Cool weby a apli­ká­cie, ktoré ťa naučia niečo nové

Martina Ditrichová / 3. január 2017 / Tools a produktivita

Náj­deš tu vychy­tané stránky na štú­dium všet­kého od cudzích jazy­kov od native spík­rov, cez online kuchyňu, prog­ra­mo­va­nie až po seba­roz­voj a tré­ning mozgu.

Ľudia sú neus­tále lační po vedo­mos­tiach. Inter­net je ide­álny pros­trie­dok na čer­pa­nie nových “know-how”, ktorý nemá hra­nice. Veď to poznáš, náj­deš tu úplne všetko na jed­nom mieste. Preto je uži­točné spra­viť si v tom neob­me­dze­nom prúde infor­má­cií tro­chu poria­dok.

Tu je “výcuc” tých naju­ži­toč­nej­ších, roz­de­lený do kate­gó­rií:

Mas­terC­lass

Nauč sa ume­lec­kým skills od tých naj­lep­ších. Nauč sa písať sce­náre od Aarona Sor­kina, priuč sa herec­tvo od Kevina Spa­ce­yho či Dus­tina Hoff­mana, čaro foto­gra­fie od Annie Lei­bo­vitz, spev od Chris­tiny Aqu­ilery.

snimka-obrazovky-2016-10-19-o-12-16-59

foto: masterclass.com

Curi­osity

S mot­tom “zve­da­vosť ťa spraví mud­rej­ším”. Ide o cel­kom nové fórum pre inte­lek­tu­álne zve­da­vých. Každý deň pri­chá­dza s množ­stvom nových tém v pekne vizu­ál­nej, skrá­te­nej formy vhod­nej pre smart­fóny.

The­BigK­now

Online kurzy, ktoré zlep­šia tvoj svet. Náj­deš tu videá typu Ako lep­šie spať, Sila mozgu, Medi­tá­cia, Kuchyňa Andrewa Zim­merna.

Iver­sity

Táto stránka ti pomôže zlep­šiť pro­fesné skills. Ponúka free kurzy od exper­tov vo svo­jom odbore ako Vizu­álne mys­le­nie, Pre­zen­tačné schop­nosti v biz­nise, Digi­tálny mar­ke­ting, Lea­ders­hip, Sociálna ino­vá­cia a tak ďalej.

Tiny­cards

Použi flash­kar­tičky na zapa­mä­ta­nie si vecí. Memo­ro­va­nie pomo­cou vizu­ál­nej pamäte je uži­točná cesta. Duolingo vytvo­rilo hru, v kto­rej si tré­nu­ješ pamäť, pre­chá­dzaš levely a učíš sa nové veci.

snimka-obrazovky-2016-10-19-o-12-46-15

foto: tinycards.duolingo.com

Ins­truc­tab­les

DIY tuto­riály z oblasti tech­no­ló­gie, život­ného štýlu, vare­nia a vylep­šo­vá­kov do bytu.

Sywork

Sle­duj ilus­trá­to­rov naživo pri ich práci.

snimka-obrazovky-2016-10-19-o-12-47-53

foto: sywork.tv

Degreed

Táto uži­točná app-ka ti zlepší kon­trolu nad tvo­jim samo­vzde­lá­va­ním. Jed­no­du­cho tu môžeš sle­do­vať čas, ktorý si mu veno­val, tes­to­vať sa a zme­rať nado­bud­nuté vedo­mosti.

Pre star­tu­pis­tov

WixEd

Táto stránka ťa uve­die do tajov zalo­že­nia svojho vlast­ného biz­nisu.

Pri­mer

Mar­ke­tin­gové lek­cie od Google-u na iPhone a Android.

Savvy

Tu si náj­deš osobné lek­cie pro­stred­níc­tvom live one-to-one videí.

snimka-obrazovky-2016-10-19-o-12-53-41

foto: savvy.is

Star­tup Pat­terns

Bitové star­tu­pové lek­cie pre vyťa­že­ných zakla­da­te­ľov.

Tu náj­deš zau­jí­mavé pred­nášky z uni­ver­zít

Futu­re­Le­arn

Free online kurzy z pop­red­ných uni­ver­zít a kul­túr­nych inšti­tú­cii z naj­rôz­nej­ších oblastí, ako naprí­klad digi­tálna eko­nó­mia, jazy­kové kurzy, základy finan­cií, robo­tika či enviro.

snimka-obrazovky-2016-10-19-o-12-50-20

foto: futurelearn.com

Byju

Pozri si video lek­cie od naj­lep­ších pro­fe­so­rov z Indie.

OpenC­lass­ro­oms

Sprav si online kurz, zís­kaj cer­ti­fi­kát a zdie­ľaj ho na Lin­ke­dIn. K dis­po­zí­cii sú vo via­ce­rých jazy­koch.

Nauč sa cudzí jazyk jed­no­du­cho aj cez tvoj smart­fón

Voca­bu­lary

Roz­šír si slovnú zásobu s adap­tív­nou vzde­lá­va­cou hrou. Heslo: “Neme­mo­ruj, archi­vuj.”

Learn-8

Nauč sa jazyky s native spík­rami.

Rype

Maj svojho jazy­ko­vého lek­tora stále po ruke. For­mou one-on-one hodín priamo z mobilu či lap­topu sa naučíš kon­ver­zo­vať v cudzom jazyku ani sa nenaz­dáš.

snimka-obrazovky-2016-10-19-o-11-31-54

foto: rypeapp.com

Lumo­sity

Tu náj­deš hry na tré­no­va­nie hlavy navr­hnuté ved­cami a dizaj­nérmi hier.

Ele­vate

Kog­ni­tívna tré­nin­gová pomôcka navr­hnutá na zlep­še­nie komu­ni­kač­ných a ana­ly­tic­kých schop­ností.

Pár uži­toč­ných strá­nok pre kóde­rov

lrn

Nauč sa Javasc­ript priamo na svo­hom iPhone.

Py

Náj­deš tu kurzy jazy­kov Pyt­hon, Java, Swift, HTML & CSS, R, SQL a tak ďalej.

Livecoding.tv

Sle­duj kóde­rov live.

snimka-obrazovky-2016-10-19-o-11-47-55

foto: livecoding.tv

Trin­ket

Nauč sa Pyt­hon s all-in-one kódo­va­cím edi­to­rom.

Drupalize.Me

Nauč sa Dru­pal s video tuto­riá­lom.

Chec­kiO

Hraj hru a nauč sa pri­tom kódo­vať v Pyt­hone či JavaSc­ripte.

1sa3uertdy2xvxpnshqxerq

foto: checkio.org

Pen­cil Code

Nauč sa prog­ra­mo­vať kre­a­tív­nou for­mou.

Clou­dA­ca­demy

Zís­kaj a prak­ti­kuj tvoje clou­dové skilly.

Codin­Game

Prečo by sa hra­nie a prog­ra­mo­va­nie nemohlo spo­jiť do jed­ného?

Code­4S­tar­tup

Nauč sa kódo­vať pro­stred­níc­tvom reál­nych star­tu­pov.

snimka-obrazovky-2016-10-19-o-11-55-14

foto: code4startup.com

Swift Pla­yg­rounds

A čo tak naučiť sa Swift na svo­jom iPade.

Code­wars

Zlepši si skilly v ozast­ných kódo­va­cích výzvach.

Egg­head

Nauč sa posledné vývo­jar­ské fra­me­worky.

snimka-obrazovky-2016-10-19-o-12-02-28

foto: egghead.io

Swifty

A zase raz pro­stre­die, kde sa naučíš Swift.

Sim­pli­le­arn

Uč sa od exper­tov a zís­kaj cer­ti­fi­kát.

Code­UpS­tart

Nauč sa kódiť pro­stred­níc­tvom sku­toč­ných sve­to­vo­zná­mych tech pro­duk­tov.

Envato Tuts+

Nauč sa kódiť, ilus­tro­vať, foto­gra­fiu, či web design. Môžeš skú­siť najprv trial ver­ziu.

zdroj: entrepreneurs.maqtoob.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: gett­he­five.com

Pridať komentár (0)