Zele­ný bicy­kel: Prvý komerč­ný bikes­ha­ring na Slo­ven­sku fun­gu­je v Prie­vi­dzi

Jakub Jablonický / 6. septembra 2016 / Eko

Dva­ja bra­tia z Prie­vi­dze sa roz­hod­li zme­niť svo­je mes­to pomo­cou bikes­ha­rin­gu.

Bra­tia Jaro­slav Dian a Mire­ty Dian pri­nies­li do Prie­vi­dze nový vie­tor v podo­be pro­jek­tu Zele­ný bicy­kel. Chcú pomo­cou bikes­ha­rin­gu bojo­vať pro­ti smo­gu a pre­pl­ne­ným ces­tám.

Na Slo­ven­sku ešte stá­le uni­kát­ny pro­jekt fun­gu­je už od júla. Podob­ne ako bra­ti­slav­ský pro­jekt Whi­te­Bi­kes, aj Zele­ný bicy­kel je ini­cia­tí­vou nad­šen­cov a súkrom­ní­kov, kto­rým sa už viac nech­ce­lo čakať na ťaž­ko­pád­ne vede­nia mes­ta.

Pre­čí­taj si viac o Whi­te­Bi­kes TU.

No na roz­diel od svo­jich bra­ti­slav­ských kole­gov sa zakla­da­te­lia Zele­né­ho bicyk­la roz­hod­li pre spo­plat­ne­ný model. Jed­na 30 minú­to­vá jaz­da sto­jí 49 cen­tov a za mesač­ný pau­šál 4,90 eur môžeš Zele­ný bicy­kel pou­ží­vať 120 minút den­ne. Sú tak prvým komerč­ným bikes­ha­rin­gom na Slo­ven­sku.

Zeleny_bicykel_zakladatelia

Celý pro­ces je zalo­že­ný na webo­vej apli­ká­cii, v kto­rej si náj­deš najb­liž­ší sto­jan s voľ­ný­mi bicy­kla­mi, odblo­ku­ješ si jeden z nich a po jaz­de ho vrá­tiš do jed­né­ho z tak­mer trid­sia­tich sto­ja­nov roz­miest­ne­ných po celej Prie­vi­dzi. Potom ho už iba uzam­kneš kódom, kto­rý ti vyge­ne­ru­je sys­tém.

Spo­lu je v Prie­vi­dzi k dis­po­zí­cii 100 Zele­ných bicyk­lov. Bra­tia Dia­nov­ci chcú s ich pomo­cou v Prie­vi­dža­noch pre­bu­diť chuť dopra­vo­vať sa na krat­šie vzdia­le­nos­ti eko­lo­gic­kej­šie, eko­no­mic­kej­šie a zdrav­šie.

Zvyk cho­diť vša­de autom pova­žu­jú za hlú­py, no na roz­diel od „krč­mo­vých akti­vis­tov“ pre­šli aj od slo­vám ku činom a vytvo­ri­li pro­jekt, kto­rý ten­to prob­lém reál­ne rie­ši.

Zelene_bicykle_v_Prievidzi

Eko­lo­gic­ká dopra­va v mes­tách bude v budúc­nos­ti bez­po­chy­by veľ­kou témou a pro­jek­ty ako Zele­ný bicy­kel sú prí­kla­dom toho, že úspeš­ný bikes­ha­ring nemu­sí byť nevy­hnut­ne iba vo veľ­kých mes­tách.

Čakať na ini­cia­tí­vy od samospráv ale­bo magis­trá­tov vyze­rá byť zatiaľ zby­toč­né. Nad­še­nie akti­vis­tov spo­je­né s pod­ni­ka­teľ­ský­mi skú­se­nos­ťa­mi pri­ná­ša reál­ne rie­še­nia, kto­ré doká­žu moder­ni­zo­vať aj čas­ti Slo­ven­ska, kto­ré sa nevo­la­jú Bra­ti­sla­va.

Zeleny_bicykel_aplikacia

Bra­tia Dia­nov­ci veria, že aj ich pro­jekt pris­pe­je ku zvý­še­nej pod­po­re cyk­lis­ti­ky zo stra­ny samosprá­vy. Ak Zele­ný bicy­kel z dlho­do­bé­ho hľa­dis­ka uspe­je, môže­me oča­ká­vať že jeho prí­klad budú nasle­do­vať pod­ni­kav­ci aj v iných mes­tách.

To, že súkrom­né ini­cia­tí­vy v tom­to sme­re pred­bie­ha­jú vede­nia miest naz­na­ču­je, komu asi na eko­lo­gic­kej dopra­ve naozaj zále­ží. Poli­ti­kom sta­čí o eko­ló­gií iba roz­prá­vať, no pod­ni­ka­te­lia musia nie­čo vytvo­riť na to, aby boli úspeš­ní a aby ich verej­nosť bra­la váž­ne.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: zelenybicykel.sk, zdroj foto­gra­fií: zelenybicykel.sk

Pridať komentár (0)