10 uži­toč­ných mobil­ných apli­ká­cií z dielne Slo­vá­kov

Marianna Mikešová / 9. november 2016 / Tech a inovácie

Denne hľa­dáme rie­še­nia, ako si mnohé veci uľah­čiť. A prečo pri­tom nevy­užiť pokro­čilé tech­no­ló­gie? Smart­fón máš vo vrecku neus­tále, preto sú mobilné apli­ká­cie to prvé, čo ti môže v rôz­nych situ­áciách naj­rých­lej­šie pomôcť. Šikovné apli­ká­cie navyše vymýš­ľajú aj Slo­váci.

Pát­rali sme, ktoré slo­ven­ské apli­ká­cie sú tie naj a ktoré sami pou­ží­vame. Všetky sú navyše zadarmo a dostupné pre Android aj iOS. Tu sú naj­zau­jí­ma­vej­šie z nich:

Zme­rajTo

Možno si už zažil situ­áciu, keď si si chcel niečo zme­rať, no nemal si pra­vítko ani meter. V takýchto situ­áciách ti pomôže apli­ká­cia z dielne Pre­ss­burg Asso­cia­tes, kto­rej vznikla pod­mie­nila skú­se­nosti zakla­da­teľa, ktorý si pred letom nemal čím odme­rať svoj kufor. Jediné čo k pres­nému mera­niu potre­bu­ješ, je refe­renčný objekt — ban­kovka či list papiera, podľa kto­rého sa mera­nie nastaví.

table-770x665

Foto: pressburg.co.uk

Tootoot

Táto apli­ká­cia je určená všet­kým hudob­ným nad­šen­com a pro­fe­si­oná­lom. S jej pomo­cou nezmeš­káš žiadny kon­cert obľú­be­nej kapely a dokonca si naň kúpiš vstu­penky. Ak budeš hla­so­vať za svojho obľú­be­ného inter­preta, môžeš sa pri­či­niť o to, aby uspo­ria­dal kon­cert v tvo­jom meste. Pro­fe­si­oná­lom zas poslúži ako promo služba a nástroj pre orga­ni­zo­va­nie even­tov.

phones

Foto: tootoot.co

Con­firme

Dnešná doba praje pod­vod­ní­kom a ak nena­ku­pu­ješ z ove­re­ných zdro­jov, môžeš sa ľahko dostať k “fej­ko­vému” výrobku. Ochrana spot­re­bi­teľa je totiž v tomto smere zatiaľ nízka. Proti tomu chce bojo­vať apli­ká­cia Con­firme, ktorá odha­ľuje napo­dob­niny zná­mych výrob­kov. Appka za teba overí ori­gi­na­litu pomo­cou oske­no­va­nia jedi­neč­ného EAN kódu a výrob­ného čísla. Základnú ver­ziu kúpiš za 10 EUR.

Asy­ric

Prob­lém odpo­čú­va­nia kon­ver­zá­cie či zne­uži­tia osob­ných úda­jov nie je kaž­do­den­nou zále­ži­tos­ťou, no nie­kedy sa môže táto pokro­čilá apli­ká­cia hodiť. Ide o šif­ro­vací sys­tém, ktorý umož­ňuje maxi­málne bez­pečnú komu­ni­ká­ciu. Asy­ric pou­žíva naj­mo­der­nej­šie šif­ro­va­nie na báze elip­tic­kých kri­viek a zaru­čuje tak, že tvoj hovor nikto odpo­čú­vať nebude. Cena za stia­hnu­tie appky je 4,99 EUR.

asyric-160211-01

Foto: iloveapple.sk

Green bin

Sepa­ro­va­nie by už dnes malo byť samoz­rej­mos­ťou, no mnohí stále neve­dia, ak odpad správne trie­diť. Navyše sú pra­vidlá zberu odpadu v kaž­dom meste tro­cha iné. Ak aj ty tápaš, poradí ti Green bin. Pre­zradí ti, aký odpad kam hádzať, ale aj to, kde je v tvo­jom meste najb­ližší zberný dvor či pre­dajňa, v kto­rej môžeš odo­vzdať staré elek­tro­spot­re­biče.

screen696x696

Foto: itunes.apple.com

Roomas­sis­tant

Pre maji­te­ľov hote­lov môže byť nie­kedy náročné uspo­ko­jiť všetky požia­davky svo­jich hostí. Zmení to revo­lučná appka, ktorá ľuďom ponúka všetky hote­lové pro­dukty na jed­nom mieste. Pro­stred­níc­tvom nej môžu rezer­vo­vať hote­lové služby, komu­ni­ko­vať so zamest­nan­cami hotela a podá­vať spätnú väzbu. Prí­no­som pre hostí je jed­no­du­chosť a pre hote­li­é­rov maxi­ma­li­zo­va­nie tržieb.

roomassistant-mobile-application-sml

Foto: roomassistant.com

Goby­Pet

Ras­túci počet opus­te­ných zvie­rat v útul­koch je jed­ným z prob­lé­mov, ktoré sa rie­šia sku­točne ťažko. Nádej však dáva táto apli­ká­cia. Ak náj­deš opus­te­ného psa, pomo­cou nej ho odfo­tíš, fotku zve­rej­níš a vyzveš útulky v okolí a pou­ží­va­te­ľov apli­ká­cie na jeho záchranu. Pro­jekt bol vyví­janý v spo­lu­práci so zvie­ra­cími záchra­nármi a útul­kami, preto má poten­ciál rie­šiť prob­lém efek­tívne. Cie­ľom auto­rov je okrem toho moni­to­ro­vať aj prí­pady týra­nia zvie­rat.

unnamed-1

Foto: play.google.com

LifeC­lick

Auto­rom apli­ká­cie, ktorá zachra­ňuje životy, je Samuel Vitko. Chcel sa stať leká­rom a preto vymys­lel pro­jekt, ako pomá­hať aspoň spro­stred­ko­vane. Kaž­dému sa raz môže pri­ho­diť, že sa stane sved­kom doprav­nej nehody a nevie, ako správne pomôcť. Naj­lep­šie je v tej chvíli zavo­lať odbor­ní­kov. Pomo­cou LifeC­lick jed­ným klik­nu­tím zmo­bi­li­zu­ješ zdra­vot­ní­kov v okolí, ktorí pomôžu ešte pred prí­cho­dom sanitky.

lifeclickapp

Foto: lifeclick.eu

Pay­nut

Vďaka tomuto uži­toč­nému nástroju, na kto­rého vývoji sa podie­ľala slo­ven­sko-ame­rická spo­loč­nosť Cre­a­tix, už nikdy nebu­deš mať nevy­rie­šené finan­cie s kama­rátmi. Či ide o spo­ločné naku­po­va­nie medzi spo­lu­bý­va­jú­cimi alebo účty z reštau­rá­cií, Pay­nut ti pomôže mať vo všet­kom pre­hľad. Nena­darmo sa hovorí: kama­ráti buďme, dlhy si plaťme.

mobilea_3

Foto: creatix.sk

Staf­fino

Úro­veň gas­tro slu­žieb je často pod­mie­nená spät­nou väz­bou zákaz­ní­kov. Ľudia sa však často ostý­chajú posťa­žo­vať si či pochvá­liť osobne. Efek­tív­nej­ším spô­so­bom môže byť pou­ži­tie appky Staf­fino, pomo­cou kto­rej ohod­no­tíš pod­nik a jeho služby rýchlo, jed­no­du­cho a verejne. Nech všetci vidia, ktoré biz­nisy sa oplatí pod­po­riť.

02

Foto: staffino.com

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: erikhare.com/roomassistant.com

Pridať komentár (0)