Záu­jem o slo­ven­ský Aero­mo­bil nekle­sol ani po havá­rii! Šte­fan Klein pre­zra­dil aj jeho cenu

Lukáš Gašparík jr. / 8. jún 2015 / Tools a produktivita

Iba pár týž­dňov po tom, čo sa k zemi zrú­til slo­ven­ský Aero­mo­bil, sa obja­vili pozi­tívne správy od jeho poten­ciál­nych zákaz­ní­kov. Tí dávajú jasne najavo, že od kúpy lie­ta­jú­ceho auta ich neod­ra­dila ani nedávna havá­ria a ich záu­jem oň nekle­sol, naopak stále stúpa.

Nehoda Aero­mo­bilu, ktorá sa stala 8.5. neďa­leko Nitry vyvo­lala množ­stvo otá­zok ohľa­dom jeho budúc­nosti. Teraz je však všetko jasné a jeho budúc­nosť sa nemu­síme obá­vať. Záu­jem oň sa totižto vôbec nezmen­šil, naopak vzrás­tol. Naj­viac záu­jem­cov o slo­ven­ský vyná­lez je z Indo­né­zie, Ruska či Juž­nej Afriky.

Nie­kedy musíte svoj vyná­lez tla­čiť do jeho limi­tov, aby ste videli, ako sa správa aj v týchto hra­nič­ných situ­áciách,” pove­dal Mar­tin Bruncko.

A zdá sa, limity lie­ta­jú­ceho auta boli naozaj odskú­šané. Nehodu, pri kto­rej sa spolu aj so svo­jim vyná­lez­com Šte­fa­nom Klein zrú­til k zemi z výšky tak­mer 270m, pre­žil Šte­fan Klein bez zra­není, ale aj Aero­mo­bil bez väč­ších poško­dení. Aero­mo­bilu sa týmto poda­rilo celému svetu doká­zať svoju bez­peč­nosť a záro­veň tak otes­to­vať aj svoj núdzový sys­tém, ktorý fun­guje bez­chybne. Spo­loč­nosť sa teraz vra­cia späť k ryso­va­cej doske a dúfa, že už v roku 2017 budú môcť prísť prvé reálne pred objed­návky, ktoré budú v roku 2018 aj dodané.

Dovtedy však čaká Aero­mo­bil ešte dlhá cesta. Jed­nou z naj­väč­ších výziev je zís­ka­nie zele­nej od Európ­skej agen­túry pre bez­peč­nosť letec­tva v komerč­nej pre­vádzke. Ak by ste mali záu­jem vidieť pro­to­typ, ktorý pred nedáv­nom hava­ro­val, bude vysta­vený v slo­ven­skom pavi­lóne na výstave EXPO 2015 v Miláne.

Šte­fan Klein pre­zra­dil na záver aj cenu Aero­mo­bilu, ktorá by sa mala pohy­bo­vať nie­kde na úrovni 500 000 eur a viac.

Určite to nie je málo. Avšak keď si porov­náte cenu auta a cenu lie­tadla, hneď to vyzerá lep­šie. :)

zdroj: news.yahoo.com

Pridať komentár (0)