15 apli­ká­cií pre zvý­še­nie pro­duk­ti­vi­ty

Ľubica Mervová / 28. marca 2016 / Lifehacking

Uva­žu­ješ ako zvý­šiť svo­ju pro­duk­ti­vi­tu, ušet­riť čas a stí­hať viac vecí naraz? Mož­no ti v tom pomô­žu nasle­du­jú­ce apli­ká­cie z oblas­tí manaž­men­tu, plá­no­va­nia či zme­ny návy­kov a začneš stí­hať viac voľ­no­ča­so­vých akti­vít. Nech ťa sila a nové apli­ká­cie spre­vá­dza­jú pri nových pra­cov­ných plá­noch.

Day­de­ed

Pomô­že ti vytvo­riť si har­mo­no­gram nových správ­nych návy­kov. Môžeš si vybrať z troch kate­gó­rií – Dostaň sa do for­my, Vybu­duj si kari­é­ru, Osvoj si nové zruč­nos­ti. Dovo­ľu­je prie­bež­ne moni­to­ro­vať tvo­je pokro­ky v rôz­nych oblas­tiach a dohlia­da, aby si plnil svo­je cie­le (zázra­ky nero­bí, tak­že keď si leni­vý, nebu­de to fun­go­vať).

1-t0Tir2_Ke-gk-oErl-Znxw

Momen­tum

Hes­lom „Don´t bre­ak the chain“ – Neroz­bi reťaz, ťa moti­vu­je k tomu, aby si svoj nový návyk spl­nil kaž­dý deň a tým bude tvo­ja reťaz rásť a nebu­de sa ti chcieť skon­čiť len tak.

1-35K_CyQKmplGLIHB2qgzGg

Pro­duc­ti­vi­ty

Fun­gu­je na podob­nom prin­cí­pe kon­tro­ly tvo­jich cie­ľov a návy­kov. Sám si zadáš svo­je den­né cie­le a Pro­duc­ti­vi­ty bude sle­do­vať, koľ­ko z nich si spl­nil a či sa nef­lá­kaš.

1-S-BmoRPp6PtioEsytD6iwQ

Proud

Táto apli­ká­cia ti pomá­ha pre­žiť stre­su­jú­ce obdo­bia živo­ta pomo­cou Pomo­do­ro tech­ni­ky. Táto tech­ni­ka spo­čí­va v 25 minú­to­vých inter­va­loch inten­zív­ne­ho sústre­de­nia s 5 minú­to­vý­mi pau­za­mi, po 4. opa­ko­va­ní s 30 minú­to­vou pau­zou.

1-53l2qrkNUm_uVtjW2BclcQ

Mood­no­tes

Zazna­me­ná­vaj si svo­je nála­dy a vďa­ka tomu zlep­ši svo­je mys­le­nie. Taká malá samop­sy­cho­ana­lý­za.

1-H4x2a9f8bjjvaxeG2L6-Lg

Habit List

Aj tu si zazna­me­ná­vaš svo­je návy­ky z rôz­nych oblas­tí a môžeš postup­ne sle­do­vať ako sa tvo­je návy­ky menia a vyhod­no­tiť, čo chceš zme­niť.

1-XJc3ZQWs2NZbFrp7hD-Oaw

Pro­duk­ti­ve pre iOS

Tiež ti zor­ga­ni­zu­je život a pomô­že vytvo­riť správ­ne návy­ky, bude ťa sle­do­vať pri všet­kom a ešte má aj fareb­né fan­cy ikon­ky!

1-mW6OXJ3KyzS-ioDItyaiLw

Todo­ist

Táto mini­ma­lis­tic­ká app­ka je tým správ­nym pomoc­ní­kom pokiaľ hľa­dá­te jed­no­du­chú apli­ká­ciu, na zazna­me­ná­va­nie úloh, kto­ré je potreb­né vyko­nať. Dizaj­nom síce nezauj­me, ale je ľah­ko ovlá­da­teľ­ná a funkč­ná.

1-c_ecnpXNfbczW-m8PG76oA

Asa­na

Asa­na ponú­ka via­ce­ro spô­so­bov využi­tia. Môžeš ňou sle­do­vať kon­ver­zá­cie, úlo­hy, dea­li­ney aj pro­duk­ti­vi­tu tak­mer čoho­koľ­vek od pre­da­jov až po chy­by v sys­té­me. Vie ti výraz­ne uľah­čiť život.

1-qc1argt6OlSVcZrSERzfVg

Pomo­to­do

Pomô­že ti zma­na­žo­vať si prá­cu, môžeš si zapi­so­vať nápa­dy, nasta­vo­vať úlo­hy, dokon­čo­vať ich a poze­rať his­tó­riu svo­jich úloh.

1-y-_Zjrz-qbvGGA48Xcpr_g

Trel­lo

Ten­to nástroj fun­gu­je ako pro­jekt mana­žér pre tea­my a ako to-do list pre jed­not­liv­cov. Fun­gu­je na prin­cí­pe drag and drop, čím si pre­sú­vaš kar­tič­ky s úlo­ha­mi do rôz­nych zozna­mov a orga­ni­zu­ješ si svoj pro­jekt a sle­du­ješ prog­res.

1--03pk-IgNLdlOdoHPqjTXA

Whi­te­bo­ard

Môžeš si orga­ni­zo­vať den­né úlo­hy a pro­jek­ty v spo­lu­prá­ci s kole­ga­mi ale­bo kli­ent­mi, ale­bo si plá­no­vať svo­je osob­né cie­le.

1-w1pYy2dehnTsTp4WIUUv5g

Taco

Dovo­ľu­je sle­do­vať všet­ky tvo­je úlo­hy na jed­nom mies­te, doká­že zhr­núť tvoj to-do list z vyše 40 apli­ká­cií ako sú vyš­šie spo­mí­na­né Asa­na, Todo­ist, Trel­lo a podob­né.

1-BTk2-OqLmhSinzf-LakohQ

Paper 3.0

Túto apli­ká­ciu si obľú­biš. Môžeš si v nej čmá­rať po fot­kách, vytvá­rať dia­gra­my, tabuľ­ky, kres­by, robiť si v nej check­list a rôz­ne poznám­ky. Je to nie­čo ako písať si na reál­ny papier, len s roz­die­lom, že máš všet­ko poko­pe vo svo­jom tele­fó­ne.

1-rKTG5aYbbasUAK-EK9viQw

Plan

Vďa­ka Pla­nu budeš mať všet­ky úlo­hy, poznám­ky a plá­no­va­né stret­nu­tia na jed­nom mies­te a dovo­ľu­je ti sle­do­vať ako trá­viš čas, čím môžeš násled­ne zvy­šo­vať svo­ju pro­duk­ti­vi­tu. Pomá­ha mana­žo­vať deň efek­tív­nej­šie.

1-rmSc4-TG2Wk5AD-EfkXb8Q

Zdroj: medium.com, zdroj foto­gra­fií: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)