10 výbor­ných pod­ni­ka­te­ľov, ktorí do trid­siatky nič nedo­ká­zali

Tatiana Rumanovská / 9. novembra 2015 / Tools a produktivita

Aj ty si želáš, aby sa už šťas­tie ula­ko­milo aj na teba? Túžiš po tom, aby sa konečne už niečo začalo a ty si mohol vidieť výsledky svo­jej práce? 

Počiat­kom kaž­dého úspe­chu je túžba.“ Napo­len Hill 

Máš 25 a zúfaš si, že si pre­švi­hol naj­lepší čas života a neos­táva ti nič iné len zara­diť sa do prúdu ste­re­otypu a kla­siky?

Omyl. Z letar­gie ťa možno vytrhne nasle­du­júci zoznam chla­pí­kov, ktorí boli do svo­jej 30-ky sku­točne nemožní. Čo na tom ale záleží, keď sú z nich teraz najús­peš­nejší biz­nis­mani?

1. Jack Dor­sey, Twit­ter

Dnes rafi­no­vaný pod­ni­ka­teľ, kedysi však pun­kový skej­ter. Ako štu­dent New Yor­skej uni­ver­zity si roz­be­hol firmu zaobe­ra­júcu sa taxi dis­pe­čin­gom. Neús­pešne. Po prvot­nom fiasku (a určite aj ďal­ších iných) v jeho hlave skr­sol nápad už dnes zná­meho „čvi­ri­ka­nia“. Zapá­čil sa. Pri jeho zrode stáli aj ďal­šie mená ako Ev Wil­liams, Biz Stone a Noah Glass. Jack sa stal gene­rál­nym ria­di­te­ľom a v 30-ke sa môže pýšiť titu­lom úspeš­ného pod­ni­ka­teľa.

2. Tim Wes­ter­gren, Pan­dora

Neús­pešný hudob­ník, prí­le­ži­tostný skla­da­teľ a pes­túnka. Tak sa začala kari­éra biz­nis­mena Pan­dora rádia. Zdá sa však, že Tim bol okrem toho aj kúzel­ník, keďže svo­jich 50 zamest­nan­cov doká­zal pre­sved­čiť pra­co­vať bez výplaty až po dobu 2 rokov! Po ban­krote a spo­čiatku hro­zivo vyze­ra­jú­cej budúc­nosti sa ale Pan­dora stala online rádio por­tá­lom a dodnes sa jej slušne darí.

3. Jan Koum, What­sApp

Podal si živo­to­pis do Face­bo­oku. Nezob­rali ho. Tak sa na svoje 33 naro­de­niny roz­ho­dol zalo­žiť niečo svoje. Skú­se­nosti nado­bu­dol počas 9 roč­ného pôso­be­nia v Yahoo, kde sa spoz­nal aj so svo­jim teraj­ším spo­lu­za­kla­da­te­ľom Bria­nom Acto­nom. Školu tiež nedo­kon­čil. Čo z toho vyplýva? Nikdy nevieš, čo ťa v budúc­nosti čaká a ak sa niečo nevy­darí, netreba hneď hádzať flintu do žita.

4. Jack Ma, Ali­baba

Jac­kov prí­beh sa začal obdobne neús­pešne. 3 krát poho­rel na pri­jí­ma­cích skúš­kach na výšku. Sna­žil sa teda zamest­nať. KFC, rôzne bri­gády a zase KFC. Odmietli ho mini­málne 30 krát. Tak si v 31 zalo­žil prvú inter­ne­tovú spo­loč­nosť „China Yel­low Pages“. Výsle­dok? Do 3 rokov zaro­bil okolo 750 000 eur. Ali­baba vznikla o 4 roky neskôr. Čo je na tom všet­kom naj­zau­jí­ma­vej­šie? Jack Ma až do svo­jej 30ky počí­tač ani raz nepou­žil.

5. Ben Horo­with, LoudC­loud

Horo­witz si rov­nako ako VŠ absol­vent hľa­da­júci to pravé zamest­na­nie „hop­kal“ z jed­nej pozí­cie do dru­hej. Dlhých 7 rokov. Až na mieste pro­duk­to­vého mana­žéra v Nets­cape sa zozná­mil s Mar­com Andre­es­se­nom. Zalo­žili soft­vé­rovú spo­loč­nosť LoudC­loud, veľa­krát sa ocitli na okraji skra­cho­va­nia ale dnes sa môžu pochvá­liť zis­kom 1,6 miliardy dolá­rov, ktoré zís­kali za odkú­pe­nie spo­loč­nos­ťou HP.

6. Sam Wal­ton, Wal­Mart

Najprv požia­dal o pôžičku svojho svokra. Ria­dil spolu s ním jeden obchod so zmie­ša­ným tova­rom, o 3 roky sa podu­jal aj na druhý. V manaž­mente oboch pre­dajní ale nevy­ni­kal, pri vyplá­caní výplat to ružovo von­kon­com nevy­ze­ralo. Zmena nastala až v 44 rokoch, kedy si po dlho­roč­ných skú­se­nos­tiach otvo­ril prvý vlastný Wal­Mart.

7. Peter Thiel, Pay­Pal

Peter pôvodne plá­no­val úplne inú životnú cestu. Po vyštu­do­vaní práva na Stand­ford­skej uni­ver­zite sa zamest­nal v práv­nic­kej firme na Man­hat­tane a ako sám pove­dal „navo­nok sa sem chcel dostať každý, no vo vnútri chceli všetci odísť.“ Nezná­šal svoj život. Po 7 mesia­coch to vzdal a o pár rokov neskôr vo svo­jich 31 rokoch vytvo­ril Pay­Pal.

8. Reed Has­tings, Pure Soft­ware

Pure Soft­ware, činiaci sa v oblasti soft­vé­ro­vého inži­nier­stva, zaro­bil práve vďaka Ree­dovi až dvoj­ná­so­bok výno­sov každý rok. Šikovný to chlap (samoz­rejme, až po 30-ke). No kto by naňho pove­dal, že pome­dzi školu a začiatky pod­ni­ka­nia sa veno­val aj dob­ro­voľ­níc­kej čin­nosti, pri­čom vyučo­val anglič­tinu v Sva­zij­sku?

9. Henry Ford, Ford Motor Com­pany

Vďaka vlast­nej drine patrí medzi naj­bo­hat­ších mužov v his­tó­rii (199 miliárd dolá­rov). Pred úspe­chom auto­mo­bilky ale dovie­dol svoje pre­došlé 2 pro­jekty do totál­neho kra­chu a kvôli vlast­nému per­fek­ci­onizmu neus­tále pre­hlia­dal dead­liny, čo mu zne­mož­nilo tvorbu prvých pro­to­ty­pov. Prvé „nedo­ko­nalé“ auto pre­dal až za pomoci Jamesa Cou­zena, kto­rého si najal na odpo­rú­ča­nie inves­tora. Ten sa už nemo­hol poze­rať na neus­tále Hen­ryho „faily“.

10. Mark Cuban, Mic­ro­So­lu­ti­ons

V 24 vyštu­do­val a pre­sťa­ho­val sa do Dal­lasu aby tam pra­co­val ako bar­man. Nebolo to ale to pravé, tak sa zamest­nal a pre­dá­val počí­tače. Avšak Mark šéfa nepos­lú­chal. Vyho­dil ho. Okrem toho sa môže pochvá­liť aj tým, že ako 28 ročný býval v 3 izbo­vom byte s 5 ľuďmi (svoju izbu mal v kum­báli). Dnes je z neho super boháč.

zdroj: thehustle.co

Pridať komentár (0)