16 vyvo­le­ných, ktorí budú pit­cho­vať na The Next Web USA Con­fe­rence 2014

Lukáš Gašparík jr. / 8. decembra 2014 / Startupy

Po hla­so­vaní, kto­rého sa zúčast­nilo 48 erly-stage star­tu­pov bolo vybra­tých 16 fina­lis­tov, ktorí môžu svoje pro­jekty pred­sta­viť na popu­lár­nej The Next Web USA Con­fe­rence 2014.

O víťa­zoch vo finále už bude roz­ho­do­vať odborná porota, kto­rej členmi sú naprí­klad aj Natt Garuna (edi­tor The Next Web), Adriaan Trou­wee (Cre­a­tive Inno­va­tor & Stra­te­gist, WeTrans­fer) a Mar­vin Liao (Par­tner pri 500 Star­tups).

The Next Web USA Con­fe­rence 2014 sa usku­toční už 10. Decem­bra v New Yorku.

A teraz 16 vyvo­le­ných:

Pla­ces (Fran­cúz­sko)

Miesto, kde je zdie­ľa­nie vašich súbo­rov, zasie­la­nie správ, video­kon­fe­ren­ciu, naozaj súkromné.

Fly (USA)

Fly Labs vytvára eko­sys­tém apli­ká­cií pre video kre­a­ti­vitu na iOS. Je to jed­no­du­chý spô­sob ako natá­čať či upra­vo­vať video na via­ce­rých zaria­de­niach súčasne.

urLe­a­ving (USA)

Táto apli­ká­cia vám bez­platne nájde voľné par­ko­va­cie miesto v okolí.

Edg.ee (USA)

Miesto pre zdie­ľa­nie vysoko kva­lit­ného con­tentu ulo­že­ného sta­ros­tilo do zbie­rok.

Mee­kan (Izrael)

Pomo­cou tejto apli­ká­cie môžete zdie­ľať svoju dostup­nosť pro­stred­níc­tvom sha­re­ova­nia vášho kalen­dára. Táto plat­forma by mala zme­niť spô­sob, akým si ľudia doha­dujú stret­nu­tia.

Chor­dify (Holand­sko)

Ide o intu­itívnu e-lear­nin­govú hudobnú plat­formu, ktorá auto­ma­ticky pre­trans­for­muje vašu obľu­benú hudbu do akor­dov.

Accu­menta (India)

Spraví vaše ria­de­nie vzťa­hov so zákaz­níkmi púta­vej­ším a jed­no­duch­ším. V reál­nom čase vám dokáže zobra­zo­vať naprí­klad har­mo­no­gram, a rôzne ana­lýzy pro­stred­níc­tvom uni­kát­neho sys­tému roz­poz­ná­va­nia.

Lions­harp (Armén­sko)

Ide o na svete prvá hla­som a ges­tami ria­dený tool pre pre­zen­tá­cie.

Seat­Serve (USA)

Je prvé tech­no­lo­gické rie­še­nie pre šta­di­óny na doru­čo­va­nie jedla a nápo­jov divá­kom. Jed­no­du­cho si nápoj objed­náte pro­stred­níc­tvom smartp­honu, zadáte miesto na kto­rom sedíte a obsluha vám ho pri­ne­sie.

Grwo (Holan­sko)

Tento star­tup vám pomáha viac vynik­núť ako odmena za vaše aka­de­mické a osobné úspe­chy.

Tri­maps (Bel­gicko)

Táto apli­ká­cia pre­mení aký­koľ­vek obraz do inte­rak­tív­nej mobil­nej mapy, či už ide o lyžiar­ske stre­diská alebo mapu fes­ti­valu.

Infinit.io (Fran­cúzko)

Je apli­ká­cia na rýchle a jed­no­du­ché zdie­la­nie súbo­rov, ktorá umož­ňuje posie­lať neob­me­dzenú veľ­kosť pro­stred­níc­tvom jed­no­du­chého drag & drop.

Way­2s­tage (Rakúsko)

Je niečo ako Couch­sur­fing a stre­tá­va­cia služba pre hudob­ní­kov.

Smart­Mail (Izrael)

Budúc­nosť mobil­ného email kli­enta.

Artist Radar (Nemecko)

Synch­ro­ni­zuje dáta od vašich obľú­be­ných inter­pre­tov s rôz­nymi even­tami.

Dorm­chat (USA)

Je naj­jed­no­duchší spô­sob ako sa spo­jiť s ľuďmi a komu­ni­tou okolo vás.

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)