10 vecí, kto­ré som sa naučil od You­Tu­be feno­mé­na Case­y­ho Neis­ta­ta

Ľudovít Nastišin / 8. marca 2016 / Zaujímavosti

Vlo­gov sa náj­de veľa, tých dob­rých je tiež cel­kom dosť, no ja sa pre väč­ši­nu nad­chnem a potom na ne zabud­nem. Až na jeden. Jeden, z kto­ré­ho sa mi sta­la kaž­do­den­ná ruti­na pri ran­nom čaji a toas­te. Case­y­ho vlog. Na inter­ne­te som natra­fil na člá­nok Nic­ka Hara­lam­bou­sa, kto­rý opi­su­je, čo ho naučil Casey Neis­tat a musím pove­dať, že s ním abso­lút­ne súhla­sím a s jeho názo­rom sa sto­tož­ňu­jem.

Je tomu už asi rok, čo You­Tu­ber Casey Neis­tat začal tvo­riť svoj kaž­do­den­ný vlog. Ak si ako ja, sle­du­ješ ho pra­vi­del­ne pre­to­že je to sku­toč­ne týpek, akých veľa nie je. Kaž­dý, kto sa venu­je tvor­be obsa­hu na sociál­nych sie­ťach, vie koľ­ko času zabe­rie sku­toč­ne kva­lit­ný mat­roš. A pre­to stá­le žas­nem, ako sa mu darí kaž­dý deň pri­dá­vať vlog (a nie je to 30 sekun­do­vá zále­ži­tosť) a pri­tom sa veno­vať rodi­ne, biz­ni­su a miliar­de iných vecí (tí, čo ho sle­du­jú vedia, na čo nará­žam:)).

questions2

foto: Vlog Casey Neis­tat

Čo som si z Case­y­ho tvor­by vzal? Tu je 10 vecí, na kto­ré som pri­šiel.

1. Jed­no­du­cho to sprav

Casey robí veci, kto­ré na obra­zov­ke vyze­ra­jú fakt jed­no­du­cho. No v pra­xi to nie je až také jed­no­du­ché, ako sa zdá. Casey všet­ko tré­nu­je. Jaz­dí na bicyk­li po New Yor­ku. Veľa ces­tu­je a budu­je biz­nis. Nikdy som v jeho vlo­gu nezaz­na­me­nal jedi­nú výho­vor­ku. Ak nie­čo pokaš­le, povie to na rovi­nu. Čo si z toho vziať? Jed­no­du­cho rob veci, kto­ré chceš robiť a nehľa­daj výho­vor­ky.

2. Na kaž­dom zábe­re zále­ží

Tu je scé­na z jed­né­ho vlo­gu, kto­rá nasle­du­je hneď po úvod­nej scé­ne:

1--Ehkq8CGgZ6h8hVYqNtF6w

foto: Casey Neis­tat

Mohol to nato­čiť kde­koľ­vek. V kan­ce­lá­rii, doma, ces­tou po uli­ci, hocik­de. No dal si tú náma­hu, aby vytvo­ril túto kon­krét­nu sce­né­riu. Vyze­rá super. Na detai­loch zále­ží a ľudia si ich dosť vší­ma­jú, aj keď sa ti to mož­no nez­dá.

3. Bez­chyb­nosť nie je dôle­ži­tá

Con­tent na Snap­cha­te nemu­sí byť doko­na­lý, aj tak do 24 h zmiz­ne a ľudia nehľa­da­jú doko­na­losť. Je dôle­ži­té vedieť, čo robíš a pre­čo to robíš, no nemu­sí to byť doko­na­lé. Tie naj­lep­šie veci sú len zried­ka kedy per­fekt­né.

Casey čas­to nie­čo pokaš­le, pre­kec­ne sa, spad­ne, roz­bi­je dve­re, … No a čo. Dá to tam a ide ďalej.

4. Kon­zis­ten­cia je všet­ko

Buď v tom, čo robíš kon­zis­tent­ný. Ak povieš, že budeš nie­čo robiť kaž­dý deň, tak to rob kaž­dý deň!

513344749_1280x720

foto: vimeo.com

5. Rôz­no­ro­dosť je cel­kom dôle­ži­tá

Je ľah­ké sedieť v kan­ce­lá­rii a pred­po­kla­dať, že všet­ci budú jed­no­du­cho chcieť počú­vať tvo­je neuve­ri­teľ­né múd­ros­ti. No nie­ke­dy sa musíš zdvi­hnúť zo zadku. Nie­ke­dy je dôle­ži­té poroz­prá­vať sa aj s iný­mi ľuď­mi, ísť do nové­ho pro­stre­dia a zažiť nové veci.

6. Ruti­na, ruti­na, ruti­na

Tak­mer kaž­dá veľ­ká myseľ za posled­ných 200 rokov mala veľ­mi špe­ci­fic­kú ruti­nu. Casey nie je žiad­nou výnim­kou a tre­ba si uve­do­miť, ruti­na by nema­la byť pas­cou, mala by ti pomá­hať usku­toč­ňo­vať tvo­je cie­le. Sle­duj Case­y­ho ako hovo­rí o ruti­ne.

7. Nikdy sa nad niko­ho nepo­vy­šuj

Pači sa mi, že Casey sa nikdy k niko­mu nesprá­val pový­še­nec­ky. To je kľúč. Urči­te si mal tú mož­nosť stret­núť sa nie­ke­dy s veľ­kou osob­nos­ťou. A ak sa k tebe cho­va­la ako k sebe­rov­né­mu, vážiš si ju o to viac, cítiš sa v jej prí­tom­nos­ti poho­do­vo. Case­y­ho vlog sa sna­ží vyzná­vať rov­na­ké hod­no­ty. Uro­bil toho veľa, dosia­hol toho veľa a stá­le hovo­rí o veciach, čo robí, no nikdy z neho nebo­lo cítiť tú pachuť blb­ca.

8.Povedz skve­lý prí­beh

Je čas­té, že Case­y­ho prí­be­hy sú fakt pec­ka a roz­prá­va­jú samé. Naj­straš­nej­ší deň jeho živo­ta, sva­dob­ná spo­veď.… Je dôle­ži­té vypo­ve­dať dob­rý ale­bo skve­lý prí­beh. Neho­vor ľuďom o poča­sí. To môže robiť kaž­dý. Náj­di super prí­beh a povedz ho. Čas­to krát tak ani nie je dôle­ži­té, či spô­sob akým ho povieš bude per­fekt­ný, lebo prí­beh je super a to zavá­ži.

slideshow-casey-04-1920

foto: hbo.com

9. ALE­BO povedz prí­beh veľ­mi dob­re

Nie­ke­dy je však ťaž­ké nájsť dob­rý prí­beh. V tom­to prí­pa­de som si vši­mol, že Casey doká­že vždy vytvo­riť super náplň prázd­nych čas­tí cez time­lap­se, soundt­rac­ky, ľudí, či pózy, kto­ré môžeš vidieť v jeho blo­goch. Nech roz­prá­va aký­koľ­vek prí­beh, vždy ho vie podať výni­moč­ne dob­re.

Tak­že povedz skve­lý prí­beh ale­bo povedz prí­beh veľ­mi dob­re.

10. Daj si čas a uži si ten výhľad

Nie­kdy je dôle­ži­té igno­ro­vať vše­tok hluk, emai­ly, tele­fón, prá­cu, mee­tin­gy či čokoľ­vek iné, čo ťa vyru­šu­je od toho aby si si užil neja­ký výni­moč­ný moment.

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Casey Neis­tat

Pridať komentár (0)