13 nástro­jov, ktoré z teba uro­bia pro­duk­tív­neho biz­nis­mena!

Tatiana Rumanovská / 16. novembra 2015 / Business

V dneš­nej dobe je čoraz čas­tej­ším štan­dar­dom aj práca z domu. 

Ak pat­ríš medzi podob­ných šťast­liv­cov a si sám sebe šéfom, nasle­du­júce riadky obo­ha­tia tvoje dote­raj­šie skú­se­nosti a spes­tria pro­duk­ti­vitu tvo­jej práce, nezá­le­žiac pri tom na tom, kde sa aktu­álne nachá­dzaš.

Base­camp

Kon­takt so svo­jimi kole­gami, per­so­ná­lom alebo dodá­va­teľmi či len pria­teľmi s pod­net­nými nápadmi. Ten je pre úspešnú spo­lu­prácu nevy­hnut­nosť. Base­camp ti umož­ňuje okrem online spo­loč­nej komu­ni­ká­cie aj mož­nosť orga­ni­zá­cie pro­jek­tov, pre­hľad­ného roz­de­le­nia úloh a navyše ako novinku ponúka aj zákaz­nícky feed­back. 

Boome­rang

Pod­ni­ka­te­lia na ces­tách oce­nia pre­dov­šet­kým malú pomôcku time manaž­mentu. Keďže časové pásmo kra­jiny v kto­rej sa nachá­dzaš nemusí koreš­pon­do­vať s pás­mom tvo­jich zamest­nan­cov, Boome­rang si to naplá­nuje tak, aby tvoje gmail e-maily boli doru­čené v pravý čas. S touto apli­ká­ciou budeš mať svoje odo­slané aj pri­jaté e-maily pod kon­tro­lou.

Drop­box

Podobne ako Boome­rang, aj Drop­box sa osvedčí najmä pre tých s túla­vými nohami. Svoje doku­menty, fotky, videá alebo hudbu si najprv bez­pečne ulo­žíš do počí­tača a potom ich mobi­lom sprí­stup­níš všet­kým tým, kto­rým sú určené. Bez ohľadu na to, či si pc online alebo nie, na svo­jich povin­nos­tiach môžeš pra­co­vať neus­tále. Samoz­rej­mos­ťou je aj synch­ro­ni­zá­cia so všet­kými ostat­nými zaria­de­niami, ktoré vlast­níš.

Join.me

Spo­ľah­livý soft­vér umož­ňu­júci zdie­ľa­nie obra­zovky a vir­tu­álne mee­tingy či video kon­fe­ren­cie. Hodí sa hlavne tým, ktorí svoje pod­ni­ka­nie ria­dia na diaľku. Výho­dou je zdie­ľa­nie a spo­lu­práca bez nut­nosti sťa­ho­va­nia. Exis­tuje aj v pla­te­nej ver­zii, ktorá ponúka viac mož­ností, cena je ale pri­me­raná.

Narrow.io

Narrow.io je rýchly a jed­no­du­chý nástroj na „zve­ľa­de­nie“ množ­stva Twit­ter nasle­dov­ní­kov. Zame­riava sa ale na hod­notné a cie­lené účty, s kto­rými sa spo­jíš bez námahy. Falošné a ire­le­vantné auto­ma­ticky z poten­ciál­nych mož­ností vyra­ďuje.

Trello

Ďalší z radu pomoc­ní­kov sa týka najmä správy a vede­nia pro­jek­tov. Jeho širo­ko­s­pek­trálne využi­tie oce­nia nie­len pod­ni­ka­te­lia, ale aj štu­denti a oby­čajní „laici“ venu­júci sa svojmu nápadu. Trello ponúka pre­hľadné rade­nie úloh do formy kariet, ktorú si každý spra­vuje podľa svo­jej chuti. Inte­rak­tívne využi­tie je vhodné aj pri tímo­vých prá­cach. Pou­ží­vať ju môžeš nie­len vo webo­vej ale aj v tab­le­to­vej a mobil­nej ver­zii.

Toggl

Čas sú peniaze. Kto ho chce mať pod kon­tro­lou, určite rád využije služby Toggle Time Trac­kera, ktorý meria čas zada­ných akti­vít, nad kto­rými všetci trá­vime nie­kedy chtiac –nech­tiac viac času ako by sme pôvodne chceli. Toggle je jed­no­du­chý na uží­va­nie a ako správny časo­me­rač neza­be­rie veľa času.

Skype

Skype je azda naj­zná­mej­šou apli­ká­ciou, ktorú ani netreba pred­sta­vo­vať. Naj­väč­šiu pred­nosť roz­hodne pred­sta­vuje mož­nosť bez­plat­nej komu­ni­ká­cie (tele­fo­no­va­nie či chat) z kto­ré­ho­koľ­vek kúta sveta.

Trade Abi­lity

Tento menej známy nástroj poznajú hlavne pod­ni­ka­te­lia so skú­se­nos­ťami vývozu a pre­vozu tovaru. Trade Abi­lity pomáha pre­pra­vo­vať tovar spo­ľah­livo a efek­tívne s ohľa­dom na všetky časové požia­davky. Keďže sa väč­ši­nou tovar vyváža medzi­ná­rodne, Trade Abi­lity tak­tiež upo­zor­ňuje na obme­dze­nia v obchod­ných pod­mien­kach a možné povinné poplatky.

Ever­note

Ak ťa una­vuje večne sa pova­ľu­júca kôpka zápis­kov na stole, alebo sa obá­vaš straty dôle­ži­tých doku­men­tov (ktoré sa tiež na stole alebo v zálož­kách „obľú­bené“ zvyknú len tak pova­ľo­vať), Ever­note je pre teba tým správ­nym rie­še­ním. Vďaka nemu si ulo­žíš všetko, čo potre­bu­ješ. Pre­hľadne a dostupne.

Fre­e­mind

Fre­e­mind poteší milov­ní­kov vizu­ál­neho uče­nia. Všetky svoje nápady a pro­jekty si môžeš uspo­ria­dať gra­ficky podľa nad­väz­nosti a aso­ciá­cií. Vznik­nutý „obraz“ si sám dotvo­ríš zvo­le­ním ikon, fareb­ného for­má­to­va­nia alebo dokonca hyper­lin­kov, ktoré ťa pre­sme­rujú na zvo­lenú webovú stránku. Konečná myš­lien­ková mapa bude určite stáť za to a expor­to­vať ju môžeš vo for­má­toch HTML, JPEG aj PDF.

Pay­Pal

Takisto známa apli­ká­cia často pou­ží­vaná pra­cu­jú­cimi v zahra­ničí. Už sa viac nemu­síš stre­so­vať bez­peč­nos­ťou inter­ne­to­vého nákupu. Aj v kra­ji­nách kde nie je umož­nená platba kre­dit­nou kar­tou ale je možný nie moc výhodný pre­vod na účet (kto­rého poplatky s ním spo­jené môžu dosa­ho­vať až tre­tinu ceny pro­duktu), ti situ­áciu vyrieši práve Pay­Pal.

Prezi

Ak chceš zau­jať, dobre vyze­raj. A rob pekné pre­zen­tá­cie. Prezi ti na roz­diel od kla­sic­kých power­po­in­to­vých vyčarí neoby­čajnú dyna­mickú pre­zen­tá­ciu, kto­rou svojho par­tnera alebo poten­ciál­neho kli­enta určite zauj­meš. Dis­po­nuje 15 pred­na­sta­ve­nými témami, do kto­rých si autor doplní text, sprie­vodné obrázky alebo grafy. Na výber je možný verejný alebo pla­tený súkromný účet, pri­čom druhý spo­me­nutý pra­cuje aj off­line a svoje návrhy si ucho­váva len pre daného autora pre­zen­tá­cie.

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)