10 ranných návykov úspešných ľudí, ktoré ti môžu zmeniť život k lepšiemu

Lenka Kollaríková / 20. decembra 2017 / Lifehacking

  • V tomto článku ti pri­blí­žime ranné ná­vyky úspeš­ných ľudí
  • Je ale dô­le­žité si uve­do­miť, že do­dr­žia­va­nie týchto ná­vy­kov ti ne­za­ručí au­to­ma­tickú úspeš­nosť
  • Ale ak si ich zo­be­rieš ako prí­klad, mô­žeš mať väč­šiu šancu stať sa úspeš­ným
zdroj: unsplash.com
  • V tomto článku ti pri­blí­žime ranné ná­vyky úspeš­ných ľudí
  • Je ale dô­le­žité si uve­do­miť, že do­dr­žia­va­nie týchto ná­vy­kov ti ne­za­ručí au­to­ma­tickú úspeš­nosť
  • Ale ak si ich zo­be­rieš ako prí­klad, mô­žeš mať väč­šiu šancu stať sa úspeš­ným

Sprav si To-do list

Úspešní ľu­dia si ro­bia každé ráno to-do list. Ak ne­máš tento zo­znam, ne­máš denný cieľ. V ta­kýto deň bu­deš tá­pať a bez­cieľne blú­diť, čo je úplne zby­točné.

Daj si stu­denú spr­chu

Nabi sa ráno ener­giou! Vy­uži stu­denú spr­chu alebo si choď ráno za­be­hať.

Na­plá­nuj si svoj deň

Po­tre­bu­ješ presné ciele a de­ad­line.

vlak

Vstá­vaj skoro

Robí to aj Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger. Ne­bu­deš úspešný, ak bu­deš po­no­co­vať, práve na­opak. Ex­trémne úspešní ľu­dia vstá­vajú skoro, veľmi skoro – nie o šies­tej ako oby­čajne, ale o pia­tej ráno.

Ver si a vi­zu­ali­zuj svoje sny

Roz­prá­vaj si, čo cez deň do­cie­liš – mô­žeš sa stať úspeš­ným alebo do­čí­tať roz­čí­tanú knihu. Dô­le­žité je, ne­vra­vieť si ne­ga­tívne, zá­porné ciele. Vi­zu­ali­zá­cia je spo­jená so snami, ak si sa zo­bu­dil a o nie­čom si snil, pred­stav si to v re­ál­nom ži­vote. Sny ťa pri­blí­žia k tvojmu cieľu.

Buď vďačný

Keď sa zo­bu­díš, buď vďačný, kľudne iba za stu­denú spr­chu. Ak tvoj mo­zog na­sta­víš na vďač­nosť, bude mys­lieť po­zi­tívne. Po­zi­tív­nosť sa stane tvo­jou ru­ti­nou a bude sa ti žiť jed­no­duch­šie a šťast­nej­šie. Ak si vďačný ráno, bu­deš mať nád­herný deň!

Tráv rána s člo­ve­kom, kto­rého máš rád

Ak s nie­kým ži­ješ, tvoj kaž­do­denný ná­vyk by mal byť, že mu uká­žeš svoju nák­lon­nosť hneď ráno. Vy­pite si spolu rannú kávu alebo sa po­roz­prá­vajte, aký vás čaká deň. Vo vzdu­chu bude zrazu viac se­ro­to­nínu a obaja bu­dete na­bití ener­giou do no­vého dňa.

Vy­čisti si pra­covný stôl

Ak si bol včera dl­h­šie v práci, uprac si stôl ráno.

Ti­cho

Ranné ti­cho pre­čistí tvoju my­seľ.

Čí­taj čo sa stalo ve­čer, kým si spal

Keď spíš, vo svete sa deje veľa vecí. Čí­taj si ráno no­vinky, aby si bol v ob­raze. Ne­čí­taj však ne­ga­tívne správy, skôr sa ob­ráť na po­zi­tívne.

zdroj: You­Tube

Pridať komentár (0)