Zarob na Ins­ta­grame balík peňazí

Ľudovít Nastišin / 26. júna 2015 / Zaujímavosti

S 300 mili­ónmi mesač­ných aktív­nych use­rov a viac ako 70 mili­ónmi prís­pev­kov každý deň by nebolo na mieste spo­chyb­ňo­vať pozí­ciu Ins­ta­gramu v porov­naní s ostat­nými sociál­nymi sie­ťami. Stále ras­túca popu­la­rita Ins­ta­gramu a ďal­ších media sha­ring apli­ká­cií ako Snap­chat a Vine sú dôka­zom, že vizu­álny con­tent je sku­točne žia­daný a tento trend sa bude len zväč­šo­vať.

Ins­ta­gram vstú­pil do tejto ligy social network plat­fo­riem, no ak by sme hovo­rili o využití tejto veľ­kej komu­nity na pod­poru pre­daja, nie­ktoré mar­ke­tin­gové stra­té­gie by nemu­seli spl­niť svoj účel dosta­točne. Nie­kedy zabú­dame na to, že každá takáto plat­forma más svoje špe­ci­fiká a každá si tak vyža­duje uni­kátnu stra­té­giu, ktorá by mala dláž­diť cestu k vašim pod­ni­ko­vým cie­ľom.

Táto sociálna sieť dokáže byť nepred­ví­da­teľná, ale na to aby ste začali gene­ro­vať pre­daj, musíte pocho­piť jeho záko­ni­tosti tak, ako by ste to uro­bili aj pri akej­koľ­vek inej plat­forme. Nasle­du­júce tipy vám pomôžu poro­zu­mieť posled­ným stra­té­giám využí­va­ným na Ins­ta­grame, vďaka kto­rým môžete na svo­jom vizu­ál­nom obsahu začať aj pro­fi­to­vať.

Na Ins­ta­grame využí­vajte linky kre­a­tívne

Ak už s Ins­ta­gra­mom máte nejakú skú­se­nosť, iste ste si všimli, že na ňom nie sú žiadne priamo klik­nu­teľné odkazy v popi­soch obráz­kov. Každé URL, ktoré by ste sa sna­žili dodať do popisu sa zobrazí ako text. Ins­ta­gram vám dovolí iba jediný out­bound link umiest­nený v rámci vášho pro­filu na základe čoho je naozaj namá­havé zis­tiť, či daný obsah gene­ruje traf­fic na vašu web stránku a tým pádom pod­po­ruje pre­daj.

Mohli by ste vlo­žiť link na stránku vášho pro­duktu priamo do popisu vášho kon­tentu alebo ako loca­tion tag obrázku, ale je to na dlhé lakte oča­ká­vať od spot­re­bi­teľa, že opustí Ins­ta­gram, otvorí si pre­hlia­dač a následne vpíše URL na kúpu vášho pro­duktu zakaž­dým, keď na niečo narazí. Áno, je to na dlhé lakte, ale nie je to nemožné, musíte však byť kre­a­tívni a spra­viť tento pro­ces tak jed­no­du­chým, ako to len ide.

Keďže zákaz­ník musí vpí­sať link do pre­hlia­dača, je vo vašom záujme zjed­no­du­šiť mu túto user expe­rience tak, ako sa len dá. Namiesto posto­va­nie dlhých URL využí­vajte skrá­tene linky ako Bitly alebo Tiny­URL. Ako bonus, mnoho z týchto skra­co­va­ných plat­fo­riem ponúka aj ana­ly­tiku, ktorá vám pomôže merať efek­ti­vitu vašej Ins­ta­gra­mo­vej stra­té­gie.

Nie­ktoré značky však zvo­lili vlo­že­nie klik­nu­teľ­ného linku priamo do ich pro­file desc­rip­tion, ako naprí­klad spo­loč­nosť Lilly Pulit­zer, vďaka čomu mini­ma­li­zujú potrebné kroky, ktoré by zákaz­ník musel vyko­nať.

Aj keď to nie sú priamo klik­nu­teľné linky na Ins­ta­grame, využí­va­ním týchto tech­ník si môžete pomôcť v navá­dzaní zau­ja­tého zákaz­níka k náj­de­niu vášho pro­duktu či služby. Sna­žíte sa vytvo­riť skú­se­nosť, ktorá vášmu pub­liku ponúkne tú naj­jed­no­duch­šiu možnú cestu. Avšak neza­bú­dajte na opatr­nosť pri vkla­daní call to action k vášmu obsahu, nakoľko nesmie zni­čiť jeho integ­ritu.

Pris­pô­sobte si váš Ins­ta­gra­mový pre­dajný pro­ces pro­stred­níc­tvom Lan­ding Pages

Poten­ciálny kupci nemôžu naku­po­vať vaše pro­dukty či služby priamo z Ins­ta­gramu a preto ich potre­bu­jete nasme­ro­vať inam. Nie­ktoré spo­loč­nosti si zvo­lili sme­ro­vať Ins­ta­gram traf­fic na svoju home­page, ale to je však dis­ku­ta­bilné rie­še­nie pre gene­ro­va­nie pre­daja. Ak je vašim cie­ľom kon­ver­zia náv­štev­ní­kov na zákaz­ní­kov, mali by ste ich poslať na lan­ding page, ktorá im umožní priamu kúpu pro­duktu, ktorý videli na post­nutý na vašom konte.

Pri navrho­vaní efek­tív­nej lan­ding page pre gene­ro­va­nie pre­daja z Ins­ta­gramu mys­lite na to, že tak­mer vše­tok traf­fic príde z mobil­ného tele­fónu a tak by tomu mala zod­po­ve­dať aj LP. Dajte si zále­žať na tom, aby bola res­pon­zívna pre rôzne zaria­de­nia, a aby ste ňou nezru­ino­vali user expe­rience. Naj­lep­šou voľ­bou je kon­zis­ten­tne tes­to­vať a vylep­šo­vať váš dizajn, čo sa určite odzr­kadlí v dlho­do­bom merítku.

Spria­teľte sa s 3rd Party nástrojmi na gene­ro­va­nie pre­daja

Ak vytvo­re­nie vlast­nej lan­ding page nie je vo vašom prí­pade možné, zvážte integ­rá­ciu s 3rd party nástrojmi, ktoré vám pomôžu. Like­2Buy či Like­toK­now sú dva nástroje ponú­ka­júce to, čo potre­bu­jete na pre­mos­te­nie diery medzi Ins­ta­gram feed a bliž­ším obo­zná­me­ním sa s pro­duk­tom. Nie­ktoré značky ako naprí­klad Nord­strom využí­vajú Like­2Buy na ria­de­nie tohto aspektu ich Ins­ta­gra­mo­vého pro­filu. Dáva im to do rúk mož­nosť sle­do­vať traf­fic pre­daja pro­stred­níc­tvom uni­kát­neho linku vlo­že­ného v ich pro­file.

E-com­merce LP spo­loč­nosti Nord­strom je ria­dená Like­2Buy a drží si ich brand style. Plat­forma ďalej umož­ňuje pris­pô­so­be­nie pro­duk­to­vej galé­rie pre lep­šie kopí­ro­va­nie vašich brand guide­li­nes, re-tar­ge­ting nástroje a email služby, ktoré zasie­lajú novinky o pro­dukte a to len vďaka napo­je­niu ich Ins­ta­gra­mo­vého pro­filu na Like­2Buy.

Navyše, Like­toK­now umož­ňuje uží­va­te­ľom jed­no­du­cho like­ovať Ins­ta­gram kon­tent značky a ako výsle­dok dostanú email s odkazmi na obchod, ktorý je napo­jený na dané fea­tu­red obrázky.

Keď zva­žu­jete 3rd party nástroje, odpo­rúča sa vpred si pri­pra­viť zoznam cie­ľov a prv­kov, ktoré by ste chceli zahr­núť. Vďaka tejto príp­rave si uľah­číte roz­hod­nu­tia, ktoré vás nasme­rujú k cie­ľom stra­té­gie vašej spo­loč­nosti a jej ponuky.

Budúc­nosť reklám na Ins­ta­grame

Ak ste boli poslednú dobu na Ins­ta­grame aktívni, mohli ste si všim­núť, že spon­zo­ro­vaný obsah sa nená­padne začal vkrá­dať do vášho news feed. Ins­ta­gram v súčas­nosti spo­lu­pra­cuje s nie­koľ­kými znač­kami na tes­to­vaní reklam­ného sys­tému, na spô­sobe akým by mal fun­go­vať. Táto služba zatiaľ nie je prí­stupná širo­kej verej­nosti.

Ak máte záu­jem na zväč­šo­vaní dopadu svojho Ins­ta­gra­mo­vého mar­ke­tingu, nebolo by na škodu začať plá­no­vať mož­nosti využi­tia spon­zo­ro­va­ného obsahu, ale nesnažte sa prí­liš pred­bie­hať situ­áciu, dôle­žité je sústre­diť sa aj na súčasný stav.

Neus­tále si kon­tro­lujte celý pre­dajný pro­ces a uis­tite sa, že za daných pod­mie­nok je nasta­vený naj­lep­šie ako je to možné, a že do maxi­mál­nej miery pod­po­ruje user expe­rience. Aj vďaka tomu môžete byť pri­pra­vení na spon­zo­ro­vaný obsah a keď bude dostupný, ľah­šie naň nabeh­nete. No zisky z Ins­ta­gramu musíte vyka­zo­vať už dnes!

Zdroj: thenextweb.com 

Pridať komentár (0)