TOP mar­ke­tin­gové kam­pane, ktoré v posled­nej dobe pobláz­nili alebo pobú­rili Slo­vá­kov

Petra Lančaričová / 29. júla 2016 / Business

Mar­ke­ting je cel­kovo o pobláz­není alebo pobú­rení. Vždy je to dvoj­sečná zbraň a väč­ši­nou to star­ších nahnevá a mlad­ších nad­chne.

Toto sú nie­ktoré z kam­paní, ktoré toto leto pobláz­nili Slo­vá­kov. Nie­ktoré kam­pane sia­hajú až na čierny alebo vul­gárny humor, ale to je práve to, prečo sú zau­jí­mavé. Tak ako som spo­me­nula, každá kam­paň je pre kaž­dého iná a tu je zoznam hej­tov aj oce­ňo­va­nia dob­rých kam­paní z roku 2016.

Jeba do ruky

Jeba od firmy Her­bert sirupy, ktorá robí domáce a kva­litné ovocné sirupy, mala byť hviez­dou fes­ti­va­lo­vého leta. Jeba do ruky je mie­šaný drink, ktorý je vyro­bený z vína a kva­lit­ných siru­pov. Má byť rov­nako kva­litná, ako všetky ich ostatné pro­dukty. Potom, ako sa infor­má­cia o novom nápoji obja­vila na Face­bo­oko­vej stránke Her­bert siru­pov, spus­tila sa pod ňou vlna komen­tá­rov. Nie­ktoré boli naozaj plné hejtu na názov, dizajn a cestu, akou sa firma uberá.

Mňa to však zau­jalo, no keďže poti­chu a potajme hej­tu­jem fes­ti­valy, začala som hľa­dať množ­stvo hash­ta­gov na ins­ta­grame a face­bo­oku. Lebo ak niečo fakt letí, ľudia hash­ta­gujú ako bláz­niví. Ins­ta­gram mi vyho­dil 20 spo­me­nutí, pri­tom jedno z toho bolo ako si cha­lan robí kura­cie mäso a asi si ho teda „jebne do ruky”. Face­book spo­me­nu­tia tohto nápoja boli najmä okolo stránky firmy, ktorá ju vyrába, čiže tak­tiež nič moc. Cel­kovo to asi môže byť zau­jí­mavé ale hash­tag popu­la­rita asi až tak nejde.

jeba

foto: HerbertSirupy/ FB

Kefí­rer

Český Kefí­rer vyvo­lal asi ešte viac ohla­sov. Nie­ktorí ľudia boli dot­knutí, ura­zení a podobne, vďaka dizajnu podľa zlého muža. Dizajn fľaše je veľmi mini­ma­lis­tický, aby neuká­zali presne tvár, avšak základné ochl­pe­nie presne kaž­dému evo­kuje tú správnu osobu. Kefí­rer je vo via­ce­rých prí­chu­tiach, a vraj obsa­huje len vybrané kul­túry a výrazne zvy­šuje kon­cen­trá­ciu. Vďaka nemu sa máte cítiť ako nad­člo­vek a ich webové stránky vás lákajú pre­nik­núť do „ríše Kefí­rera”. Podľa môjho názoru, skvelé využi­tie slov, nápa­ditý dizajn a určite úspech.

kefirer

foto: kefirer.cz

Good Idea Slo­va­kia

Staré logo Slo­vak Tra­vel Agency už bolo zrelé na zmenu, a tak pri­šiel dizajn Good Idea Slo­va­kia. Toto nové logo vyvo­lalo u Slo­vá­kov zmie­šané reak­cie, no aspoň sa o ňom hovo­rilo. Či bolo toto rie­še­nie naozaj “Good Idea”, sa ukáže až časom — cie­ľom loga je totiž pod­po­riť a pro­pa­go­vať turiz­mus a inves­tí­cie na Slo­ven­sku.

Good-idea

foto: placementslovakia.com

Bažant ’73

Nová a lep­šia prí­chuť Bažantu s krás­nymi fľaš­kami. Pivo chutí fakt per­fektne a to si na pivo ani veľmi nepo­tr­pím. Keďže mám rada všetko staré a iné a malé a tučné, fľašky sú ďal­šou tre­fou do čier­neho a tejto kam­pani, ktorá sa spo­jila so sta­rými slo­ven­skými gra­fikmi na návrh pla­gá­tov po sta­rom, fakt nie je čo vytknúť.

bazant

foto: zlatybazant.sk

KOUN

Zmrz­lina podá­vaná z tra­dič­ných talian­skych nádob v cen­tre Bra­ti­slavy láka stovky ľudí. Rady na Koun sú neko­nečné, každý si ich však rád vystojí aby zíkal tú ori­gi­nálnu podo­mácky vyro­benú talian­sku zmrz­linu. Pri­pra­vujú ju každý týž­deň a všetko je chutné a farebné.

kounnnn

foto: koun

Ktoré kam­pane oslo­vili alebo nahne­vali teba?

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: kefirer.cz/slovakiaplacement.com

Pridať komentár (0)