10 výbor­ných pod­ni­ka­te­ľov, kto­rí do trid­siat­ky nič nedo­ká­za­li

Tatiana Rumanovská / 9. novembra 2015 / Lifehacking

Aj ty si želáš, aby sa už šťas­tie ula­ko­mi­lo aj na teba? Túžiš po tom, aby sa koneč­ne už nie­čo zača­lo a ty si mohol vidieť výsled­ky svo­jej prá­ce?

Počiat­kom kaž­dé­ho úspe­chu je túž­ba.“ Napo­len Hill 

Máš 25 a zúfaš si, že si pre­švi­hol naj­lep­ší čas živo­ta a neos­tá­va ti nič iné len zara­diť sa do prú­du ste­re­oty­pu a kla­si­ky?

Omyl. Z letar­gie ťa mož­no vytrh­ne nasle­du­jú­ci zoznam chla­pí­kov, kto­rí boli do svo­jej 30-ky sku­toč­ne nemož­ní. Čo na tom ale zále­ží, keď sú z nich teraz najús­peš­nej­ší biz­nis­ma­ni?

1. Jack Dor­sey, Twit­ter

Dnes rafi­no­va­ný pod­ni­ka­teľ, kedy­si však pun­ko­vý skej­ter. Ako štu­dent New Yor­skej uni­ver­zi­ty si roz­be­hol fir­mu zaobe­ra­jú­cu sa taxi dis­pe­čin­gom. Neús­peš­ne. Po prvot­nom fias­ku (a urči­te aj ďal­ších iných) v jeho hla­ve skr­sol nápad už dnes zná­me­ho „čvi­ri­ka­nia“. Zapá­čil sa. Pri jeho zro­de stá­li aj ďal­šie mená ako Ev Wil­liams, Biz Sto­ne a Noah Glass. Jack sa stal gene­rál­nym ria­di­te­ľom a v 30-ke sa môže pýšiť titu­lom úspeš­né­ho pod­ni­ka­te­ľa.

2. Tim Wes­ter­gren, Pan­do­ra

Neús­peš­ný hudob­ník, prí­le­ži­tost­ný skla­da­teľ a pes­tún­ka. Tak sa zača­la kari­é­ra biz­nis­me­na Pan­do­ra rádia. Zdá sa však, že Tim bol okrem toho aj kúzel­ník, keď­že svo­jich 50 zamest­nan­cov doká­zal pre­sved­čiť pra­co­vať bez výpla­ty až po dobu 2 rokov! Po ban­kro­te a spo­čiat­ku hro­zi­vo vyze­ra­jú­cej budúc­nos­ti sa ale Pan­do­ra sta­la onli­ne rádio por­tá­lom a dodnes sa jej sluš­ne darí.

3. Jan Koum, What­sApp

Podal si živo­to­pis do Face­bo­oku. Nezob­ra­li ho. Tak sa na svo­je 33 naro­de­ni­ny roz­ho­dol zalo­žiť nie­čo svo­je. Skú­se­nos­ti nado­bu­dol počas 9 roč­né­ho pôso­be­nia v Yahoo, kde sa spoz­nal aj so svo­jim teraj­ším spo­lu­za­kla­da­te­ľom Bria­nom Acto­nom. Ško­lu tiež nedo­kon­čil. Čo z toho vyplý­va? Nikdy nevieš, čo ťa v budúc­nos­ti čaká a ak sa nie­čo nevy­da­rí, netre­ba hneď hádzať flin­tu do žita.

4. Jack Ma, Ali­ba­ba

Jac­kov prí­beh sa začal obdob­ne neús­peš­ne. 3 krát poho­rel na pri­jí­ma­cích skúš­kach na výš­ku. Sna­žil sa teda zamest­nať. KFC, rôz­ne bri­gá­dy a zase KFC. Odmiet­li ho mini­mál­ne 30 krát. Tak si v 31 zalo­žil prvú inter­ne­to­vú spo­loč­nosť „Chi­na Yel­low Pages“. Výsle­dok? Do 3 rokov zaro­bil oko­lo 750 000 eur. Ali­ba­ba vznik­la o 4 roky neskôr. Čo je na tom všet­kom naj­zau­jí­ma­vej­šie? Jack Ma až do svo­jej 30ky počí­tač ani raz nepou­žil.

5. Ben Horo­with, LoudC­loud

Horo­witz si rov­na­ko ako VŠ absol­vent hľa­da­jú­ci to pra­vé zamest­na­nie „hop­kal“ z jed­nej pozí­cie do dru­hej. Dlhých 7 rokov. Až na mies­te pro­duk­to­vé­ho mana­žé­ra v Nets­ca­pe sa zozná­mil s Mar­com Andre­es­se­nom. Zalo­ži­li soft­vé­ro­vú spo­loč­nosť LoudC­loud, veľa­krát sa ocit­li na okra­ji skra­cho­va­nia ale dnes sa môžu pochvá­liť zis­kom 1,6 miliar­dy dolá­rov, kto­ré zís­ka­li za odkú­pe­nie spo­loč­nos­ťou HP.

6. Sam Wal­ton, Wal­Mart

Najprv požia­dal o pôžič­ku svoj­ho svok­ra. Ria­dil spo­lu s ním jeden obchod so zmie­ša­ným tova­rom, o 3 roky sa podu­jal aj na dru­hý. V manaž­men­te oboch pre­daj­ní ale nevy­ni­kal, pri vyplá­ca­ní výplat to ružo­vo von­kon­com nevy­ze­ra­lo. Zme­na nasta­la až v 44 rokoch, kedy si po dlho­roč­ných skú­se­nos­tiach otvo­ril prvý vlast­ný Wal­Mart.

7. Peter Thiel, Pay­Pal

Peter pôvod­ne plá­no­val úpl­ne inú život­nú ces­tu. Po vyštu­do­va­ní prá­va na Stand­ford­skej uni­ver­zi­te sa zamest­nal v práv­nic­kej fir­me na Man­hat­ta­ne a ako sám pove­dal „navo­nok sa sem chcel dostať kaž­dý, no vo vnút­ri chce­li všet­ci odísť.“ Nezná­šal svoj život. Po 7 mesia­coch to vzdal a o pár rokov neskôr vo svo­jich 31 rokoch vytvo­ril Pay­Pal.

8. Reed Has­tings, Pure Soft­wa­re

Pure Soft­wa­re, činia­ci sa v oblas­ti soft­vé­ro­vé­ho inži­nier­stva, zaro­bil prá­ve vďa­ka Ree­do­vi až dvoj­ná­so­bok výno­sov kaž­dý rok. Šikov­ný to chlap (samoz­rej­me, až po 30-ke). No kto by naň­ho pove­dal, že pome­dzi ško­lu a začiat­ky pod­ni­ka­nia sa veno­val aj dob­ro­voľ­níc­kej čin­nos­ti, pri­čom vyučo­val anglič­ti­nu v Sva­zij­sku?

9. Hen­ry Ford, Ford Motor Com­pa­ny

Vďa­ka vlast­nej dri­ne pat­rí medzi naj­bo­hat­ších mužov v his­tó­rii (199 miliárd dolá­rov). Pred úspe­chom auto­mo­bil­ky ale dovie­dol svo­je pre­doš­lé 2 pro­jek­ty do totál­ne­ho kra­chu a kvô­li vlast­né­mu per­fek­ci­oniz­mu neus­tá­le pre­hlia­dal dead­li­ny, čo mu zne­mož­ni­lo tvor­bu prvých pro­to­ty­pov. Prvé „nedo­ko­na­lé“ auto pre­dal až za pomo­ci Jame­sa Cou­ze­na, kto­ré­ho si najal na odpo­rú­ča­nie inves­to­ra. Ten sa už nemo­hol poze­rať na neus­tá­le Hen­ry­ho „fai­ly“.

10. Mark Cuban, Mic­ro­So­lu­ti­ons

V 24 vyštu­do­val a pre­sťa­ho­val sa do Dal­la­su aby tam pra­co­val ako bar­man. Nebo­lo to ale to pra­vé, tak sa zamest­nal a pre­dá­val počí­ta­če. Avšak Mark šéfa nepos­lú­chal. Vyho­dil ho. Okrem toho sa môže pochvá­liť aj tým, že ako 28 roč­ný býval v 3 izbo­vom byte s 5 ľuď­mi (svo­ju izbu mal v kum­bá­li). Dnes je z neho super boháč.

zdroj: thehustle.co

Pridať komentár (0)