Zuza­na Grej­tá­ko­vá — slo­ven­ská hudob­níč­ka, kto­rá pri­pra­vu­je album s hud­bou víťa­zov Euro­ví­zie

Veronika Horváthová / 20. septembra 2016 / Rozhovory

Oslo­vi­la sve­to­zná­me­ho hudob­né­ho skla­da­te­ľa Rol­fa Løv­lan­da s demo nahráv­kou skla­dieb, jeho nápad zau­jal a dnes šikov­ná hobo­jis­t­ka Zuz­ka Grej­tá­ko­vá zbie­ra penia­ze cez cro­wd­fun­ding na svoj nový pro­jekt Oboe pla­ys Sec­ret Gar­den. Okrem toho sa táto mla­dá žena venu­je vyučo­va­niu hud­by, orga­ni­zo­va­niu kon­cer­tov a kul­túr­nych akcií. My jej drží­me pal­ce, lebo na Slo­ven­sku potre­bu­je­me viac takých­to šikov­ných mla­dých ľudí. 

Ahoj Zuz­ka, pred krát­kym časom si spus­ti­la pro­jekt Oboe pla­ys Sec­ret Gar­den, kto­ré­ho cie­ľom je nahrať CD so sklad­ba­mi sve­to­zná­me­ho skla­da­te­ľa a kla­vi­ris­tu dua Sec­ret Gar­den Rol­fa Løv­lan­da, kto­rý s tým­to nápa­dom súhla­sil. Gra­tu­lu­je­me k úspe­chu! Aké máš oča­ká­va­nia od tej­to spo­lu­prá­ce

V prvom rade ďaku­jem, mám z toho nesmier­nu radosť, pre­to­že hud­bu nór­sko-írske­ho dua Sec­ret Gar­den som vždy veľ­mi obdi­vo­va­la a roky ich nád­her­né sklad­by hrá­vam na kon­cer­toch. Roz­hod­la som sa posu­núť môj vzťah k ich hud­be nie­kam ďalej a vytvo­riť, či zane­chať nie­čo, čo pre­tr­vá… Roz­hod­la som sa nahrať CD s hobo­jom ako sólo­vým nástro­jom a roz­ší­riť ho do celé­ho sve­ta. Je to obrov­ský závä­zok, pre­to­že mega­hit Rol­fa Løv­lan­da You Rai­se Me Up pozná azda kaž­dý a ich inštru­men­tál­ne die­la na You­Tu­be dosa­hu­jú mili­ó­ny vide­ní.

Spo­mí­naš, že si im len posla­la svo­je DEMO, oni si ho vypo­ču­li a spo­lu­prá­ca bola na sve­te. Ako ti napad­lo, poslať nahráv­ky pria­mo manaž­men­tu sláv­ne­ho dua?

V štú­diu K v Trna­ve sme s mojou tetou Júli­ou Grej­tá­ko­vou, kore­pe­tí­tor­kou Štát­ne­ho divad­la v Koši­ciach nahra­li dve sklad­by. Maji­teľ štú­dia jed­nu zo skla­dieb zaran­žo­val a nahral do nej živú gita­ru, my sme balík demo­nah­rá­vok posla­li spon­tán­ne jed­né­ho dňa do Nór­ska. Úprim­ne, neča­ka­la som odpo­veď vôbec, a keď, tak neja­kú nejas­nú, či vyhý­ba­vú. Odpo­veď priš­la pozi­tív­na. Tak­že áno, jed­no­du­cho som to skú­si­la a opla­ti­lo sa ☺ Celý prí­beh je vyroz­prá­va­ný vo videu, kto­rým sa prvá fáza pro­jek­tu dosta­la na svet. Toto video obsa­hu­je aj DEMO nahráv­ku sklad­by Song from a Sec­ret Gar­den od Rol­fa Løv­lan­da, kto­rú by som rada na jeseň nahra­la v jej finál­nej ver­zii aj s komor­ným orche­strom. Rov­na­ko k nej chcem pri­pra­viť video­k­lip, o kto­rý sa posta­rá jeden z mojich par­tne­rov, štú­dio FOXON.

17077-edit-2

Pro­jekt plá­nu­ješ finan­co­vať cez cro­wd­fun­ding. Pre­čo si si vybra­la prá­ve ten­to spô­sob?

Mám pocit, že na Slo­ven­sku už aj v „kla­si­ke“ a jej spon­zo­rin­gu fun­gu­je istá mono­po­li­zá­cia, a tak sa nesna­žím ísť sme­rom, kde sú finanč­ne ukot­ve­ní iní. Inšpi­ro­val ma prí­beh J. Tká­ča, o kto­rom ste písa­li prá­ve na vašom por­tá­li a roz­ho­vo­ry s par­tner­mi a pria­teľ­mi. A naj­mä som pocho­pi­la jed­nu veľ­mi pros­tú vec, kto­rá pev­ne verím zafun­gu­je naj­mä mimo Slo­ven­ska a u fanú­ši­kov Sec­ret Gar­den vo sve­te náj­dem pod­po­ru pred vznik samot­né­ho CD.

Hoboj je naozaj nezvy­čaj­ný hudob­ný nástroj a na Slo­ven­sku je pova­žo­va­ná kari­é­ra v ume­ní za nie veľ­mi per­spek­tív­nu. Pred­sa len babič­ky sní­va­jú o tom, že ich vnuč­ky budú lekár­ky či práv­nič­ky. Čo teda teba moti­vu­je, aby si pokra­čo­va­la vo svo­jej prá­ci?

Pochá­dzam z Košíc z muzi­kant­skej rodi­ny plnej kla­sic­ky vzde­la­ných ľudí a prav­du­po­ve­diac som nema­la iné výcho­dis­ko, a to aj napriek tomu, že som mala veľ­kú záľu­bu v špor­te už počas základ­nej ško­ly. V det­stve som však začí­na­la s hus­ľa­mi, zobco­vou flau­tou, kla­ví­rom a napo­kon zví­ťa­zil hoboj, kto­rý som sa roz­hod­la ísť štu­do­vať ďalej. Toto roz­hod­nu­tie neľu­tu­jem, aj keď ces­ta pre­sa­diť sa je nároč­ná naj­mä vzhľa­dom na to, aký je hoboj extrém­ne nároč­ný nástroj, čo do tech­ni­ky hry, ale aj emoč­né­ho vkla­du hrá­ča… Verím však, že keď člo­vek začne robiť nie­čo, v čom sa náj­de a táto polo­ha mu sedí, má šan­cu uspieť, nie len doma, ale i v zahra­ni­čí.

17253-edit-edit

Inves­tu­ješ do kon­cer­tov a tiež samot­né­ho pro­jek­tu urči­te veľa času a náma­hy. Doká­že ti hud­ba zaro­biť toľ­ko, koľ­ko si do nej prvot­ne inves­to­va­la?

Úprim­ne – nie. Umel­ci, naj­mä tí, kto­rí sú „kla­sic­kí“, hoci nemám rada toto ška­tuľ­ko­va­nie, spra­vid­la nie sú boha­tí ľudia. V tom­to prí­pa­de musím pove­dať, že na Slo­ven­sku je to v porov­na­ní s iný­mi kra­ji­na­mi zrej­me ešte o čosi ťaž­šie. Ja si zará­bam nie­len hono­rár­mi za hra­nie, ale den­ným cho­de­ním do prá­ce ako peda­góg. Vediem v Trna­ve pro­jekt vyučo­va­nia detí, ale aj dospe­lých for­mou indi­vi­du­ál­ne­ho prí­stu­pu.

Exis­tu­je na Slo­ven­sku neja­ký fond, kto­rý by pod­po­ro­val mla­dých začí­na­jú­cich umel­cov? 

Roz­hod­ne fun­gu­je a istot­ne je ich via­ce­ro. V blíz­kej budúc­nos­ti, pres­nej­šie mesiac po spus­te­ní pro­jek­tu budem prá­ve tým­to sme­rom orien­to­vať svo­ju pozor­nosť, sku­toč­ne sa však spo­lie­ham v úvod­nej fáze naj­mä na cro­wd­fun­ding a súkrom­ných spon­zo­rov. A rov­na­ko na par­tne­rov, kto­rí mi pomoh­li pro­jekt roz­be­hnúť. Naj­nov­ším z nich je slo­ven­ská agen­tú­ra Cof­fee Time, kto­rá sa zaobe­rá digi­tál­nym mar­ke­tin­gom, a prá­ve v tých­to dňoch spúš­ťa­me spo­lu­prá­cu sme­rom na zís­ka­nie pod­po­ry pro­jek­tu cez Face­bo­ok.

Tvoj život sa naj­viac točí oko­lo ume­nia. Orga­ni­zu­ješ kon­cer­ty, tvo­ríš hud­bu. Okrem toho tiež vyuču­ješ nádej­ných mla­dých umel­cov. Ako je to na Slo­ven­sku s výuč­bou ume­lec­kých pred­me­tov?

Sú ško­ly hod­né rešpek­tu a sú ho hod­né roky, desať­ro­čia a sú ško­ly, pri kto­rých by som sa to neod­vá­ži­la tvr­diť. Mojím šťas­tím bolo, že ma na košic­kom kon­zer­va­tó­riu učil fan­tas­tic­ký peda­góg Mgr. Šte­fan Sklen­ka. Odcho­val mno­hých skve­lých hobo­jis­tov, kto­rí sa roz­ute­ka­li po orches­troch v mno­hých kra­ji­nách.

druha-foto-na-web-od-vlada

V sever­ských kra­ji­nách, kto­rých škol­ský sys­tém je pova­žo­va­ný za jeden z naj­vys­pe­lej­ších sa kla­die veľ­ký dôraz na výuč­bu ume­lec­kých pred­me­tov. Pre­čo si teda mys­líš, že je to dôle­ži­té pre mla­dých ľudí? 

Aby si nemys­le­li, že Puc­ci­ni je druh talian­skej piz­ze… (smiech). Nie, váž­ne… Dom­nie­vam sa, že ume­nie, ak je mla­dým ľudom podá­va­né púta­vým spô­so­bom, môže byť pre nich roz­hod­ne zau­jí­ma­vé a na zákla­de ich vlast­ných pre­fe­ren­cií a pre­ží­va­nia si môžu vybrať také ume­nie, kto­ré im bude posky­to­vať naj­viac. Ume­nie je o poci­toch, o dia­ló­goch medzi ume­lec­kým die­lom a jeho pri­jí­ma­te­ľom. Taká je hud­ba Sec­ret Gar­den. Odpre­va­dí vás do vašich naj­taj­nej­ších záh­rad… Svo­jej rodi­ne som nesmier­ne vďač­ná za to, že som už ako štvor­roč­ná mala mož­nosť sedieť v košic­kej fil­har­mó­nii a počuť naprí­klad Beet­ho­ve­no­vu Osu­do­vú. Mys­lím si, že si die­ťa podob­né zážit­ky nesie so sebou celý život a cel­kom isto ho do budúc­na for­mu­jú. Dlho­do­bý postoj k ume­niu by sa mal do istej mie­ry pod­ne­co­vať výcho­vou. Z môj­ho pohľa­du, kaž­dý mla­dý člo­vek smie mať, či zaslú­ži si svoj­ho túto­ra, kto­rý ho sve­tom ume­nia pre­ve­die… A ďalej je to len na ňom samot­nom, ako bude v sebe vzťah k ume­niu roz­ví­jať. Mojim túto­rom bola rodi­na, ale zo všet­kých naj­viac zrej­me môj ded­ko Karol Pet­róc­zi, kto­rý viac ako šty­ri desať­ro­čia zastá­val post kon­cert­né­ho maj­stra prá­ve v košic­kej fil­har­mó­nii. Výkon „fun­kcie túto­ra“ rea­li­zo­val veľ­mi para­dox­ným spô­so­bom: hoci sme sa o hud­be nie prí­liš čas­to roz­prá­va­li, ded­kov mag­ne­tiz­mus a vyža­ro­va­nie boli a sú prí­tom­né v celej rodi­ne dodnes a dnes chá­pem, akú obrov­skú silu osob­nos­ti voči mne ako die­ťa­ťu pred­sta­vo­val. Dnes, keď už aktív­ne hrám, som vždy ded­ko­vi Karo­lo­vi zavia­za­ná za kaž­dý roz­ho­vor, rady či pri­po­mien­ku k mojej prá­ci.

Žiješ a pôso­bíš na Slo­ven­sku. Mys­líš, že sa dá dosiah­nuť sve­to­vá kari­é­ra v hud­be aj z našej domo­vi­ny? Plá­nu­ješ sa pre­sťa­ho­vať do zahra­ni­čia?

Nikdy som svo­je pre­sťa­ho­va­nie sa do cudzi­ny nevy­lú­či­la, ale nedá­va­la by som to do prí­kre­ho kon­tex­tu s taký­mi, či ona­ký­mi pod­mien­ka­mi na Slo­ven­sku, nemys­lím si, že v sve­te hud­by Slo­ven­sko je voči jeho hudob­ní­kom „macoš­ské“. Sve­to­vá kari­é­ra v hud­be sa dá začať v kaž­dej kra­ji­ne na sve­te, aj na Slo­ven­sku, kto­ré má nema­lú his­tó­riu, či už z pohľa­du význam­nos­ti skla­da­te­ľov ale­bo inter­pre­tov a nais­to bolo a je aj dnes dob­rou štar­to­va­cou plo­chou pre mno­hých umel­cov, kto­rí robia Slo­ven­sku skve­lé meno v zahra­ni­čí.

17348-edit

Čo by si pora­di­la mla­dým ľuďom, kto­rí by tiež chce­li pre­ra­ziť v kre­a­tív­nom odvet­ví. 

Z mojej pozí­cie hobo­jis­t­ky, kto­rá nie je na pre­tra­se v médiách a je „zná­ma“ len v istom kru­hu ľudí, sa mi odpo­ve­dá vcel­ku nároč­ne. Urči­te však viem pove­dať, že dôle­ži­té ak aj nie naj­dô­le­ži­tej­šie je sna­žiť sa a nevzdá­vať sa po prvom neús­pe­chu, naj­mä nie ak pra­cu­jú v „men­ši­no­vom žán­ri“. Prá­ve to je do istej mie­ry výzvou. Aj tu pla­tí to zná­me „vypl­niť die­ru na trhu“. Ak by sme pome­no­va­nie kre­a­tív­ne odvet­vie však oklieš­ti­li na hud­bu, či kla­sic­kú hud­bu… tak potom je moja rada veľ­mi jed­no­du­chá. Hraj­te, ak bude­te sve­do­mi­to pra­co­vať, raz si vás urči­te všim­ne neja­ká pro­dukč­ná spo­loč­nosť. Hud­ba, aká­koľ­vek, si vždy náj­de svoj­ho poslu­chá­ča. Mne pomoh­lo jedi­né… pre­stať si ide­a­li­zo­vať svet kla­sic­ké­ho hudob­né­ho sve­ta, obme­dzo­vať svo­je vide­nie len na fil­har­mó­niu, či orches­ter oper­né­ho divad­la. Vyda­la som sa vlast­nou ces­tou, mám cieľ a to ma moti­vu­je. Ak mám ten cieľ pome­no­vať jed­no­du­cho: mám rada, keď vidím „upla­ka­ných“ ľudí na mojich kon­cer­toch, pri­čom upla­ka­nos­ťou nemys­lím smú­tok, ale doja­tie pra­me­nia­ce z intím­ne­ho dia­ló­gu medzi zvu­kom hobo­ja a ich vlast­ný­mi pocit­mi a myš­lien­ka­mi.

Na záver nám povedz, aké máš najb­liž­šie plá­ny a prí­pad­ne kde bude neja­ký kon­cert, kde by si ťa ľudia moh­li prí­sť vypo­čuť?

Do kon­ca toh­to roka sa chcem veno­vať pro­jek­tu Oboe pla­ys Sec­ret Gar­den by Rolf Løv­land na den­nej úrov­ni a ako muzi­kant­ka pre­ho­diť výhyb­ku svo­jej pozor­nos­ti aj na mar­ke­ting a podob­né odvet­via… ☺ Hrať budem samoz­rej­me tiež, najb­liž­šie budem mať kon­cert 23. októb­ra 2016 v pre­krás­nom Empí­ro­vom divad­le v Hlo­hov­ci, mimo­cho­dom, je to jedi­né zacho­va­né šľach­tic­ké divad­lo v stred­nej Euró­pe. 8. decem­bra uve­diem naži­vo pro­jekt Oboe pla­ys Sec­ret Gar­den by Rolf Løv­land v Trna­ve vďa­ka pozi­tív­ne­mu posto­ju vede­nia mes­ta Trna­vy, naj­mä pri­má­to­ra Pet­ra Broč­ku, kto­rý ideu finanč­ne pod­po­ril. V tých­to dvoch kon­cer­toch budem spo­lu­pra­co­vať s mojou tetou Júli­ou Grej­tá­ko­vou a hos­ťa­mi, kto­rých mená ešte neprez­ra­dím. V decem­bri ešte zrej­me stih­nem malý reci­tál s mojim pria­te­ľom, har­fis­tom Jaku­bom Riz­ma­nom žijú­cim v Talian­sku.

Zdroj fot­ky: Vla­di­mir Yur­ko­vic

Pridať komentár (0)