Zelený bicy­kel: Prvý komerčný bikes­ha­ring na Slo­ven­sku fun­guje v Prie­vi­dzi

Jakub Jablonický / 6. septembra 2016 / Eko

Dvaja bra­tia z Prie­vi­dze sa roz­hodli zme­niť svoje mesto pomo­cou bikes­ha­ringu.

Bra­tia Jaro­slav Dian a Mirety Dian pri­niesli do Prie­vi­dze nový vie­tor v podobe pro­jektu Zelený bicy­kel. Chcú pomo­cou bikes­ha­ringu bojo­vať proti smogu a pre­pl­ne­ným ces­tám.

Na Slo­ven­sku ešte stále uni­kátny pro­jekt fun­guje už od júla. Podobne ako bra­ti­slav­ský pro­jekt Whi­te­Bi­kes, aj Zelený bicy­kel je ini­cia­tí­vou nad­šen­cov a súkrom­ní­kov, kto­rým sa už viac nech­celo čakať na ťaž­ko­pádne vede­nia mesta.

Pre­čí­taj si viac o Whi­te­Bi­kes TU.

No na roz­diel od svo­jich bra­ti­slav­ských kole­gov sa zakla­da­te­lia Zele­ného bicykla roz­hodli pre spo­plat­nený model. Jedna 30 minú­tová jazda stojí 49 cen­tov a za mesačný pau­šál 4,90 eur môžeš Zelený bicy­kel pou­ží­vať 120 minút denne. Sú tak prvým komerč­ným bikes­ha­rin­gom na Slo­ven­sku.

Zeleny_bicykel_zakladatelia

Celý pro­ces je zalo­žený na webo­vej apli­ká­cii, v kto­rej si náj­deš najb­ližší sto­jan s voľ­nými bicy­klami, odblo­ku­ješ si jeden z nich a po jazde ho vrá­tiš do jed­ného z tak­mer trid­sia­tich sto­ja­nov roz­miest­ne­ných po celej Prie­vi­dzi. Potom ho už iba uzam­kneš kódom, ktorý ti vyge­ne­ruje sys­tém.

Spolu je v Prie­vi­dzi k dis­po­zí­cii 100 Zele­ných bicyk­lov. Bra­tia Dia­novci chcú s ich pomo­cou v Prie­vi­dža­noch pre­bu­diť chuť dopra­vo­vať sa na krat­šie vzdia­le­nosti eko­lo­gic­kej­šie, eko­no­mic­kej­šie a zdrav­šie.

Zvyk cho­diť všade autom pova­žujú za hlúpy, no na roz­diel od „krč­mo­vých akti­vis­tov“ pre­šli aj od slo­vám ku činom a vytvo­rili pro­jekt, ktorý tento prob­lém reálne rieši.

Zelene_bicykle_v_Prievidzi

Eko­lo­gická doprava v mes­tách bude v budúc­nosti bez­po­chyby veľ­kou témou a pro­jekty ako Zelený bicy­kel sú prí­kla­dom toho, že úspešný bikes­ha­ring nemusí byť nevy­hnutne iba vo veľ­kých mes­tách.

Čakať na ini­cia­tívy od samospráv alebo magis­trá­tov vyzerá byť zatiaľ zby­točné. Nad­še­nie akti­vis­tov spo­jené s pod­ni­ka­teľ­skými skú­se­nos­ťami pri­náša reálne rie­še­nia, ktoré dokážu moder­ni­zo­vať aj časti Slo­ven­ska, ktoré sa nevo­lajú Bra­ti­slava.

Zeleny_bicykel_aplikacia

Bra­tia Dia­novci veria, že aj ich pro­jekt pris­peje ku zvý­še­nej pod­pore cyk­lis­tiky zo strany samosprávy. Ak Zelený bicy­kel z dlho­do­bého hľa­diska uspeje, môžeme oča­ká­vať že jeho prí­klad budú nasle­do­vať pod­ni­kavci aj v iných mes­tách.

To, že súkromné ini­cia­tívy v tomto smere pred­bie­hajú vede­nia miest naz­na­čuje, komu asi na eko­lo­gic­kej doprave naozaj záleží. Poli­ti­kom stačí o eko­ló­gií iba roz­prá­vať, no pod­ni­ka­te­lia musia niečo vytvo­riť na to, aby boli úspešní a aby ich verej­nosť brala vážne.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: zelenybicykel.sk, zdroj foto­gra­fií: zelenybicykel.sk

Pridať komentár (0)