11 fina­lis­tov súťa­že o najk­raj­šiu fot­ku divo­či­ny, z kto­rých ti pad­ne sán­ka

interez.sk / 9. septembra 2016 / Zaujímavosti

52. roč­ník súťa­že o najk­raj­šiu foto­gra­fiu divo­kej prí­ro­dy vybral z 50 tisíc foto­gra­fií 11 najk­raj­ších.

Ten­to člá­nok je pre všet­kých milov­ní­kov prí­ro­dy. 52. roč­ník foto­gra­fic­kej súťa­že “Wild­li­fe Pho­tog­rap­her of the Year” (WPY) má svo­jich fina­lis­tov a pred­sta­vu­je 11 najk­raj­ších fotiek divo­či­ny, kto­ré sa ten­to rok poda­ri­lo foto­gra­fom z celé­ho sve­ta odfo­to­gra­fo­vať.

Prvý roč­ník súťa­že bol v roku 1965, na kto­rý sa vte­dy pri­hlá­si­lo len 500 foto­gra­fov. Dnes je to však nie­čo úpl­né iné, do súťa­že sa roč­ne pri­hlá­si viac než 50-tisíc pro­fe­si­onál­nych foto­gra­fov, ale aj ama­té­rov z 95 kra­jín sve­ta. Foto­gra­fie sú posu­dzo­va­né pod­ľa troch kate­gó­rii: ori­gi­na­li­ta, kre­a­ti­vi­ta a tech­ni­ka. Ten­to roč­ník boli pod­ľa nasle­dov­ných kri­té­rií vybra­né tie­to foto­gra­fie:

Roz­de­ľo­va­nie úlov­kov, Nór­sko

wildfire-photography
Audun Rikard­sen

Roj pod hviez­da­mi, Maďar­sko

wildfire-photography1
Imre Potyó

Zve­da­vý sused, Spo­je­né Krá­ľov­stvo

wildfire-photography2
Sam Hob­son

Miz­nú­ce ryby, Špa­niel­sko

wildfire-photography3
Iago Leonar­do

Hrát­ky, Nový Zéland

wildfire-photography4
Lan­ce van Devy­ver

Poha­dzo­va­nie ter­mi­tov, Juž­ná Afri­ka

wildfire-photography5
Wil­lem Kru­ger

Kriš­tá­ľo­vá pres­nosť, Špa­niel­sko

wildfire-photography6
Mario Cea

Výbuš­ná pec, Fran­cúz­sko

wildfire-photography7
Ale­xan­dre Hec

Trhač bod­lia­kov, Spo­je­né Krá­ľov­stvo

wildfire-photography8
Isa­ac Aylward

Kolek­tív­ne dvo­re­nie, Aus­trá­lia

wildfire-photography9
Scott Por­te­li

Zla­tý pozos­ta­tok, India

wildfire-photography10

Dhy­ey Shah
preze-startitup
zdroj: interez.sk,

Pridať komentár (0)