­ží­vať.

Stá­le si dávaj otáz­ky ako: Aké infor­má­cie ich zauj­mú? Čo ich donú­ti veno­vať svoj čas tomu­to článku/produktu? Ako ním vypl­ním medze­ru v ich živo­te?

Pre­staň svo­je pub­li­kum vní­mať ako kôp­ku ano­nym­ných ľudí, kto­rých nepoz­náš. Pred­stav si, že sú to kon­krét­ni ľudia, kto­rí majú svo­je poci­ty a prob­lé­my.

startup-institute-class

foto: forbes.com

Vždy si polož otáz­ku, či na to máš.

Musíš poznať sám seba a svo­je sily. Máš tú správ­nu moti­vá­ciu, odva­hu a vášeň pre to, čomu sa chys­táš veno­vať? Ak pocit prvot­né­ho nad­še­nia opad­ne, musíš byť schop­ný naďa­lej sa tomu veno­vať a dotia­hnúť to do kon­ca. Nie je však nič zlé na tom, keď zis­tíš, že daný pro­jekt nie je nič pre teba. Mož­no prí­de neja­ký lep­ší, kto­rý ti sad­ne ako ulia­ty.

Nikdy to nerob len kvô­li úspe­chu a “slá­ve”.

Urči­te si nie­ke­dy zahlia­dol veľa mla­dých a naiv­ných ľudí, v rôz­nych spe­vác­kych súťa­žiach, kto­rí celý čas hovo­ri­li o tom, ako už od malič­ka chce­li byť spe­váč­kou ale­bo spe­vá­kom. A to je prá­ve ono. Chce­li byť SPE­VÁ­KOM, no nie spie­vať. Spie­va­nie vlast­ne ani nikdy nebo­lo ich hlav­ným cie­ľom. Ak by to tak bolo, nikdy by sa neocit­li v spe­vác­kej šou — rad­šej by den­ne spie­va­li, písa­li a nahrá­va­li pes­nič­ky.

Chceš vymys­lieť “X”? Ale­bo chceš byť NIE­KTO kto vymys­lel “X”? Ak ti o samot­nú pod­sta­tu výro­by nej­de, môžeš to rov­no zaba­liť. Ľudia by sa mali zau­jí­mať o tvo­ju prá­cu a nie o teba. Inak to nemá zmys­lel.

3035981-slide-s-2-can-this-human-hamster-wheel-make

foto: zimmo.be

A na záver — musíš na sebe makať. A PORIAD­NE.

Ak chceš napí­sať kni­hu, kto­rá nie­ko­mu “pohne srd­com”, začni.

Ak chceš vymys­lieť a začať biz­nis, kto­rý zme­ní svet, začni.

Ak si chceš spl­niť sen a nie­čo doká­zať, začni.

Dôle­ži­té je začať už teraz a zama­kať na sebe aj na svo­jom odhod­la­ní.

soaring startups

foto:streetwise.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: aumbastudentsabroad.com

Pridať komentár (0)