10 úžas­ných foto­gra­fií zho­to­ve­ných mužom, ktorý strá­vil rok vo ves­míre

Ľubica Račeková / 5. marca 2016 / Zaujímavosti

10 nád­her­ných foto­gra­fií z ves­míru…

Veli­teľ Scott Kelly sa práve vrá­til zo svo­jej 340-dňo­vej misie na palube ISS, na kto­rej zho­to­vil množ­stvo nád­her­ných foto­gra­fií. Niž­šie vám uká­žeme nie­koľko z nich.

Po tak­mer roku mimo Zeme pove­dal: „Zem je krásna pla­néta,” pove­dal Kelly pri­čom opi­so­val krásne farby vody okolo Bahám a farebné dúhy a nád­herné vysoké Hima­láje. „Musíme sa zau­jí­mať o to, aký vzduch dýchame a o vodu, ktorú pijeme. A verím, že máme vplyv zme­niť súčasnú situ­áciu,” pove­dal.

Algeria’s Tas­sili N’Ajjer Národný park.

Bahamy minulý júl.

Prvá rast­lina, ktorá vyrá­stla vo ves­míre. Odfo­tená v janu­ári minu­lého roka. 

Wadi Al-Jadid, Egypt

207. deň vo ves­míre- nad Indický oce­ánom. Žltý pruh je slnečná žiara, ktorá sa odráža nad atmo­sfé­rou. 

Huri­kán Pat­ri­cia nad Mexi­kom. 

Tento neuve­ri­teľný obrá­zok zobra­zuje polárnu žiaru.

Zem a Mliečna cesta.

Alpy a Talian­sko. Odfo­tené v janu­ári 2015. 

Foto­gra­fia jazera La’nga Co v Tibete. 

Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, Zdroj titul­ných foto­gra­fií: NASA/Scott Kelly

Pridať komentár (0)