Zelený bicykel: Prvý komerčný bikesharing na Slovensku funguje v Prievidzi

Jakub Jablonický / 6. septembra 2016 / Eko

Dvaja bra­tia z Prie­vi­dze sa roz­hodli zme­niť svoje mesto po­mo­cou bi­kes­ha­ringu.

Dvaja bra­tia z Prie­vi­dze sa roz­hodli zme­niť svoje mesto po­mo­cou bi­kes­ha­ringu.

Bra­tia Ja­ro­slav Dian a Mi­rety Dian pri­niesli do Prie­vi­dze nový vie­tor v po­dobe pro­jektu Ze­lený bi­cy­kel. Chcú po­mo­cou bi­kes­ha­ringu bo­jo­vať proti smogu a pre­pl­ne­ným ces­tám.

Na Slo­ven­sku ešte stále uni­kátny pro­jekt fun­guje už od júla. Po­dobne ako bra­ti­slav­ský pro­jekt Whi­te­Bi­kes, aj Ze­lený bi­cy­kel je ini­cia­tí­vou nad­šen­cov a sú­krom­ní­kov, kto­rým sa už viac nech­celo ča­kať na ťaž­ko­pádne ve­de­nia mesta.

Pre­čí­taj si viac o Whi­te­Bi­kes TU.

No na roz­diel od svo­jich bra­ti­slav­ských ko­le­gov sa za­kla­da­te­lia Ze­le­ného bi­cykla roz­hodli pre spo­plat­nený mo­del. Jedna 30 mi­nú­tová jazda stojí 49 cen­tov a za me­sačný pau­šál 4,90 eur mô­žeš Ze­lený bi­cy­kel po­u­ží­vať 120 mi­nút denne. Sú tak pr­vým ko­merč­ným bi­kes­ha­rin­gom na Slo­ven­sku.

Zeleny_bicykel_zakladatelia

Celý pro­ces je za­lo­žený na we­bo­vej ap­li­ká­cii, v kto­rej si náj­deš najb­ližší sto­jan s voľ­nými bi­cy­klami, od­blo­ku­ješ si je­den z nich a po jazde ho vrá­tiš do jed­ného z tak­mer trid­sia­tich sto­ja­nov roz­miest­ne­ných po ce­lej Prie­vi­dzi. Po­tom ho už iba uzam­kneš kó­dom, ktorý ti vy­ge­ne­ruje sys­tém.

Spolu je v Prie­vi­dzi k dis­po­zí­cii 100 Ze­le­ných bi­cyk­lov. Bra­tia Dia­novci chcú s ich po­mo­cou v Prie­vi­dža­noch pre­bu­diť chuť do­pra­vo­vať sa na krat­šie vzdia­le­nosti eko­lo­gic­kej­šie, eko­no­mic­kej­šie a zdrav­šie.

Zvyk cho­diť všade au­tom po­va­žujú za hlúpy, no na roz­diel od „krč­mo­vých ak­ti­vis­tov“ pre­šli aj od slo­vám ku či­nom a vy­tvo­rili pro­jekt, ktorý tento prob­lém re­álne rieši.

Zelene_bicykle_v_Prievidzi

Eko­lo­gická do­prava v mes­tách bude v bu­dúc­nosti bez­po­chyby veľ­kou té­mou a pro­jekty ako Ze­lený bi­cy­kel sú prí­kla­dom toho, že úspešný bi­kes­ha­ring ne­musí byť ne­vy­hnutne iba vo veľ­kých mes­tách.

Ča­kať na ini­cia­tívy od sa­mospráv alebo ma­gis­trá­tov vy­zerá byť za­tiaľ zby­točné. Nad­še­nie ak­ti­vis­tov spo­jené s pod­ni­ka­teľ­skými skú­se­nos­ťami pri­náša re­álne rie­še­nia, ktoré do­kážu mo­der­ni­zo­vať aj časti Slo­ven­ska, ktoré sa ne­vo­lajú Bra­ti­slava.

Zeleny_bicykel_aplikacia

Bra­tia Dia­novci ve­ria, že aj ich pro­jekt pris­peje ku zvý­še­nej pod­pore cyk­lis­tiky zo strany sa­mosprávy. Ak Ze­lený bi­cy­kel z dl­ho­do­bého hľa­diska uspeje, mô­žeme oča­ká­vať že jeho prí­klad budú na­sle­do­vať pod­ni­kavci aj v iných mes­tách.

To, že sú­kromné ini­cia­tívy v tomto smere pred­bie­hajú ve­de­nia miest naz­na­čuje, komu asi na eko­lo­gic­kej do­prave na­ozaj zá­leží. Po­li­ti­kom stačí o eko­ló­gií iba roz­prá­vať, no pod­ni­ka­te­lia mu­sia niečo vy­tvo­riť na to, aby boli úspešní a aby ich ve­rej­nosť brala vážne.

zdroj ti­tul­nej fo­to­gra­fie: ze­le­ny­bi­cy­kel.sk, zdroj fo­to­gra­fií: ze­le­ny­bi­cy­kel.sk

Pridať komentár (0)