13-ročný chla­pec vymys­lel zaria­de­nie, ktoré zatočí s vodičmi pod parou

Alexandra Dulaková / 12. októbra 2015 / Tech a inovácie

Vodiči pod vply­vom alko­holu a drog kaž­do­ročne spô­so­bia tisícky nehôd, v kto­rých bohu­žiaľ neub­lí­žia len sami sebe, ale hlavne dru­hým, ktorí sú v tom väč­ši­nou nevinne. Rie­šení je veľa, ale vždy sa nájde spô­sob, ako ich poru­šiť. Krishna Reddy z Texasu možno našiel spô­sob pre­ven­cie, ktorý nikto len tak ľahko neoka­báti.

V Ame­rike, kde Krishna žije, padne za obeť vodi­čom pod parou 30 ľudí denne. To zna­mená 30 rodín, ktoré môžu navždy opla­ká­vať zosnu­lého člena, pop­rí­pade pár ďal­ších, kto­rých vodič do nehody zatiahne. Keď sa nie­kto vlast­nou vinou pod vply­vom drog a alko­holu zabije vo aute, môžeme na to pove­dať, “Kole­do­val si o to…” Lenže keď naopak ublíži nie­komu dru­hému, najmä die­ťaťu, má na sebe prí­šernú nálepku na celý zvy­šok života, neho­vo­riac o psy­chic­kých prob­lé­moch, kto­rým musí sám čeliť. Nie je to fér voči ostat­ným a v koneč­nom dôsledku ani voči samot­nému vodi­čovi — nikto by sa k sebe — ani k iným — takto nemal sprá­vať. 

Niečo podobné možno pre­bie­halo hla­vou aj Krish­novi, keď svoj­po­mocne vyvi­nul prí­stroj na odha­le­nie rôz­nych psy­chot­róp­nych látok, ktoré by vodič mohol mať v krvi. Exis­tujú síce fúka­cie a krvné testy na alko­hol a drogy, no kamene úrazu majú tieto metódy až dve: nie vždy sa nájde nie­kto, kto dá člo­veku “nafú­kať” alebo ho pošle na krvné testy, a rov­nako ide v oboch prí­pa­doch o dob­ro­voľné vyšet­re­nia. Poli­cajt nemôže člo­veka donú­tiť, aby nafú­kal, alebo aby si dal vziať krv. Samoz­rejme, dokáže z odmiet­nu­tia vyvo­diť dôsledky, ale vodič dosiahne svoje — v čase into­xi­ká­cie mu vysoké hod­noty nena­me­rajú. Nový spô­sob tes­to­va­nia by vodič pod­stú­pil, aj keby nech­cel. Sta­čilo by, ak by ho výrob­co­via a dis­tru­bú­tori áut chceli namon­to­vať do vozi­diel. O čo vlastne ide? O sen­zory očí. 

Naše oči sú vraj okná do duše, pop­rí­pade jed­no­du­cho do nášho vnútra. V tomto prí­pade to platí dvoj­ná­sobne. Keď kon­zu­mu­jeme psy­chot­rópne látky, má to vplyv nie­len na náš vnú­torný stav, ale aj na naše fyzické črty. Opi­tého, pop­rí­pade zdro­go­va­ného člo­veka ľahko spoz­náš podľa zme­ne­ných zre­níc, ale to už iste dobre vieš. Zatiaľ čo alko­hol a ópium naše zre­nice zúžia, LSD, kokaín, hou­bičky, či tráva ich poriadne roz­ší­ria. Ľud­ské oko tieto zmeny dokáže s istou odchýl­kou odha­liť, no prí­stroje to roz­poz­najú ešte lep­šie. A presne na tento fakt sa Krishna sústre­dil.

Pri svo­jej práci využil jed­no­du­ché nára­die: digi­tálny foťák, rolku z toale­ťáku a malú baterku. Aj keď ide len o pro­to­typ z dielne 13-roč­ného die­ťaťa, naozaj sa nemá za čo han­biť, pre­tože fun­guje až prek­va­pivo spo­ľah­livo. Môže za to najmä soft­vér, ktorý mimo­cho­dom sám vyvi­nul, a ktorý na sním­kach z foťáku odme­ria šíčku zre­níc keď ich zasiahne svetlo z baterky. Podľa mie­rok, ktoré pred­sta­vujú ide­álne aj menej ide­álne hod­noty, bude vyhod­no­tené, či si člo­vek môže sad­núť za volant, alebo nie. Zatiaľ sa prí­stroj pre­uká­zal ako účinný pri kon­takte s alko­ho­lom, mari­hu­anou, lie­kami proti bolesti, tab­let­kami na spa­nie a amfe­ta­mí­nom. Všetko sú to látky, ktoré dokážu nega­tívne ovplyv­niť naše zmysly a reak­cie, čím z nás robia neria­dené strely, ktoré za volan­tom nepri­nesú nič dobré sebe ani ostat­ným. 

Bolo by fajn, keby naše autá fun­go­vali s týmito zabu­do­va­nými zaria­de­niami. Vodič, ktorý by nepre­šiel tes­tom, by motor jed­no­du­cho nena­štar­to­val, a teda by sa ani nikam neod­vie­zol. Iste by to pre­d­išlo mno­hým neho­dám a tra­gé­diam, ktoré sme bez roz­mýš­ľa­nia pod vply­vom schopní zaprí­či­niť.

Zdroj: Busi­ness Insi­der 

Pridať komentár (0)