13-roč­ný chla­pec vymys­lel zaria­de­nie, kto­ré zato­čí s vodič­mi pod parou

Alexandra Dulaková / 12. októbra 2015 / Tech a inovácie

Vodi­či pod vply­vom alko­ho­lu a drog kaž­do­roč­ne spô­so­bia tisíc­ky nehôd, v kto­rých bohu­žiaľ neub­lí­žia len sami sebe, ale hlav­ne dru­hým, kto­rí sú v tom väč­ši­nou nevin­ne. Rie­še­ní je veľa, ale vždy sa náj­de spô­sob, ako ich poru­šiť. Krish­na Red­dy z Texa­su mož­no našiel spô­sob pre­ven­cie, kto­rý nikto len tak ľah­ko neoka­bá­ti.

V Ame­ri­ke, kde Krish­na žije, pad­ne za obeť vodi­čom pod parou 30 ľudí den­ne. To zna­me­ná 30 rodín, kto­ré môžu navž­dy opla­ká­vať zosnu­lé­ho čle­na, pop­rí­pa­de pár ďal­ších, kto­rých vodič do neho­dy zatiah­ne. Keď sa nie­kto vlast­nou vinou pod vply­vom drog a alko­ho­lu zabi­je vo aute, môže­me na to pove­dať, “Kole­do­val si o to…” Len­že keď naopak ublí­ži nie­ko­mu dru­hé­mu, naj­mä die­ťa­ťu, má na sebe prí­šer­nú nálep­ku na celý zvy­šok živo­ta, neho­vo­riac o psy­chic­kých prob­lé­moch, kto­rým musí sám čeliť. Nie je to fér voči ostat­ným a v koneč­nom dôsled­ku ani voči samot­né­mu vodi­čo­vi — nikto by sa k sebe — ani k iným — tak­to nemal sprá­vať. 

Nie­čo podob­né mož­no pre­bie­ha­lo hla­vou aj Krish­no­vi, keď svoj­po­moc­ne vyvi­nul prí­stroj na odha­le­nie rôz­nych psy­chot­róp­nych látok, kto­ré by vodič mohol mať v krvi. Exis­tu­jú síce fúka­cie a krv­né tes­ty na alko­hol a dro­gy, no kame­ne úra­zu majú tie­to metó­dy až dve: nie vždy sa náj­de nie­kto, kto dá člo­ve­ku “nafú­kať” ale­bo ho pošle na krv­né tes­ty, a rov­na­ko ide v oboch prí­pa­doch o dob­ro­voľ­né vyšet­re­nia. Poli­cajt nemô­že člo­ve­ka donú­tiť, aby nafú­kal, ale­bo aby si dal vziať krv. Samoz­rej­me, doká­že z odmiet­nu­tia vyvo­diť dôsled­ky, ale vodič dosiah­ne svo­je — v čase into­xi­ká­cie mu vyso­ké hod­no­ty nena­me­ra­jú. Nový spô­sob tes­to­va­nia by vodič pod­stú­pil, aj keby nech­cel. Sta­či­lo by, ak by ho výrob­co­via a dis­tru­bú­to­ri áut chce­li namon­to­vať do vozi­diel. O čo vlast­ne ide? O sen­zo­ry očí. 

Naše oči sú vraj okná do duše, pop­rí­pa­de jed­no­du­cho do náš­ho vnút­ra. V tom­to prí­pa­de to pla­tí dvoj­ná­sob­ne. Keď kon­zu­mu­je­me psy­chot­róp­ne lát­ky, má to vplyv nie­len na náš vnú­tor­ný stav, ale aj na naše fyzic­ké črty. Opi­té­ho, pop­rí­pa­de zdro­go­va­né­ho člo­ve­ka ľah­ko spoz­náš pod­ľa zme­ne­ných zre­níc, ale to už iste dob­re vieš. Zatiaľ čo alko­hol a ópium naše zre­ni­ce zúžia, LSD, koka­ín, hou­bič­ky, či trá­va ich poriad­ne roz­ší­ria. Ľud­ské oko tie­to zme­ny doká­že s istou odchýl­kou odha­liť, no prí­stro­je to roz­poz­na­jú ešte lep­šie. A pres­ne na ten­to fakt sa Krish­na sústre­dil.

Pri svo­jej prá­ci využil jed­no­du­ché nára­die: digi­tál­ny foťák, rol­ku z toale­ťá­ku a malú bater­ku. Aj keď ide len o pro­to­typ z diel­ne 13-roč­né­ho die­ťa­ťa, naozaj sa nemá za čo han­biť, pre­to­že fun­gu­je až prek­va­pi­vo spo­ľah­li­vo. Môže za to naj­mä soft­vér, kto­rý mimo­cho­dom sám vyvi­nul, a kto­rý na sním­kach z foťá­ku odme­ria šíč­ku zre­níc keď ich zasiah­ne svet­lo z bater­ky. Pod­ľa mie­rok, kto­ré pred­sta­vu­jú ide­ál­ne aj menej ide­ál­ne hod­no­ty, bude vyhod­no­te­né, či si člo­vek môže sad­núť za volant, ale­bo nie. Zatiaľ sa prí­stroj pre­uká­zal ako účin­ný pri kon­tak­te s alko­ho­lom, mari­hu­anou, lie­ka­mi pro­ti boles­ti, tab­let­ka­mi na spa­nie a amfe­ta­mí­nom. Všet­ko sú to lát­ky, kto­ré doká­žu nega­tív­ne ovplyv­niť naše zmys­ly a reak­cie, čím z nás robia neria­de­né stre­ly, kto­ré za volan­tom nepri­ne­sú nič dob­ré sebe ani ostat­ným. 

Bolo by fajn, keby naše autá fun­go­va­li s tými­to zabu­do­va­ný­mi zaria­de­nia­mi. Vodič, kto­rý by nepre­šiel tes­tom, by motor jed­no­du­cho nena­štar­to­val, a teda by sa ani nikam neod­vie­zol. Iste by to pre­d­iš­lo mno­hým neho­dám a tra­gé­diam, kto­ré sme bez roz­mýš­ľa­nia pod vply­vom schop­ní zaprí­či­niť.

Zdroj: Busi­ness Insi­der 

Pridať komentár (0)