Zarob na Ins­ta­gra­me balík peňa­zí

Ľudovít Nastišin / 26. júna 2015 / Zaujímavosti

S 300 mili­ón­mi mesač­ných aktív­nych use­rov a viac ako 70 mili­ón­mi prís­pev­kov kaž­dý deň by nebo­lo na mies­te spo­chyb­ňo­vať pozí­ciu Ins­ta­gra­mu v porov­na­ní s ostat­ný­mi sociál­ny­mi sie­ťa­mi. Stá­le ras­tú­ca popu­la­ri­ta Ins­ta­gra­mu a ďal­ších media sha­ring apli­ká­cií ako Snap­chat a Vine sú dôka­zom, že vizu­ál­ny con­tent je sku­toč­ne žia­da­ný a ten­to trend sa bude len zväč­šo­vať.

Ins­ta­gram vstú­pil do tej­to ligy social network plat­fo­riem, no ak by sme hovo­ri­li o využi­tí tej­to veľ­kej komu­ni­ty na pod­po­ru pre­da­ja, nie­kto­ré mar­ke­tin­go­vé stra­té­gie by nemu­se­li spl­niť svoj účel dosta­toč­ne. Nie­ke­dy zabú­da­me na to, že kaž­dá taká­to plat­for­ma más svo­je špe­ci­fi­ká a kaž­dá si tak vyža­du­je uni­kát­nu stra­té­giu, kto­rá by mala dláž­diť ces­tu k vašim pod­ni­ko­vým cie­ľom.

Táto sociál­na sieť doká­že byť nepred­ví­da­teľ­ná, ale na to aby ste zača­li gene­ro­vať pre­daj, musí­te pocho­piť jeho záko­ni­tos­ti tak, ako by ste to uro­bi­li aj pri akej­koľ­vek inej plat­for­me. Nasle­du­jú­ce tipy vám pomô­žu poro­zu­mieť posled­ným stra­té­giám využí­va­ným na Ins­ta­gra­me, vďa­ka kto­rým môže­te na svo­jom vizu­ál­nom obsa­hu začať aj pro­fi­to­vať.

Na Ins­ta­gra­me využí­vaj­te lin­ky kre­a­tív­ne

Ak už s Ins­ta­gra­mom máte neja­kú skú­se­nosť, iste ste si všim­li, že na ňom nie sú žiad­ne pria­mo klik­nu­teľ­né odka­zy v popi­soch obráz­kov. Kaž­dé URL, kto­ré by ste sa sna­ži­li dodať do popi­su sa zobra­zí ako text. Ins­ta­gram vám dovo­lí iba jedi­ný out­bound link umiest­ne­ný v rám­ci váš­ho pro­fi­lu na zákla­de čoho je naozaj namá­ha­vé zis­tiť, či daný obsah gene­ru­je traf­fic na vašu web strán­ku a tým pádom pod­po­ru­je pre­daj.

Moh­li by ste vlo­žiť link na strán­ku váš­ho pro­duk­tu pria­mo do popi­su váš­ho kon­ten­tu ale­bo ako loca­ti­on tag obráz­ku, ale je to na dlhé lak­te oča­ká­vať od spot­re­bi­te­ľa, že opus­tí Ins­ta­gram, otvo­rí si pre­hlia­dač a násled­ne vpí­še URL na kúpu váš­ho pro­duk­tu zakaž­dým, keď na nie­čo nara­zí. Áno, je to na dlhé lak­te, ale nie je to nemož­né, musí­te však byť kre­a­tív­ni a spra­viť ten­to pro­ces tak jed­no­du­chým, ako to len ide.

Keď­že zákaz­ník musí vpí­sať link do pre­hlia­da­ča, je vo vašom záuj­me zjed­no­du­šiť mu túto user expe­rien­ce tak, ako sa len dá. Namies­to posto­va­nie dlhých URL využí­vaj­te skrá­te­ne lin­ky ako Bit­ly ale­bo Tiny­URL. Ako bonus, mno­ho z tých­to skra­co­va­ných plat­fo­riem ponú­ka aj ana­ly­ti­ku, kto­rá vám pomô­že merať efek­ti­vi­tu vašej Ins­ta­gra­mo­vej stra­té­gie.

Nie­kto­ré znač­ky však zvo­li­li vlo­že­nie klik­nu­teľ­né­ho lin­ku pria­mo do ich pro­fi­le desc­rip­ti­on, ako naprí­klad spo­loč­nosť Lil­ly Pulit­zer, vďa­ka čomu mini­ma­li­zu­jú potreb­né kro­ky, kto­ré by zákaz­ník musel vyko­nať.

Aj keď to nie sú pria­mo klik­nu­teľ­né lin­ky na Ins­ta­gra­me, využí­va­ním tých­to tech­ník si môže­te pomôcť v navá­dza­ní zau­ja­té­ho zákaz­ní­ka k náj­de­niu váš­ho pro­duk­tu či služ­by. Sna­ží­te sa vytvo­riť skú­se­nosť, kto­rá váš­mu pub­li­ku ponúk­ne tú naj­jed­no­duch­šiu mož­nú ces­tu. Avšak neza­bú­daj­te na opatr­nosť pri vkla­da­ní call to acti­on k váš­mu obsa­hu, nakoľ­ko nesmie zni­čiť jeho integ­ri­tu.

Pris­pô­sob­te si váš Ins­ta­gra­mo­vý pre­daj­ný pro­ces pro­stred­níc­tvom Lan­ding Pages

Poten­ciál­ny kup­ci nemô­žu naku­po­vať vaše pro­duk­ty či služ­by pria­mo z Ins­ta­gra­mu a pre­to ich potre­bu­je­te nasme­ro­vať inam. Nie­kto­ré spo­loč­nos­ti si zvo­li­li sme­ro­vať Ins­ta­gram traf­fic na svo­ju home­pa­ge, ale to je však dis­ku­ta­bil­né rie­še­nie pre gene­ro­va­nie pre­da­ja. Ak je vašim cie­ľom kon­ver­zia náv­štev­ní­kov na zákaz­ní­kov, mali by ste ich poslať na lan­ding page, kto­rá im umož­ní pria­mu kúpu pro­duk­tu, kto­rý vide­li na post­nu­tý na vašom kon­te.

Pri navrho­va­ní efek­tív­nej lan­ding page pre gene­ro­va­nie pre­da­ja z Ins­ta­gra­mu mys­li­te na to, že tak­mer vše­tok traf­fic prí­de z mobil­né­ho tele­fó­nu a tak by tomu mala zod­po­ve­dať aj LP. Daj­te si zále­žať na tom, aby bola res­pon­zív­na pre rôz­ne zaria­de­nia, a aby ste ňou nezru­ino­va­li user expe­rien­ce. Naj­lep­šou voľ­bou je kon­zis­ten­tne tes­to­vať a vylep­šo­vať váš dizajn, čo sa urči­te odzr­kad­lí v dlho­do­bom merít­ku.

Spria­teľ­te sa s 3rd Par­ty nástroj­mi na gene­ro­va­nie pre­da­ja

Ak vytvo­re­nie vlast­nej lan­ding page nie je vo vašom prí­pa­de mož­né, zváž­te integ­rá­ciu s 3rd par­ty nástroj­mi, kto­ré vám pomô­žu. Like­2Buy či Like­toK­now sú dva nástro­je ponú­ka­jú­ce to, čo potre­bu­je­te na pre­mos­te­nie die­ry medzi Ins­ta­gram feed a bliž­ším obo­zná­me­ním sa s pro­duk­tom. Nie­kto­ré znač­ky ako naprí­klad Nord­strom využí­va­jú Like­2Buy na ria­de­nie toh­to aspek­tu ich Ins­ta­gra­mo­vé­ho pro­fi­lu. Dáva im to do rúk mož­nosť sle­do­vať traf­fic pre­da­ja pro­stred­níc­tvom uni­kát­ne­ho lin­ku vlo­že­né­ho v ich pro­fi­le.

E-com­mer­ce LP spo­loč­nos­ti Nord­strom je ria­de­ná Like­2Buy a drží si ich brand sty­le. Plat­for­ma ďalej umož­ňu­je pris­pô­so­be­nie pro­duk­to­vej galé­rie pre lep­šie kopí­ro­va­nie vašich brand guide­li­nes, re-tar­ge­ting nástro­je a email služ­by, kto­ré zasie­la­jú novin­ky o pro­duk­te a to len vďa­ka napo­je­niu ich Ins­ta­gra­mo­vé­ho pro­fi­lu na Like­2Buy.

Navy­še, Like­toK­now umož­ňu­je uží­va­te­ľom jed­no­du­cho like­ovať Ins­ta­gram kon­tent znač­ky a ako výsle­dok dosta­nú email s odkaz­mi na obchod, kto­rý je napo­je­ný na dané fea­tu­red obráz­ky.

Keď zva­žu­je­te 3rd par­ty nástro­je, odpo­rú­ča sa vpred si pri­pra­viť zoznam cie­ľov a prv­kov, kto­ré by ste chce­li zahr­núť. Vďa­ka tej­to príp­ra­ve si uľah­čí­te roz­hod­nu­tia, kto­ré vás nasme­ru­jú k cie­ľom stra­té­gie vašej spo­loč­nos­ti a jej ponu­ky.

Budúc­nosť reklám na Ins­ta­gra­me

Ak ste boli posled­nú dobu na Ins­ta­gra­me aktív­ni, moh­li ste si všim­núť, že spon­zo­ro­va­ný obsah sa nená­pad­ne začal vkrá­dať do váš­ho news feed. Ins­ta­gram v súčas­nos­ti spo­lu­pra­cu­je s nie­koľ­ký­mi znač­ka­mi na tes­to­va­ní reklam­né­ho sys­té­mu, na spô­so­be akým by mal fun­go­vať. Táto služ­ba zatiaľ nie je prí­stup­ná širo­kej verej­nos­ti.

Ak máte záu­jem na zväč­šo­va­ní dopa­du svoj­ho Ins­ta­gra­mo­vé­ho mar­ke­tin­gu, nebo­lo by na ško­du začať plá­no­vať mož­nos­ti využi­tia spon­zo­ro­va­né­ho obsa­hu, ale nesnaž­te sa prí­liš pred­bie­hať situ­áciu, dôle­ži­té je sústre­diť sa aj na súčas­ný stav.

Neus­tá­le si kon­tro­luj­te celý pre­daj­ný pro­ces a uis­ti­te sa, že za daných pod­mie­nok je nasta­ve­ný naj­lep­šie ako je to mož­né, a že do maxi­mál­nej mie­ry pod­po­ru­je user expe­rien­ce. Aj vďa­ka tomu môže­te byť pri­pra­ve­ní na spon­zo­ro­va­ný obsah a keď bude dostup­ný, ľah­šie naň nabeh­ne­te. No zis­ky z Ins­ta­gra­mu musí­te vyka­zo­vať už dnes!

Zdroj: thenextweb.com 

Pridať komentár (0)