10 zloz­vy­kov, kto­rých by si sa mal hneď zba­viť

Henrieta Balázsová / 9. november 2016 / Tools a produktivita

Mno­ho­krát si mys­líme, že cesta k lep­šiemu životu je prí­liš kľu­katá a kom­pli­ko­vaná. Pri­tom však stačí uro­biť tak málo… 

Pri­veľa spánku

Odpo­rú­čaná doba spánku je 6 – 8 hodín. Nie­kedy si telo samoz­rejme vyža­duje aj dlh­šiu rege­ne­rá­ciu, no pokiaľ máš práve voľ­nej­šie obdo­bie a väč­šinu dňa trá­viš v posteli, neskôr môžeš tento stra­tený čas veľmi oľu­to­vať. Využi svoj deň aktívne a naplno.

Pri­veľa tele­ví­zie

Sle­do­va­nie obľú­be­ného prog­ramu po nároč­nom dni určite môže mať rela­xačné účinky, no sú isté dôvody, pre ktoré sa tele­ví­zii začína hovo­riť „idiot box“. Keď už poze­ra­niu tele­ví­zie venu­ješ svoj dra­ho­cenný čas, vybe­raj si prog­ramy, ktoré tvojmu inte­lektu niečo dajú.

2235601624_76a3d52fa7_b

Zdroj: flickr.com

Máš prácu, ktorú nezná­šaš

S touto situ­áciou sa stretne prav­de­po­dobne tak­mer každý. Život je však prí­liš krátky nato, aby si ho trá­vil nie­čím, čo ťa nebaví. Ako dočasné rie­še­nie je to samoz­rejme OK, účty sa predsa samé neza­pla­tia. Nezo­tr­vá­vaj však v tomto stave dlho a hľa­daj iné rie­še­nia. Také, ktoré ťa pri­vedú k pla­te­nej práci, ktorú budeš milo­vať.

Inves­tu­ješ emó­cie do ľudí, ktorí si to neza­slú­žia

Odo­vzdá­vaj svoje naj­hl­b­šie city len ľuďom, ktorí si to zaslú­žia tým, akí sú a ako sa k tebe sprá­vajú. Pokiaľ ťa nie­ktorí ľudia zrá­dzajú alebo zra­ňujú, nein­ves­tuj do nich svoj čas, ani svoju ener­giu. Späť by sa ti totiž nikdy nevrá­tila.

Sna­žíš sa o dosia­hnu­tie doko­na­losti

Môžeš sa o to sna­žiť, avšak súčasne si želaj, aby si ju nedo­sia­hol nikdy. Je predsa skvelé neus­tále vidieť pries­tor na zlep­še­nie a zdo­ko­na­le­nie sa, a to v akej­koľ­vek oblasti – či už ide o jazyky, šport, či pozi­tívny prí­stup k životu.

Sociálne siete zapla­vu­ješ detailmi zo svojho života

Ľudia nepot­re­bujú vedieť, či si mal na raňajky kávu alebo čaj a úprimne – ani ich to nezau­jíma. Ak to s posto­va­ním na sociálne siete pre­há­ňaš, niečo v tvo­jom živote nefun­guje správne. Pokiaľ je to pocit samoty, opusti „vir­tu­álnu bub­linu“ a vráť sa späť do reál­neho sveta.

food-pictures

Zdroj: weknowmemes.com

Počas celého dňa ti chýba ener­gia

Ak nie si práve ranné vtáča a nevieš ju obja­viť ráno, je to v poriadku. Ak k tebe však nepri­chá­dza počas celých dní, niečo robíš nesprávne. Prav­de­po­dobne sa neve­nu­ješ nie­čomu, čo by v tebe vyvo­lá­valo radosť a vášeň. Skús sa poob­ze­rať po neja­kej novej záľube, ktorá ťa naplní vzru­še­ním z nie­čoho nového.

Žiješ v minu­losti

Môže ťa v nej držať buď nejaká prí­liš dobrá, alebo naopak, prí­liš zlá uda­losť. Pop­ra­cuj ale na tom, aby si si uve­do­mil, že v minu­losti žiť nemô­žeš. Obe­ráš sa tým o dary, ktoré ti ponúka prí­tom­nosť.

Mys­líš si, že šťas­tie sa dá kúpiť

Aj keď sa vraví, že lep­šie sa plače v novom Fer­rari, ako v zatuc­hnu­tom auto­buse, vedz, že tie naj­lep­šie veci v živote sú naozaj zadarmo. Úsmev, obja­tie, bozk, slová ako mám ťa rád, ľúbim ťa, ďaku­jem, že si, potre­bu­jem ťa – to všetko je zadarmo. A aj tak to má nevy­čís­li­teľnú hod­notu.

Nikdy nie si s ničím dosť spo­kojný

Je dobré mať nároky, avšak treba vedieť odhad­núť ich zdravú mieru. Aj keď nemáš všetko, po čom túžiš, na chvíľu sa zastav a poďa­kuj za veci, za ktoré si vďačný.

Zdroj: priotime.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: safinash.sg

Pridať komentár (0)