Znet­wor­kuj sa aj počas ces­to­va­nia

Lukáš Gašparík jr. / 25. novembra 2014 / Zaujímavosti

Star­tup­tra­vels je nová glo­bálna sociálna plat­forma, ktorá v sebe spája výhody Lin­ke­dIN a Airbnb. Táto plat­forma vám pomôže pri krát­ko­do­bom networ­kingu v zahra­ničí. S danými ľuďmi sa môžete dohod­núť na káve, pra­cov­nom mieste, spo­lu­práce, či dokonca aj mož­nosti pre­spa­tia.

V súčas­nej dob a zakla­da­te­lia sna­žia o zare­gis­tro­va­nie čo naj­viac pod­ni­ka­te­ľov, aby plat­forma nabrala na hod­note. Za menej ako 20 dní od spus­te­nia plat­formy na nej boli zare­go­it­ro­vaný pod­ni­ka­te­lia z viac 90 kra­jín celého sveta.

Stručne pove­dané, naším posla­ním je spo­jiť pro­fe­si­oná­lov a pod­ni­ka­te­ľov z celého sveta a hlavne aby nebolo ťažké stret­núť sa s podobne zmýš­ľa­jú­cimi ľuďmi. Vieme, ako dôle­žité je mať glo­bálnu sieť par­tne­rov a navyše, že ces­to­va­nie je pre mno­hých aj zábava, tak prečo potom nespo­jiť prí­jemné s uži­toč­ným a počas ces­to­va­nia nestret­núť aj neja­kých ľudí s podob­ným zmyš­ľa­ním? Našou víziou je spo­jiť pod­ni­ka­te­ľov po celom svete. Veríme, že to nebude až také zlo­žité, keďže ľudia s rov­na­kými záuj­mami sa stre­tá­vajú jed­no­duch­šie“ ‚pove­dal jeden zo zakla­da­te­lov plat­formy Star­tup­tra­vels Ras­mus Frand­sen.

zdroj: techchangers.com

Pridať komentár (0)