Ume­nie je vymys­lieť niečo, čo ľudí zaujme

Kristína Šuvadová / 5. februára 2016 / Zaujímavosti

Ak by si chcel, môžeš pre­stať čítať tento člá­nok a vymys­lieť niečo aj hneď teraz. Po malom brains­tor­mingu by si mal papier plný nápa­dov (aj dva). No nápady nie sú hlav­ným kame­ňom úrazu.

Mohol by si si naprí­klad zalo­žiť webovú stránku, akú ešte nikto nemá. Alebo pre nie­koho písať články (a nie len preto aby si si na face­bo­oku zme­nil zamest­na­nie na redaktor/spisovateľ). Prí­padne vymys­lieť nejakú fakt dobrú appku, ktorú bude každý chcieť. Mož­ností je veľa.

Pod­stata je hlavne vymys­lieť niečo, čo ľudí zaujme. Niečo, čo si všimnú a za čo budú ochotní prí­padne aj pla­tiť. Nech­ceš predsa aby tvoj skvelý nápad zani­kol len kvôli jeho nedos­ta­toč­nej pre­zen­tá­cii. Len preto, že si ho nikto nepre­čí­tal, alebo prí­padne ani nevši­mol.

Chceš aby sa ľudia zau­jí­mali? Nauč sa ich zau­jať.

soaring startups

foto: streetwise.com

Rob len to, čo ťa baví.

Ak chceš aby sa tvoji poten­ciálni zákaz­níci o tvoj pro­dukt zau­jí­mali, najprv sa o neho musíš zau­jí­mať ty sám. Keď ťa tvoj vlastný nápad nebaví, nebude baviť ani ich a odzr­kadlí sa to.

Vytvá­ra­nie nie­čoho nového je ťažké. No vieš, čo je ešte ťaž­šie? Vytvá­ra­nie nie­čoho nového, čo ťa ani nebaví.

Vytvá­raj veci pre “ozaj­st­ných” ľudí.

Jeden múdry člo­vek raz pove­dal: “Ak vytvá­raš niečo nové, pred­stav si, že to vytvá­raš pre svojho blíz­keho pria­teľa. Naprí­klad také písa­nie článku. Pred­sta­vuj si, že ho píšeš kama­rá­tovi.”
A to je ďalší z dôle­ži­tých fak­tov. Musíš vedieť, pre koho to robíš a kto to bude čítať alebo pou­ží­vať.

Stále si dávaj otázky ako: Aké infor­má­cie ich zaujmú? Čo ich donúti veno­vať svoj čas tomuto článku/produktu? Ako ním vypl­ním medzeru v ich živote?

Pre­staň svoje pub­li­kum vní­mať ako kôpku ano­nym­ných ľudí, kto­rých nepoz­náš. Pred­stav si, že sú to kon­krétni ľudia, ktorí majú svoje pocity a prob­lémy.

startup-institute-class

foto: forbes.com

Vždy si polož otázku, či na to máš.

Musíš poznať sám seba a svoje sily. Máš tú správnu moti­vá­ciu, odvahu a vášeň pre to, čomu sa chys­táš veno­vať? Ak pocit prvot­ného nad­še­nia opadne, musíš byť schopný naďa­lej sa tomu veno­vať a dotia­hnúť to do konca. Nie je však nič zlé na tom, keď zis­tíš, že daný pro­jekt nie je nič pre teba. Možno príde nejaký lepší, ktorý ti sadne ako uliaty.

Nikdy to nerob len kvôli úspe­chu a “sláve”.

Určite si nie­kedy zahlia­dol veľa mla­dých a naiv­ných ľudí, v rôz­nych spe­vác­kych súťa­žiach, ktorí celý čas hovo­rili o tom, ako už od malička chceli byť spe­váč­kou alebo spe­vá­kom. A to je práve ono. Chceli byť SPE­VÁ­KOM, no nie spie­vať. Spie­va­nie vlastne ani nikdy nebolo ich hlav­ným cie­ľom. Ak by to tak bolo, nikdy by sa neocitli v spe­vác­kej šou — rad­šej by denne spie­vali, písali a nahrá­vali pes­ničky.

Chceš vymys­lieť “X”? Alebo chceš byť NIE­KTO kto vymys­lel “X”? Ak ti o samotnú pod­statu výroby nejde, môžeš to rovno zaba­liť. Ľudia by sa mali zau­jí­mať o tvoju prácu a nie o teba. Inak to nemá zmys­lel.

3035981-slide-s-2-can-this-human-hamster-wheel-make

foto: zimmo.be

A na záver — musíš na sebe makať. A PORIADNE.

Ak chceš napí­sať knihu, ktorá nie­komu “pohne srd­com”, začni.

Ak chceš vymys­lieť a začať biz­nis, ktorý zmení svet, začni.

Ak si chceš spl­niť sen a niečo doká­zať, začni.

Dôle­žité je začať už teraz a zama­kať na sebe aj na svo­jom odhod­laní.

soaring startups

foto:streetwise.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: aumbastudentsabroad.com

Pridať komentár (0)