10 vecí, ktoré som sa naučil od You­Tube feno­ména Case­yho Neis­tata

Ľudovít Nastišin / 8. marca 2016 / Zaujímavosti

Vlo­gov sa nájde veľa, tých dob­rých je tiež cel­kom dosť, no ja sa pre väč­šinu nad­chnem a potom na ne zabud­nem. Až na jeden. Jeden, z kto­rého sa mi stala kaž­do­denná rutina pri ran­nom čaji a toaste. Case­yho vlog. Na inter­nete som natra­fil na člá­nok Nicka Hara­lam­bousa, ktorý opi­suje, čo ho naučil Casey Neis­tat a musím pove­dať, že s ním abso­lútne súhla­sím a s jeho názo­rom sa sto­tož­ňu­jem.

Je tomu už asi rok, čo You­Tu­ber Casey Neis­tat začal tvo­riť svoj kaž­do­denný vlog. Ak si ako ja, sle­du­ješ ho pra­vi­delne pre­tože je to sku­točne týpek, akých veľa nie je. Každý, kto sa venuje tvorbe obsahu na sociál­nych sie­ťach, vie koľko času zabe­rie sku­točne kva­litný mat­roš. A preto stále žas­nem, ako sa mu darí každý deň pri­dá­vať vlog (a nie je to 30 sekun­dová zále­ži­tosť) a pri­tom sa veno­vať rodine, biz­nisu a miliarde iných vecí (tí, čo ho sle­dujú vedia, na čo nará­žam:)).

questions2

foto: Vlog Casey Neis­tat

Čo som si z Case­yho tvorby vzal? Tu je 10 vecí, na ktoré som pri­šiel.

1. Jed­no­du­cho to sprav

Casey robí veci, ktoré na obra­zovke vyze­rajú fakt jed­no­du­cho. No v praxi to nie je až také jed­no­du­ché, ako sa zdá. Casey všetko tré­nuje. Jazdí na bicykli po New Yorku. Veľa ces­tuje a buduje biz­nis. Nikdy som v jeho vlogu nezaz­na­me­nal jedinú výho­vorku. Ak niečo pokašle, povie to na rovinu. Čo si z toho vziať? Jed­no­du­cho rob veci, ktoré chceš robiť a nehľa­daj výho­vorky.

2. Na kaž­dom zábere záleží

Tu je scéna z jed­ného vlogu, ktorá nasle­duje hneď po úvod­nej scéne:

1--Ehkq8CGgZ6h8hVYqNtF6w

foto: Casey Neis­tat

Mohol to nato­čiť kde­koľ­vek. V kan­ce­lá­rii, doma, ces­tou po ulici, hocikde. No dal si tú námahu, aby vytvo­ril túto kon­krétnu sce­né­riu. Vyzerá super. Na detai­loch záleží a ľudia si ich dosť vší­majú, aj keď sa ti to možno nezdá.

3. Bez­chyb­nosť nie je dôle­žitá

Con­tent na Snap­chate nemusí byť doko­nalý, aj tak do 24 h zmizne a ľudia nehľa­dajú doko­na­losť. Je dôle­žité vedieť, čo robíš a prečo to robíš, no nemusí to byť doko­nalé. Tie naj­lep­šie veci sú len zriedka kedy per­fektné.

Casey často niečo pokašle, pre­kecne sa, spadne, roz­bije dvere, … No a čo. Dá to tam a ide ďalej.

4. Kon­zis­ten­cia je všetko

Buď v tom, čo robíš kon­zis­tentný. Ak povieš, že budeš niečo robiť každý deň, tak to rob každý deň!

513344749_1280x720

foto: vimeo.com

5. Rôz­no­ro­dosť je cel­kom dôle­žitá

Je ľahké sedieť v kan­ce­lá­rii a pred­po­kla­dať, že všetci budú jed­no­du­cho chcieť počú­vať tvoje neuve­ri­teľné múd­rosti. No nie­kedy sa musíš zdvi­hnúť zo zadku. Nie­kedy je dôle­žité poroz­prá­vať sa aj s inými ľuďmi, ísť do nového pro­stre­dia a zažiť nové veci.

6. Rutina, rutina, rutina

Tak­mer každá veľká myseľ za posled­ných 200 rokov mala veľmi špe­ci­fickú rutinu. Casey nie je žiad­nou výnim­kou a treba si uve­do­miť, rutina by nemala byť pas­cou, mala by ti pomá­hať usku­toč­ňo­vať tvoje ciele. Sle­duj Case­yho ako hovorí o rutine.

7. Nikdy sa nad nikoho nepo­vy­šuj

Pači sa mi, že Casey sa nikdy k nikomu nesprá­val pový­še­necky. To je kľúč. Určite si mal tú mož­nosť stret­núť sa nie­kedy s veľ­kou osob­nos­ťou. A ak sa k tebe cho­vala ako k sebe­rov­nému, vážiš si ju o to viac, cítiš sa v jej prí­tom­nosti poho­dovo. Case­yho vlog sa snaží vyzná­vať rov­naké hod­noty. Uro­bil toho veľa, dosia­hol toho veľa a stále hovorí o veciach, čo robí, no nikdy z neho nebolo cítiť tú pachuť blbca.

8.Povedz skvelý prí­beh

Je časté, že Case­yho prí­behy sú fakt pecka a roz­prá­vajú samé. Naj­straš­nejší deň jeho života, sva­dobná spo­veď.… Je dôle­žité vypo­ve­dať dobrý alebo skvelý prí­beh. Neho­vor ľuďom o počasí. To môže robiť každý. Nájdi super prí­beh a povedz ho. Často krát tak ani nie je dôle­žité, či spô­sob akým ho povieš bude per­fektný, lebo prí­beh je super a to zaváži.

slideshow-casey-04-1920

foto: hbo.com

9. ALEBO povedz prí­beh veľmi dobre

Nie­kedy je však ťažké nájsť dobrý prí­beh. V tomto prí­pade som si vši­mol, že Casey dokáže vždy vytvo­riť super náplň prázd­nych častí cez time­lapse, soundt­racky, ľudí, či pózy, ktoré môžeš vidieť v jeho blo­goch. Nech roz­práva aký­koľ­vek prí­beh, vždy ho vie podať výni­močne dobre.

Takže povedz skvelý prí­beh alebo povedz prí­beh veľmi dobre.

10. Daj si čas a uži si ten výhľad

Nie­kdy je dôle­žité igno­ro­vať vše­tok hluk, emaily, tele­fón, prácu, mee­tingy či čokoľ­vek iné, čo ťa vyru­šuje od toho aby si si užil nejaký výni­močný moment.

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Casey Neis­tat

Pridať komentár (0)