12 spô­so­bov ako byť nevý­razne prie­merný

Linda Cebrová / 22. marca 2016 / Tools a produktivita

Niž­šie spo­me­nuté body sú pre nie­kto­rých ľudí ako životné piliere. Sú kľú­čom k bez­peč­nému a pohodl­nému životu väč­šiny, ktorá pri­jíma veci také, aké sú.. 

Neradi sa vysta­vujú kri­tike a ris­kujú. Veď predsa len málo ľudí ťa bude kri­ti­zo­vať za ská­ka­nie z mosta, keď skáču aj všetci ostatní. Stačí ísť s prú­dom a všetko bude oukej. Tento spô­sob ťa síce ochráni od výziev a rizík. Ale je to aj život tichého zúfals­tva. Tu je pár cha­rak­te­ris­tic­kých bodov, ktoré môžu z člo­veka ľahko uro­biť nevý­razne prie­mer­ného.

 1. Bez­výh­radne ver tomu, čo ti ľudia hovo­ria.
 2. Nespo­chyb­ňuj auto­rity
 3. Choď na vysokú školu preto , že sa to má, nie preto, lebo sa chceš niečo nové naučiť.
 4. Choď raz alebo dva­krát za život do zahra­ni­čia, ale len nie­kam, kde je bez­pečne , naprí­klad do Veľ­kej Bri­tá­nie.
 5. Neskú­šaj naučiť sa viac cudzích jazy­kov
 6. Roz­mýš­ľaj nad zača­tím pod­ni­ka­nia , nikdy však naozaj nezačni.
 7. Pre­mýš­ľaj nad napí­sa­ním knihy, nikdy ju však nena­píš.
 8. Zober si naj­väč­šiu hypo­téku , akú dosta­neš , a stráv najb­liž­ších 30 rokov jej pla­te­ním.
 9. Stráv 41 hodín týž­denne za sto­lom vyko­ná­va­ním neja­kej uži­toč­nej práce.
 10. Nevyč­nie­vaj a nepú­taj na seba pozor­nosť.
 11. Stráv celý týž­deň čaka­ním na víkend.
 12. Skáč, ako kto píska.

Ale, čo robiť aby si sa také­muto spô­sobu života vyhol, čo možno naj­väč­ším oblú­kom?

Mysli „ out of box“

Je v pod­state úplne jedno, či si libe­rál alebo kon­zer­va­tí­vec, či si veriaci alebo neve­riaci, bohatý alebo chu­dobný, alebo spa­dáš do akej­koľ­vek ďal­šej kate­gó­rie , do kto­rých nás často zara­ďujú rôzni ľudia. Aj tak je väč­šina týchto opi­sov nesprávna a sú vytvo­rené na to, aby ľudí sta­vali proti sebe a ška­tuľ­ko­valiByť otvo­rený novým myš­lien­kam nezna­mená , že slepo prij­meš aké­koľ­vek nové nápady. Zna­mená to skôr, že niečo pred zavr­hnu­tím dobre zvá­žiš. A spolu s novými myš­lien­kami budeš musieť spo­chyb­niť aj nie­ktoré zo sta­rých názo­rov, ktoré zrejme ešte stále máš.

photo

foto: google.com


Nechá­pem, prečo sú ľudia vyde­sení z nových myš­lie­nok. Mňa desia skôr tie staré. “

- John Cage

Buď pri­pra­vený pre­vziať osobnú zod­po­ved­nosť

Každý by mal pre­vziať zod­po­ved­nosť, za to, čo sa mu stane v budúc­nosti. Naša minu­losť môže byť urči­tým spô­so­bom zod­po­vedná za to, kde sa nachá­dzame teraz. Ale to nezna­mená, že bude určo­vať našu budúc­nosť. Možno si mal nanič det­stvo alebo si naopak vyras­tal ako v bavlne. O to lep­šie pre teba. Kto však veľa dostal, musí veľa dať. Takže je skvelý čas s tým začať. Pre­vezmi za seba zod­po­ved­nosť v kaž­dom prí­pade, či budeš vyhrá­vať alebo pre­hrá­vať.

foto: tumblr.com

Buď ochotný tvrdo pra­co­vať

Veľa ľudí si myslí , že kľú­čom k lep­šiemu život­nému štýlu je pra­co­vať menej. Ale ide skôr o to pra­co­vať lep­šie. Väč­šina z nás chce tvrdo pra­co­vať, lenže chceme robiť prácu, ktorá nás bude baviť a neja­kým spô­so­bom napĺňať. Je zau­jí­mavé, že naj­ne­za­bud­nu­tel­nej­šími obdo­biami v našich živo­toch nie sú tie naj­ľah­šie , ale často tie naj­ná­roč­nej­šie. Veď predsa zvlád­nuť výzvu stojí za to, ale už aj tá samotná výzva je hodná toho , aby sme sa jej veno­vali.

Ľudia, ktorí majú na tomto svete úspech, sú ľudia, ktorí vstanú a hľa­dajú mož­nosti, ktoré potre­bujú – a ak ich nenájdu, tak ich vytvo­ria.” - George Ber­nard Shaw

lightbulb

foto: engadget.com

Môžeš plá­no­vať budúc­nosť aj bez odsú­va­nia súčas­ného života

Kon­cept teraj­šieho obe­to­va­nia s úmys­lom odkla­dať pote­še­nie na budúc­nosť vám môže pomôcť šet­riť na dôcho­dok . Môže však tiež slú­žiť ako efek­tívne zdô­vod­ne­nie odmie­ta­nia súčas­ného života. Ak pre­mýš­ľaš len nad neja­kou hypo­te­tic­kou budúc­nos­ťou , môžeš tak odsu­núť ten tvoj vnú­torný pocit , že by si mal od svojho života dostať viac už teraz. Plá­no­vať budúc­nosť je fajn. Ale nemô­žeš ovplyv­ňo­vať roz­hod­nu­tia, ktoré robíš dnes.

Pridať komentár (0)