Znet­wor­kuj sa aj počas ces­to­va­nia

Lukáš Gašparík jr. / 25. novembra 2014 / Zaujímavosti

Star­tup­tra­vels je nová glo­bál­na sociál­na plat­for­ma, kto­rá v sebe spá­ja výho­dy Lin­ke­dIN a Airb­nb. Táto plat­for­ma vám pomô­že pri krát­ko­do­bom networ­kin­gu v zahra­ni­čí. S daný­mi ľuď­mi sa môže­te dohod­núť na káve, pra­cov­nom mies­te, spo­lu­prá­ce, či dokon­ca aj mož­nos­ti pre­spa­tia.

V súčas­nej dob a zakla­da­te­lia sna­žia o zare­gis­tro­va­nie čo naj­viac pod­ni­ka­te­ľov, aby plat­for­ma nabra­la na hod­no­te. Za menej ako 20 dní od spus­te­nia plat­for­my na nej boli zare­go­it­ro­va­ný pod­ni­ka­te­lia z viac 90 kra­jín celé­ho sve­ta.

Struč­ne pove­da­né, naším posla­ním je spo­jiť pro­fe­si­oná­lov a pod­ni­ka­te­ľov z celé­ho sve­ta a hlav­ne aby nebo­lo ťaž­ké stret­núť sa s podob­ne zmýš­ľa­jú­ci­mi ľuď­mi. Vie­me, ako dôle­ži­té je mať glo­bál­nu sieť par­tne­rov a navy­še, že ces­to­va­nie je pre mno­hých aj zába­va, tak pre­čo potom nespo­jiť prí­jem­né s uži­toč­ným a počas ces­to­va­nia nestret­núť aj neja­kých ľudí s podob­ným zmyš­ľa­ním? Našou vízi­ou je spo­jiť pod­ni­ka­te­ľov po celom sve­te. Verí­me, že to nebu­de až také zlo­ži­té, keď­že ľudia s rov­na­ký­mi záuj­ma­mi sa stre­tá­va­jú jed­no­duch­šie“ ‚pove­dal jeden zo zakla­da­te­lov plat­for­my Star­tup­tra­vels Ras­mus Frand­sen.

zdroj: techchangers.com

Pridať komentár (0)