19 ces­to­va­teľ­ských oča­ká­vaní, ktoré rea­lita pochová

Katarína Kereškéniová, vedelisteze.sk / 17. marca 2016 / Zaujímavosti

Na svete je mnoho krás­nych miest, ktoré by chcel nav­ští­viť asi každý z nás. Nie­ktoré z nich sú však tak pre­pl­nené turis­tami, že nedo­kážu ponúk­nuť taký záži­tok, aký by si oča­ká­val. Niž­šie náj­deš kom­pletný zoznam zau­jí­ma­vých miest, ktoré kvôli turis­tom stra­tili svoju atmo­sféru.

Veľký čín­sky múr

Oča­ká­va­nie
travel-expectations-vs-reality-431

Rea­lita

travel-expectations-vs-reality-441

San­to­rini, Grécko

Oča­ká­va­nie

travel-expectations-vs-reality-21

Rea­lita

travel-expectations-vs-reality-61

Pik­nik pri Eif­fe­lovke

Oča­ká­va­nie

travel-expectations-vs-reality-41

Rea­lita

travel-expectations-vs-reality-91

Mona Líza a jej obdi­vo­va­te­lia

Oča­ka­va­nie

53438420PL016_Da_Vinci_Code

Rea­lita

travel-expectations-vs-reality-381

Rio de Jane­iro a chy­ta­nie bronzu (alebo voľ­ného miesta?)

Oča­ká­va­nie

travel-expectations-vs-reality-541

Rea­lita

travel-expectations-vs-reality-55

Súkromná pláž v Thaj­sku nemusí byť tak úplne súkromná

Oča­ká­va­nie

travel-expectations-vs-reality-212

Rea­lita

travel-expectations-vs-reality-221

Sto­ne­henge

Oča­ká­va­nie

travel-expectations-vs-reality-342

Rea­lita

travel-expectations-vs-reality-33

Taj Mahal

Oča­ká­va­nie

travel-expectations-vs-reality-301

Rea­lita

travel-expectations-vs-reality-29

Pyra­mídy v Gíze, kde našli pokoj sta­ro­vekí vlád­co­via a možno aj nie

Oča­ká­va­nie
travel-expectations-vs-reality-251

Rea­lita

travel-expectations-vs-reality-244

Mal­divy a oča­ru­júca pláž

Oča­ká­va­nie

travel-expectations-vs-reality-241

Rea­lita

travel-expectations-vs-reality-23

Roman­tická plavba po Benát­kach

Oča­ká­va­nie

travel-expectations-vs-reality-38

Rea­lita

travel-expectations-vs-reality-39

Výstup na naj­vyš­šiu horu sveta

Oča­ká­va­nie

travel-expectations-vs-reality-223

Rea­lita

travel-expectations-vs-reality-231

Námes­tie sv. Petra

Oča­ká­va­nie

travel-expectations-vs-reality-52

Rea­lita

travel-expectations-vs-reality-53

Fon­tána Di Trevi, Rím

Oča­ká­va­nie

travel-expectations-vs-reality-1051

Rea­lita

travel-expectations-vs-reality-106

Špa­niel­ske schody – miesto, kde sa ľudia v Ríme stre­tá­vajú

Oča­ká­va­nie

travel-expectations-vs-reality-351

Rea­lita

travel-expectations-vs-reality-20

Malá mor­ská víla v Kodani

Oča­ká­va­nie

travel-expectations-vs-reality-262

Rea­lita

travel-expectations-vs-reality-27

Akro­po­lis

Oča­ká­va­nie

travel-expectations-vs-reality-413

Rea­lita

travel-expectations-vs-reality-422

Exo­tická kuchyňa v Thaj­sku má čo ponúk­nuť

Oča­ká­va­nie

travel-expectations-vs-reality-363

Rea­lita

travel-expectations-vs-reality-371

A nako­niec – niečo z bež­ných situ­ácií nor­mál­nych smr­tel­ní­kov

Oča­ká­va­nie

travel-expectations-vs-reality-561

Rea­lita

travel-expectations-vs-reality-57vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: static.boredpanda.com

Pridať komentár (0)