11 fina­lis­tov súťaže o najk­raj­šiu fotku divo­činy, z kto­rých ti padne sánka

interez.sk / 9. septembra 2016 / Zaujímavosti

52. roč­ník súťaže o najk­raj­šiu foto­gra­fiu divo­kej prí­rody vybral z 50 tisíc foto­gra­fií 11 najk­raj­ších.

Tento člá­nok je pre všet­kých milov­ní­kov prí­rody. 52. roč­ník foto­gra­fic­kej súťaže “Wild­life Pho­tog­rap­her of the Year” (WPY) má svo­jich fina­lis­tov a pred­sta­vuje 11 najk­raj­ších fotiek divo­činy, ktoré sa tento rok poda­rilo foto­gra­fom z celého sveta odfo­to­gra­fo­vať.

Prvý roč­ník súťaže bol v roku 1965, na ktorý sa vtedy pri­hlá­silo len 500 foto­gra­fov. Dnes je to však niečo úplné iné, do súťaže sa ročne pri­hlási viac než 50-tisíc pro­fe­si­onál­nych foto­gra­fov, ale aj ama­té­rov z 95 kra­jín sveta. Foto­gra­fie sú posu­dzo­vané podľa troch kate­gó­rii: ori­gi­na­lita, kre­a­ti­vita a tech­nika. Tento roč­ník boli podľa nasle­dov­ných kri­té­rií vybrané tieto foto­gra­fie:

Roz­de­ľo­va­nie úlov­kov, Nór­sko

wildfire-photography
Audun Rikard­sen

Roj pod hviez­dami, Maďar­sko

wildfire-photography1
Imre Potyó

Zve­davý sused, Spo­jené Krá­ľov­stvo

wildfire-photography2
Sam Hob­son

Miz­núce ryby, Špa­niel­sko

wildfire-photography3
Iago Leonardo

Hrátky, Nový Zéland

wildfire-photography4
Lance van Devy­ver

Poha­dzo­va­nie ter­mi­tov, Južná Afrika

wildfire-photography5
Wil­lem Kru­ger

Kriš­tá­ľová pres­nosť, Špa­niel­sko

wildfire-photography6
Mario Cea

Výbušná pec, Fran­cúz­sko

wildfire-photography7
Ale­xan­dre Hec

Trhač bod­lia­kov, Spo­jené Krá­ľov­stvo

wildfire-photography8
Isaac Aylward

Kolek­tívne dvo­re­nie, Aus­trá­lia

wildfire-photography9
Scott Por­teli

Zlatý pozos­ta­tok, India

wildfire-photography10

Dhyey Shah
preze-startitup
zdroj: interez.sk,

Pridať komentár (0)