15 obráz­kov, kto­ré doka­zu­jú, aký absurd­ný vie ten­to svet byť

Veronika Andorová, existuje.sk / 28. júna 2016 / Eko

Talian­sky ilus­trá­tor Mar­co Melg­ra­ti strá­vil veľa času pozo­ro­va­ním moder­né­ho sve­ta, sve­ta tech­no­ló­gii, vir­tu­ál­nej rea­li­ty a ste­re­oty­pov, kto­ré si vytvo­ri­la spo­loč­nosť. Vytvo­ril pre­to sériu obráz­kov, kto­ré ťa pri­nú­tia zamys­lieť sa nad nezmy­sel­nos­ťa­mi, kto­rý­mi žije­me kaž­dý deň!

Nepot­re­bu­ješ zázrak, aby si mala prá­cu snov

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Existuje.sk.

Buď taký, aký chceš byť

Nový jazyk

Moh­la to byť lás­ka

Rie­šiš prob­lé­my intu­íci­ou ale­bo roz­umom?

Miluj svo­jich nepria­te­ľov

Vytvor sa sama

Nar­ciz­mus na sociál­nych sie­ťach

Kar­ma

Vždy buď pri­pra­ve­ný, nikdy nevieš odkiaľ prí­de inšpi­rá­cia

Pod­vod­ný svet

Buď opatr­ný

Ten­ká čia­ra medzi rea­li­tou a novo­do­bým ume­ním

Nauč sa nechať veci za sebou

Postav sa čelom k svoj­mu stra­chu

zdroj: existuje.sk, zdroj foto­gra­fií: brightside.me

Pridať komentár (0)