TOP mar­ke­tin­go­vé kam­pa­ne, kto­ré v posled­nej dobe pobláz­ni­li ale­bo pobú­ri­li Slo­vá­kov

Petra Lančaričová / 29. júla 2016 / Business

Mar­ke­ting je cel­ko­vo o pobláz­ne­ní ale­bo pobú­re­ní. Vždy je to dvoj­seč­ná zbraň a väč­ši­nou to star­ších nahne­vá a mlad­ších nad­chne.

Toto sú nie­kto­ré z kam­pa­ní, kto­ré toto leto pobláz­ni­li Slo­vá­kov. Nie­kto­ré kam­pa­ne sia­ha­jú až na čier­ny ale­bo vul­gár­ny humor, ale to je prá­ve to, pre­čo sú zau­jí­ma­vé. Tak ako som spo­me­nu­la, kaž­dá kam­paň je pre kaž­dé­ho iná a tu je zoznam hej­tov aj oce­ňo­va­nia dob­rých kam­pa­ní z roku 2016.

Jeba do ruky

Jeba od fir­my Her­bert siru­py, kto­rá robí domá­ce a kva­lit­né ovoc­né siru­py, mala byť hviez­dou fes­ti­va­lo­vé­ho leta. Jeba do ruky je mie­šaný drink, kto­rý je vyro­be­ný z vína a kva­lit­ných siru­pov. Má byť rov­nako kva­litná, ako všet­ky ich ostat­né pro­dukty. Potom, ako sa infor­má­cia o novom nápo­ji obja­vila na Face­bo­oko­vej strán­ke Her­bert siru­pov, spus­tila sa pod ňou vlna komen­tá­rov. Nie­kto­ré boli naozaj plné hej­tu na názov, dizajn a ces­tu, akou sa fir­ma ube­rá.

Mňa to však zau­ja­lo, no keď­že poti­chu a potaj­me hej­tu­jem fes­ti­va­ly, zača­la som hľa­dať množ­stvo hash­ta­gov na ins­ta­gra­me a face­bo­oku. Lebo ak nie­čo fakt letí, ľudia hash­ta­gu­jú ako bláz­ni­ví. Ins­ta­gram mi vyho­dil 20 spo­me­nu­tí, pri­tom jed­no z toho bolo ako si cha­lan robí kura­cie mäso a asi si ho teda „jeb­ne do ruky”. Face­bo­ok spo­me­nu­tia toh­to nápo­ja boli naj­mä oko­lo strán­ky fir­my, kto­rá ju vyrá­ba, čiže tak­tiež nič moc. Cel­ko­vo to asi môže byť zau­jí­ma­vé ale hash­tag popu­la­ri­ta asi až tak nej­de.

jeba

foto: HerbertSirupy/ FB

Kefí­rer

Čes­ký Kefí­rer vyvo­lal asi ešte viac ohla­sov. Nie­kto­rí ľudia boli dot­knu­tí, ura­ze­ní a podob­ne, vďa­ka dizaj­nu pod­ľa zlé­ho muža. Dizajn fľa­še je veľ­mi mini­ma­lis­tic­ký, aby neuká­za­li pres­ne tvár, avšak základ­né ochl­pe­nie pres­ne kaž­dé­mu evo­ku­je tú správ­nu oso­bu. Kefí­rer je vo via­ce­rých prí­chu­tiach, a vraj obsa­hu­je len vybra­né kul­tú­ry a výraz­ne zvy­šu­je kon­cen­trá­ciu. Vďa­ka nemu sa máte cítiť ako nad­člo­vek a ich webo­vé strán­ky vás láka­jú pre­nik­núť do „ríše Kefí­re­ra”. Pod­ľa môj­ho názo­ru, skve­lé využi­tie slov, nápa­di­tý dizajn a urči­te úspech.

kefirer

foto: kefirer.cz

Good Idea Slo­va­kia

Sta­ré logo Slo­vak Tra­vel Agen­cy už bolo zre­lé na zme­nu, a tak pri­šiel dizajn Good Idea Slo­va­kia. Toto nové logo vyvo­la­lo u Slo­vá­kov zmie­ša­né reak­cie, no aspoň sa o ňom hovo­ri­lo. Či bolo toto rie­še­nie naozaj “Good Idea”, sa uká­že až časom — cie­ľom loga je totiž pod­po­riť a pro­pa­go­vať turiz­mus a inves­tí­cie na Slo­ven­sku.

Good-idea

foto: placementslovakia.com

Bažant ’73

Nová a lep­šia prí­chuť Bažan­tu s krás­ny­mi fľaš­ka­mi. Pivo chu­tí fakt per­fekt­ne a to si na pivo ani veľ­mi nepo­tr­pím. Keď­že mám rada všet­ko sta­ré a iné a malé a tuč­né, fľaš­ky sú ďal­šou tre­fou do čier­ne­ho a tej­to kam­pa­ni, kto­rá sa spo­ji­la so sta­rý­mi slo­ven­ský­mi gra­fik­mi na návrh pla­gá­tov po sta­rom, fakt nie je čo vytknúť.

bazant

foto: zlatybazant.sk

KOUN

Zmrz­li­na podá­va­ná z tra­dič­ných talian­skych nádob v cen­tre Bra­ti­sla­vy láka stov­ky ľudí. Rady na Koun sú neko­neč­né, kaž­dý si ich však rád vysto­jí aby zíkal tú ori­gi­nál­nu podo­mác­ky vyro­be­nú talian­sku zmrz­li­nu. Pri­pra­vu­jú ju kaž­dý týž­deň a všet­ko je chut­né a fareb­né.

kounnnn

foto: koun

Kto­ré kam­pa­ne oslo­vi­li ale­bo nahne­va­li teba?

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: kefirer.cz/slovakiaplacement.com

Pridať komentár (0)