Zuzana Grejtáková – slovenská hudobníčka, ktorá pripravuje album s hudbou víťazov Eurovízie

Veronika Horváthová / 20. septembra 2016 / Rozhovory

Oslo­vila sve­to­zná­meho hu­dob­ného skla­da­teľa Rolfa Løv­landa s demo na­hráv­kou skla­dieb, jeho ná­pad zau­jal a dnes ši­kovná ho­bo­jis­tka Zuzka Grej­tá­ková zbiera pe­niaze cez cro­wd­fun­ding na svoj nový pro­jekt Oboe plays Sec­ret Gar­den. Ok­rem toho sa táto mladá žena ve­nuje vy­učo­va­niu hudby, or­ga­ni­zo­va­niu kon­cer­tov a kul­túr­nych ak­cií. My jej dr­žíme palce, lebo na Slo­ven­sku po­tre­bu­jeme viac ta­kýchto ši­kov­ných mla­dých ľudí.

Oslo­vila sve­to­zná­meho hu­dob­ného skla­da­teľa Rolfa Løv­landa s demo na­hráv­kou skla­dieb, jeho ná­pad zau­jal a dnes ši­kovná ho­bo­jis­tka Zuzka Grej­tá­ková zbiera pe­niaze cez cro­wd­fun­ding na svoj nový pro­jekt Oboe plays Sec­ret Gar­den. Ok­rem toho sa táto mladá žena ve­nuje vy­učo­va­niu hudby, or­ga­ni­zo­va­niu kon­cer­tov a kul­túr­nych ak­cií. My jej dr­žíme palce, lebo na Slo­ven­sku po­tre­bu­jeme viac ta­kýchto ši­kov­ných mla­dých ľudí.

Ahoj Zuzka, pred krát­kym ča­som si spus­tila pro­jekt Oboe plays Sec­ret Gar­den, kto­rého cie­ľom je na­hrať CD so sklad­bami sve­to­zná­meho skla­da­teľa a kla­vi­ristu dua Sec­ret Gar­den Rolfa Løv­landa, ktorý s týmto ná­pa­dom sú­hla­sil. Gra­tu­lu­jeme k úspe­chu! Aké máš oča­ká­va­nia od tejto spo­lu­práce

V pr­vom rade ďa­ku­jem, mám z toho ne­smiernu ra­dosť, pre­tože hudbu nór­sko-ír­skeho dua Sec­ret Gar­den som vždy veľmi ob­di­vo­vala a roky ich nád­herné skladby hrá­vam na kon­cer­toch. Roz­hodla som sa po­su­núť môj vzťah k ich hudbe nie­kam ďa­lej a vy­tvo­riť, či za­ne­chať niečo, čo pre­trvá… Roz­hodla som sa na­hrať CD s ho­bo­jom ako só­lo­vým ná­stro­jom a roz­ší­riť ho do ce­lého sveta. Je to ob­rov­ský zá­vä­zok, pre­tože me­ga­hit Rolfa Løv­landa You Raise Me Up po­zná azda každý a ich in­štru­men­tálne diela na You­Tube do­sa­hujú mi­li­óny vi­dení.

Spo­mí­naš, že si im len po­slala svoje DEMO, oni si ho vy­po­čuli a spo­lu­práca bola na svete. Ako ti na­padlo, po­slať na­hrávky priamo ma­naž­mentu sláv­neho dua?

V štú­diu K v Tr­nave sme s mo­jou te­tou Jú­liou Grej­tá­ko­vou, ko­re­pe­tí­tor­kou Štát­neho di­vadla v Ko­ši­ciach na­hrali dve skladby. Ma­ji­teľ štú­dia jednu zo skla­dieb za­ran­žo­val a na­hral do nej živú gi­taru, my sme ba­lík de­mo­nah­rá­vok po­slali spon­tánne jed­ného dňa do Nór­ska. Úp­rimne, ne­ča­kala som od­po­veď vô­bec, a keď, tak ne­jakú ne­jasnú, či vy­hý­bavú. Od­po­veď prišla po­zi­tívna. Takže áno, jed­no­du­cho som to skú­sila a opla­tilo sa ☺  Celý prí­beh je vy­roz­prá­vaný vo vi­deu, kto­rým sa prvá fáza pro­jektu do­stala na svet. Toto vi­deo ob­sa­huje aj DEMO na­hrávku skladby Song from a Sec­ret Gar­den od Rolfa Løv­landa, ktorú by som rada na je­seň na­hrala v jej fi­nál­nej ver­zii aj s ko­mor­ným or­che­strom. Rov­nako k nej chcem pri­pra­viť vi­deo­k­lip, o ktorý sa po­stará je­den z mo­jich par­tne­rov, štú­dio FO­XON.

17077-edit-2

Pro­jekt plá­nu­ješ fi­nan­co­vať cez cro­wd­fun­ding. Prečo si si vy­brala práve tento spô­sob?

Mám po­cit, že na Slo­ven­sku už aj v „kla­sike“ a jej spon­zo­ringu fun­guje istá mo­no­po­li­zá­cia, a tak sa ne­sna­žím ísť sme­rom, kde sú fi­nančne ukot­vení iní. In­špi­ro­val ma prí­beh J. Tkáča, o kto­rom ste pí­sali práve na va­šom por­táli a roz­ho­vory s par­tnermi a pria­teľmi. A najmä som po­cho­pila jednu veľmi prostú vec, ktorá pevne ve­rím za­fun­guje najmä mimo Slo­ven­ska a u fa­nú­ši­kov Sec­ret Gar­den vo svete náj­dem pod­poru pred vznik sa­mot­ného CD.

Ho­boj je na­ozaj ne­zvy­čajný hu­dobný ná­stroj a na Slo­ven­sku je po­va­žo­vaná ka­ri­éra v umení za nie veľmi per­spek­tívnu. Predsa len ba­bičky sní­vajú o tom, že ich vnučky budú le­kárky či práv­ničky. Čo teda teba mo­ti­vuje, aby si po­kra­čo­vala vo svo­jej práci?

Po­chá­dzam z Ko­šíc z mu­zi­kant­skej ro­diny pl­nej kla­sicky vzde­la­ných ľudí a prav­du­po­ve­diac som ne­mala iné vý­cho­disko, a to aj na­priek tomu, že som mala veľkú zá­ľubu v športe už po­čas zá­klad­nej školy. V det­stve som však za­čí­nala s hus­ľami, zo­bco­vou flau­tou, kla­ví­rom a na­po­kon zví­ťa­zil ho­boj, ktorý som sa roz­hodla ísť štu­do­vať ďa­lej. Toto roz­hod­nu­tie ne­ľu­tu­jem, aj keď cesta pre­sa­diť sa je ná­ročná najmä vzhľa­dom na to, aký je ho­boj ex­trémne ná­ročný ná­stroj, čo do tech­niky hry, ale aj emoč­ného vkladu hráča… Ve­rím však, že keď člo­vek za­čne ro­biť niečo, v čom sa nájde a táto po­loha mu sedí, má šancu uspieť, nie len doma, ale i v za­hra­ničí.

17253-edit-edit

 

In­ves­tu­ješ do kon­cer­tov a tiež sa­mot­ného pro­jektu ur­čite veľa času a ná­mahy. Do­káže ti hudba za­ro­biť toľko, koľko si do nej pr­votne in­ves­to­vala?

Úp­rimne – nie. Umelci, najmä tí, ktorí sú „kla­sickí“, hoci ne­mám rada toto ška­tuľ­ko­va­nie, spra­vidla nie sú bo­hatí ľu­dia. V tomto prí­pade mu­sím po­ve­dať, že na Slo­ven­sku je to v po­rov­naní s inými kra­ji­nami zrejme ešte o čosi ťaž­šie. Ja si za­rá­bam nie­len ho­no­rármi za hra­nie, ale den­ným cho­de­ním do práce ako pe­da­góg. Ve­diem v Tr­nave pro­jekt vy­učo­va­nia detí, ale aj do­spe­lých for­mou in­di­vi­du­ál­neho prí­stupu.

Exis­tuje na Slo­ven­sku ne­jaký fond, ktorý by pod­po­ro­val mla­dých za­čí­na­jú­cich umel­cov?  

Roz­hodne fun­guje a is­totne je ich via­cero. V blíz­kej bu­dúc­nosti, pres­nej­šie me­siac po spus­tení pro­jektu bu­dem práve týmto sme­rom orien­to­vať svoju po­zor­nosť, sku­točne sa však spo­lie­ham v úvod­nej fáze najmä na cro­wd­fun­ding a sú­krom­ných spon­zo­rov. A rov­nako na par­tne­rov, ktorí mi po­mohli pro­jekt roz­be­hnúť. Naj­nov­ším z nich je slo­ven­ská agen­túra Cof­fee Time, ktorá sa za­oberá di­gi­tál­nym mar­ke­tin­gom, a práve v týchto dňoch spúš­ťame spo­lu­prácu sme­rom na zís­ka­nie pod­pory pro­jektu cez Fa­ce­book.

Tvoj ži­vot sa naj­viac točí okolo ume­nia. Or­ga­ni­zu­ješ kon­certy, tvo­ríš hudbu. Ok­rem toho tiež vy­uču­ješ ná­dej­ných mla­dých umel­cov. Ako je to na Slo­ven­sku s vý­uč­bou ume­lec­kých pred­me­tov?

Sú školy hodné re­špektu a sú ho hodné roky, de­sať­ro­čia a sú školy, pri kto­rých by som sa to ne­od­vá­žila tvr­diť. Mo­jím šťas­tím bolo, že ma na ko­šic­kom kon­zer­va­tó­riu učil fan­tas­tický pe­da­góg Mgr. Šte­fan Sk­lenka. Od­cho­val mno­hých skve­lých ho­bo­jis­tov, ktorí sa roz­ute­kali po or­ches­troch v mno­hých kra­ji­nách.

druha-foto-na-web-od-vlada

 

V se­ver­ských kra­ji­nách, kto­rých škol­ský sys­tém je po­va­žo­vaný za je­den z naj­vys­pe­lej­ších sa kla­die veľký dô­raz na vý­učbu ume­lec­kých pred­me­tov. Prečo si teda mys­líš, že je to dô­le­žité pre mla­dých ľudí? 

Aby si ne­mys­leli, že Puc­cini je druh ta­lian­skej pizze… (smiech). Nie, vážne… Dom­nie­vam sa, že ume­nie, ak je mla­dým ľu­dom po­dá­vané pú­ta­vým spô­so­bom, môže byť pre nich roz­hodne zau­jí­mavé a na zá­klade ich vlast­ných pre­fe­ren­cií a pre­ží­va­nia si môžu vy­brať také ume­nie, ktoré im bude po­sky­to­vať naj­viac. Ume­nie je o po­ci­toch, o dia­ló­goch me­dzi ume­lec­kým die­lom a jeho pri­jí­ma­te­ľom. Taká je hudba Sec­ret Gar­den. Od­pre­vadí vás do va­šich naj­taj­nej­ších záh­rad… Svo­jej ro­dine som ne­smierne vďačná za to, že som už ako štvor­ročná mala mož­nosť se­dieť v ko­šic­kej fil­har­mó­nii a po­čuť na­prí­klad Be­et­ho­ve­novu Osu­dovú. Mys­lím si, že si dieťa po­dobné zá­žitky ne­sie so se­bou celý ži­vot a cel­kom isto ho do bu­dúcna for­mujú. Dl­ho­dobý po­stoj k ume­niu by sa mal do is­tej miery pod­ne­co­vať vý­cho­vou. Z môjho po­hľadu, každý mladý člo­vek smie mať, či za­slúži si svojho tú­tora, ktorý ho sve­tom ume­nia pre­ve­die… A ďa­lej je to len na ňom sa­mot­nom, ako bude v sebe vzťah k ume­niu roz­ví­jať. Mo­jim tú­to­rom bola ro­dina, ale zo všet­kých naj­viac zrejme môj dedko Ka­rol Pet­róczi, ktorý viac ako štyri de­sať­ro­čia za­stá­val post kon­cert­ného maj­stra práve v ko­šic­kej fil­har­mó­nii. Vý­kon „fun­kcie tú­tora“ re­a­li­zo­val veľmi pa­ra­dox­ným spô­so­bom: hoci sme sa o hudbe nie prí­liš často roz­prá­vali, ded­kov mag­ne­tiz­mus a vy­ža­ro­va­nie boli a sú prí­tomné v ce­lej ro­dine do­dnes a dnes chá­pem, akú ob­rov­skú silu osob­nosti voči mne ako die­ťaťu pred­sta­vo­val. Dnes, keď už ak­tívne hrám, som vždy ded­kovi Ka­ro­lovi za­via­zaná za každý roz­ho­vor, rady či pri­po­mienku k mo­jej práci.

Ži­ješ a pô­so­bíš na Slo­ven­sku. Mys­líš, že sa dá do­siah­nuť sve­tová ka­ri­éra v hudbe aj z na­šej do­mo­viny? Plá­nu­ješ sa pre­sťa­ho­vať do za­hra­ni­čia?

Ni­kdy som svoje pre­sťa­ho­va­nie sa do cu­dziny ne­vy­lú­čila, ale ne­dá­vala by som to do prí­kreho kon­textu s ta­kými, či ona­kými pod­mien­kami na Slo­ven­sku, ne­mys­lím si, že v svete hudby Slo­ven­sko je voči jeho hu­dob­ní­kom „ma­coš­ské“. Sve­tová ka­ri­éra v hudbe sa dá za­čať v kaž­dej kra­jine na svete, aj na Slo­ven­sku, ktoré má ne­malú his­tó­riu, či už z po­hľadu vý­znam­nosti skla­da­te­ľov alebo in­ter­pre­tov a na­isto bolo a je aj dnes dob­rou štar­to­va­cou plo­chou pre mno­hých umel­cov, ktorí ro­bia Slo­ven­sku skvelé meno v za­hra­ničí.

17348-edit

 

Čo by si po­ra­dila mla­dým ľu­ďom, ktorí by tiež chceli pre­ra­ziť v kre­a­tív­nom od­vetví. 

Z mo­jej po­zí­cie ho­bo­jis­tky, ktorá nie je na pre­trase v mé­diách a je „známa“ len v is­tom kruhu ľudí, sa mi od­po­vedá vcelku ná­ročne. Ur­čite však viem po­ve­dať, že dô­le­žité ak aj nie naj­dô­le­ži­tej­šie je sna­žiť sa a ne­vzdá­vať sa po pr­vom ne­ús­pe­chu, najmä nie ak pra­cujú v „men­ši­no­vom žánri“. Práve to je do is­tej miery vý­zvou. Aj tu platí to známe „vy­pl­niť dieru na trhu“. Ak by sme po­me­no­va­nie kre­a­tívne od­vet­vie však oklieš­tili na hudbu, či kla­sickú hudbu… tak po­tom je moja rada veľmi jed­no­du­chá. Hrajte, ak bu­dete sve­do­mito pra­co­vať, raz si vás ur­čite všimne ne­jaká pro­dukčná spo­loč­nosť. Hudba, aká­koľ­vek, si vždy nájde svojho po­slu­cháča. Mne po­mohlo je­diné… pre­stať si ide­a­li­zo­vať svet kla­sic­kého hu­dob­ného sveta, ob­me­dzo­vať svoje vi­de­nie len na fil­har­mó­niu, či or­ches­ter oper­ného di­vadla. Vy­dala som sa vlast­nou ces­tou, mám cieľ a to ma mo­ti­vuje. Ak mám ten cieľ po­me­no­vať jed­no­du­cho: mám rada, keď vi­dím „upla­ka­ných“ ľudí na mo­jich kon­cer­toch, pri­čom upla­ka­nos­ťou ne­mys­lím smú­tok, ale do­ja­tie pra­me­niace z in­tím­neho dia­lógu me­dzi zvu­kom ho­boja a ich vlast­nými po­citmi a myš­lien­kami.

Na zá­ver nám po­vedz, aké máš najb­liž­šie plány a prí­padne kde bude ne­jaký kon­cert, kde by si ťa ľu­dia mohli prísť vy­po­čuť?

Do konca tohto roka sa chcem ve­no­vať pro­jektu Oboe plays Sec­ret Gar­den by Rolf Løv­land na den­nej úrovni a ako mu­zi­kantka pre­ho­diť vý­hybku svo­jej po­zor­nosti aj na mar­ke­ting a po­dobné od­vet­via… ☺ Hrať bu­dem sa­moz­rejme tiež, najb­liž­šie bu­dem mať kon­cert 23. ok­tóbra 2016 v pre­krás­nom Em­pí­ro­vom di­vadle v Hlo­hovci, mi­mo­cho­dom, je to je­diné za­cho­vané šľach­tické di­vadlo v stred­nej Európe. 8. de­cem­bra uve­diem na­živo pro­jekt Oboe plays Sec­ret Gar­den by Rolf Løv­land v Tr­nave vďaka po­zi­tív­nemu po­stoju ve­de­nia mesta Tr­navy, najmä pri­má­tora Petra Bročku, ktorý ideu fi­nančne pod­po­ril. V týchto dvoch kon­cer­toch bu­dem spo­lu­pra­co­vať s mo­jou te­tou Jú­liou Grej­tá­ko­vou a hos­ťami, kto­rých mená ešte ne­prez­ra­dím. V de­cem­bri ešte zrejme stih­nem malý re­ci­tál s mo­jim pria­te­ľom, har­fis­tom Ja­ku­bom Riz­ma­nom ži­jú­cim v Ta­lian­sku.

Zdroj fotky: Vla­di­mir Yur­ko­vic

Pridať komentár (0)