10 úžas­ných foto­gra­fií zho­to­ve­ných mužom, kto­rý strá­vil rok vo ves­mí­re

Ľubica Račeková / 5. marca 2016 / Zaujímavosti

10 nád­her­ných foto­gra­fií z ves­mí­ru…

Veli­teľ Scott Kel­ly sa prá­ve vrá­til zo svo­jej 340-dňo­vej misie na palu­be ISS, na kto­rej zho­to­vil množ­stvo nád­her­ných foto­gra­fií. Niž­šie vám uká­že­me nie­koľ­ko z nich.

Po tak­mer roku mimo Zeme pove­dal: „Zem je krás­na pla­né­ta,” pove­dal Kel­ly pri­čom opi­so­val krás­ne far­by vody oko­lo Bahám a fareb­né dúhy a nád­her­né vyso­ké Hima­lá­je. „Musí­me sa zau­jí­mať o to, aký vzduch dýcha­me a o vodu, kto­rú pije­me. A verím, že máme vplyv zme­niť súčas­nú situ­áciu,” pove­dal.

Algeria’s Tas­si­li N’Ajjer Národ­ný park.

Baha­my minu­lý júl.

Prvá rast­li­na, kto­rá vyrá­stla vo ves­mí­re. Odfo­te­ná v janu­ári minu­lé­ho roka. 

Wadi Al-Jadid, Egypt

207. deň vo ves­mí­re- nad Indic­ký oce­ánom. Žltý pruh je slneč­ná žia­ra, kto­rá sa odrá­ža nad atmo­sfé­rou. 

Huri­kán Pat­ri­cia nad Mexi­kom. 

Ten­to neuve­ri­teľ­ný obrá­zok zobra­zu­je polár­nu žia­ru.

Zem a Mlieč­na ces­ta.

Alpy a Talian­sko. Odfo­te­né v janu­ári 2015. 

Foto­gra­fia jaze­ra La’nga Co v Tibe­te. 

Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, Zdroj titul­ných foto­gra­fií: NASA/Scott Kel­ly

Pridať komentár (0)