15 apli­ká­cií pre zvý­še­nie pro­duk­ti­vity

Ľubica Mervová / 28. marca 2016 / Tools a produktivita

Uva­žu­ješ ako zvý­šiť svoju pro­duk­ti­vitu, ušet­riť čas a stí­hať viac vecí naraz? Možno ti v tom pomôžu nasle­du­júce apli­ká­cie z oblastí manaž­mentu, plá­no­va­nia či zmeny návy­kov a začneš stí­hať viac voľ­no­ča­so­vých akti­vít. Nech ťa sila a nové apli­ká­cie spre­vá­dzajú pri nových pra­cov­ných plá­noch.

Day­deed

Pomôže ti vytvo­riť si har­mo­no­gram nových správ­nych návy­kov. Môžeš si vybrať z troch kate­gó­rií – Dostaň sa do formy, Vybu­duj si kari­éru, Osvoj si nové zruč­nosti. Dovo­ľuje prie­bežne moni­to­ro­vať tvoje pokroky v rôz­nych oblas­tiach a dohliada, aby si plnil svoje ciele (zázraky nerobí, takže keď si lenivý, nebude to fun­go­vať).

1-t0Tir2_Ke-gk-oErl-Znxw

Momen­tum

Hes­lom „Don´t break the chain“ – Nerozbi reťaz, ťa moti­vuje k tomu, aby si svoj nový návyk spl­nil každý deň a tým bude tvoja reťaz rásť a nebude sa ti chcieť skon­čiť len tak.

1-35K_CyQKmplGLIHB2qgzGg

Pro­duc­ti­vity

Fun­guje na podob­nom prin­cípe kon­troly tvo­jich cie­ľov a návy­kov. Sám si zadáš svoje denné ciele a Pro­duc­ti­vity bude sle­do­vať, koľko z nich si spl­nil a či sa nef­lá­kaš.

1-S-BmoRPp6PtioEsytD6iwQ

Proud

Táto apli­ká­cia ti pomáha pre­žiť stre­su­júce obdo­bia života pomo­cou Pomo­doro tech­niky. Táto tech­nika spo­číva v 25 minú­to­vých inter­va­loch inten­zív­neho sústre­de­nia s 5 minú­to­vými pau­zami, po 4. opa­ko­vaní s 30 minú­to­vou pau­zou.

1-53l2qrkNUm_uVtjW2BclcQ

Mood­no­tes

Zazna­me­ná­vaj si svoje nálady a vďaka tomu zlepši svoje mys­le­nie. Taká malá samop­sy­cho­ana­lýza.

1-H4x2a9f8bjjvaxeG2L6-Lg

Habit List

Aj tu si zazna­me­ná­vaš svoje návyky z rôz­nych oblastí a môžeš postupne sle­do­vať ako sa tvoje návyky menia a vyhod­no­tiť, čo chceš zme­niť.

1-XJc3ZQWs2NZbFrp7hD-Oaw

Pro­duk­tive pre iOS

Tiež ti zor­ga­ni­zuje život a pomôže vytvo­riť správne návyky, bude ťa sle­do­vať pri všet­kom a ešte má aj farebné fancy ikonky!

1-mW6OXJ3KyzS-ioDItyaiLw

Todo­ist

Táto mini­ma­lis­tická appka je tým správ­nym pomoc­ní­kom pokiaľ hľa­dáte jed­no­du­chú apli­ká­ciu, na zazna­me­ná­va­nie úloh, ktoré je potrebné vyko­nať. Dizaj­nom síce nezaujme, ale je ľahko ovlá­da­teľná a funkčná.

1-c_ecnpXNfbczW-m8PG76oA

Asana

Asana ponúka via­cero spô­so­bov využi­tia. Môžeš ňou sle­do­vať kon­ver­zá­cie, úlohy, dea­li­ney aj pro­duk­ti­vitu tak­mer čoho­koľ­vek od pre­da­jov až po chyby v sys­téme. Vie ti výrazne uľah­čiť život.

1-qc1argt6OlSVcZrSERzfVg

Pomo­todo

Pomôže ti zma­na­žo­vať si prácu, môžeš si zapi­so­vať nápady, nasta­vo­vať úlohy, dokon­čo­vať ich a poze­rať his­tó­riu svo­jich úloh.

1-y-_Zjrz-qbvGGA48Xcpr_g

Trello

Tento nástroj fun­guje ako pro­jekt mana­žér pre teamy a ako to-do list pre jed­not­liv­cov. Fun­guje na prin­cípe drag and drop, čím si pre­sú­vaš kar­tičky s úlo­hami do rôz­nych zozna­mov a orga­ni­zu­ješ si svoj pro­jekt a sle­du­ješ prog­res.

1--03pk-IgNLdlOdoHPqjTXA

Whi­te­bo­ard

Môžeš si orga­ni­zo­vať denné úlohy a pro­jekty v spo­lu­práci s kole­gami alebo kli­entmi, alebo si plá­no­vať svoje osobné ciele.

1-w1pYy2dehnTsTp4WIUUv5g

Taco

Dovo­ľuje sle­do­vať všetky tvoje úlohy na jed­nom mieste, dokáže zhr­núť tvoj to-do list z vyše 40 apli­ká­cií ako sú vyš­šie spo­mí­nané Asana, Todo­ist, Trello a podobné.

1-BTk2-OqLmhSinzf-LakohQ

Paper 3.0

Túto apli­ká­ciu si obľú­biš. Môžeš si v nej čmá­rať po fot­kách, vytvá­rať dia­gramy, tabuľky, kresby, robiť si v nej check­list a rôzne poznámky. Je to niečo ako písať si na reálny papier, len s roz­die­lom, že máš všetko pokope vo svo­jom tele­fóne.

1-rKTG5aYbbasUAK-EK9viQw

Plan

Vďaka Planu budeš mať všetky úlohy, poznámky a plá­no­vané stret­nu­tia na jed­nom mieste a dovo­ľuje ti sle­do­vať ako trá­viš čas, čím môžeš následne zvy­šo­vať svoju pro­duk­ti­vitu. Pomáha mana­žo­vať deň efek­tív­nej­šie.

1-rmSc4-TG2Wk5AD-EfkXb8Q

Zdroj: medium.com, zdroj foto­gra­fií: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)