12 star­tu­pov za 12 mesia­cov

Rišo Néveri / 13. október 2014 / Business

Ak môžem pra­co­vať z ľubo­voľ­ného miesta, kým mám Inter­net, prečo som ešte tu?” To bola otázka, ktorú si Pie­ter Levels(28) klá­dol po ukon­čení uni­ver­zity. V apríli minu­lého roku preto pre­dal tak­mer vše­tok svoj maje­tok až na pár vecí a batoh. Zabo­oko­val si letenku do Thaj­ska a vyra­zil do sveta… Počas svo­jich ciest mal mnoho nápa­dov, na kto­rých pra­co­val, ale často ich nedo­kon­čil. Ako výzvu si teda zadal úspešne zalo­žiť 12 star­tu­pov za 12 mesia­cov a to všetko počas ces­to­va­nia a práce vždy z iného miesta.

Už počas štú­dia na uni­ver­zite mal Pie­ter dosť peňazí vďaka svojmu You­Tube kanálu, kam nahrá­val hudobné mixy. Peniaze z reklamy mu dali prí­le­ži­tosť zme­niť svoj život a odces­to­vať. Pie­ter odle­tel do Bang­koku, odkiaľ pokra­čo­val do Sin­ga­púru, Viet­namu a Hong Kongu. Pra­co­val vždy z iného miesta čím sa sna­žil vyhnúť ste­re­otypu a zvý­šiť svoju efek­ti­vitu. Počas svo­jich ciest pra­co­val z cowor­kin­go­vých meist a social hubov a stre­tá­val veľa podob­ných ľudí.

Život je ako naj­lep­šia video­hra všet­kých čias! Má úžasnú gra­fiku, neko­nečne veľa úrovní, obrov­skú mapu a tá slo­boda! Potre­bo­val som však zdvi­hnúť ovlá­dač a začať svoj život ovlá­dať.” — Píše Pie­ter vo svo­jom prvom článku po odchode z Európy. 

Obsah batohu Pietra

Ale poďme sa pozrieť na tie star­tupy :)! Pie­ters do dneš­ného dňa zve­rej­nil 6 svo­jich star­tu­pov, a boli to nasle­dovné : Pla­y­My­In­box, Tube­ly­tics, GoFuc­king­DoIt, Nomad­List, Nomad Jobs a napo­sledy to bol star­tup Gif­Book. Jeho star­tupy sú väč­ši­nou apli­ká­cie, tvo­rené jed­nou strán­kou s jed­no­du­chým dizaj­nom a intu­itív­nymi auto­ma­ti­zo­va­nými fun­kciami. Sústredí sa hlavne na jed­no­du­chosť a zostro­je­nie mini­mál­neho mož­ného, funkč­ného pro­duktu.

Pla­y­My­In­box

Ako úplne prvý, Pie­ter usku­toč­nil nápad o apli­ká­cii, ktorá zozbiera všetky hudobné skladby z vášej emai­lo­vej schránky do jed­ného pla­y­listu a následne vám ich pre­hrá. Jed­no­du­cho klik­nite na “Play My Inbox”, pri­hláste sa do svojhu gmail účtu a apli­ká­cia vám načíta pes­ničky. Jed­no­du­ché a uži­točné — pre tých, ktorý nejakú hudbu vo svo­jich inbo­xoch majú… Osobne som medzi nich nepat­ril a tak som si vyskú­šal len demo :)

PlayMyInbox rozhranie

Tube­ly­tics

Keďže Pie­ter nemal ako sle­do­vať live šta­tis­tiky svojho kanálu na You­tube a jeho kon­ku­ren­cie, jeho dru­hým pro­jek­tom sa stal Tube­ly­tics. Sle­dujte šta­tis­tiky Vašich alebo cudzích kaná­lov a nechajte si ich raz mesačne zaslať ako email…

GoFuc­king­DoIt

Ak máte toho kama­ráta, ktorý už roky niečo sľu­buje ako: “Vyskú­šam tan­de­mový zoskok alebo zalo­žím star­tup…”, GoFuc­king­DoIt je tu práve pre vás! Zadajte cieľ, ter­mín dokedy má byť spl­nený a sumu, ktorú kama­rát zaplatí, pokiaľ cieľ nesplní! Roz­hod­com ste vy! Dotyčný to nespl­nil? Naúč­tuje sa mu zadaná suma a tá sa odošle Pie­te­rovi :).

Nomad­List

Nomad­List je stránka, zora­ďu­júca naj­lep­šie miesta sveta na prácu online. Zohľad­ňuje poča­sie, mesačné náklady na život a rých­losť pri­po­je­nia. Medzi mes­tami náj­deme aj naše naj­väč­šie slo­ven­ské a to Košice a Bra­ti­slavu…

NomadList

Nomad Jobs

Práca z domu je čoraz roz­ší­re­nej­šia a to aj vo svete star­tu­pov. Na stránke Nomad Jobs náj­dete inze­ráty na prácu v star­tu­poch a fir­mách z celého sveta. Náj­dete tam inze­ráty rôz­nych zná­mych firiem ako sú Buf­fer alebo Auto­ma­tic a môžete pri­dať aj vlastný.

Gif­Book

Momen­tálne posledný star­tup v rade Pietra je Gif­Book. Jedná sa o službu, ktorá robí presne to, čo jej meno pred­po­vedá. Na objed­návku vám vytlačí a doručí ani­mo­vané obrázky for­mátu GIF ako malú knihu. Vtipné je, že mnoho ľudí sa GIF obrázky pokú­šalo pred­tým vytla­čiť na čistý hárok papiera. Teraz im to už čias­točne bude aj fun­go­vať :).

NyanCat GifBook

Pie­ter má skvelý blog a ak ste na Twit­teri oplatí sa ho sle­do­vať! Nebojí sa zdie­lať svoje nápady a spô­sob akým pra­cuje. Svoje roz­hod­nu­tia vysvet­ľuje veľmi roz­umne a ľudia, ktorý hľa­dajú inšpi­rá­ciu na zmenu si určite nájdu niečo čo ich nakopne :). 

Pridať komentár (0)