15 obráz­kov, ktoré doka­zujú, aký absurdný vie tento svet byť

Veronika Andorová, existuje.sk / 28. júna 2016 / Eko

Talian­sky ilus­trá­tor Marco Melg­rati strá­vil veľa času pozo­ro­va­ním moder­ného sveta, sveta tech­no­ló­gii, vir­tu­ál­nej rea­lity a ste­re­oty­pov, ktoré si vytvo­rila spo­loč­nosť. Vytvo­ril preto sériu obráz­kov, ktoré ťa pri­nú­tia zamys­lieť sa nad nezmy­sel­nos­ťami, kto­rými žijeme každý deň!

Nepot­re­bu­ješ zázrak, aby si mala prácu snov

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Existuje.sk.

Buď taký, aký chceš byť

Nový jazyk

Mohla to byť láska

Rie­šiš prob­lémy intu­íciou alebo roz­umom?

Miluj svo­jich nepria­te­ľov

Vytvor sa sama

Nar­ciz­mus na sociál­nych sie­ťach

Karma

Vždy buď pri­pra­vený, nikdy nevieš odkiaľ príde inšpi­rá­cia

Pod­vodný svet

Buď opatrný

Tenká čiara medzi rea­li­tou a novo­do­bým ume­ním

Nauč sa nechať veci za sebou

Postav sa čelom k svojmu stra­chu

zdroj: existuje.sk, zdroj foto­gra­fií: brightside.me

Pridať komentár (0)