Toto moderné býva­nie v Alpách je snom kaž­dého kre­a­tívca

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk, Autor projektu: arch. Camillo Botticini v spolupráci s arch. Lucia Fanetti Ing. Paolo Dellana arch. Giorgia Guseo arch. Stefano Farina / 7. júla 2016 / Zaujímavosti

Nadš­tan­dardné býva­nie v Alpách. Zaujme zoxi­do­vaná medená fasáda.

Poze­mok leží na str­mom svahu blízko sedla Passo del Cavallo. Dom stojí na čis­tine medzi stro­mami, vo výške 700 met­rov nad morom. V blíz­kosti sa nachá­dza frek­ven­to­vaná diaľ­nica, ktorá spája údo­lia Trom­pia a Sab­bia. Oko­litá kra­jina sa vyzna­čuje doli­nami, ktoré sa otvá­rajú sme­rom na juh. Zo severu je sedlo orá­mo­vané zele­nými horami a vápen­co­vými vrchmi. Vila sa nachá­dzame v blíz­kosti mesta a jeho ruchu, ale záro­veň má dosta­točné súkro­mie a kon­takt s oko­li­tou prí­ro­dou. Kon­cept vily sa pod­ria­ďuje oko­li­tej kra­jine a vychá­dza zo zlo­ži­tého tvaru pozemku. Vzniká tu vyvá­žený vzťah medzi ľud­ským zása­hom a prí­ro­dou.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

Hlavný vstup je situ­ovaný v juho­vý­chod­nej časti a je pre­krytý vykon­zo­lo­va­nou čas­ťou domu. Prí­stup k ceste je z dvoch strán. Pre autá slúži prí­jaz­dová cesta s kry­tou ram­pou, ktorá sa nachá­dza pod zemou, a je o pod­la­žie niž­šie ako hlavný vstup. Vstup pre peších vedie po oce­ľo­vom scho­disku, ktoré stúpa od hra­nice pozemku až k domu. Garáž je so zvyš­kom domu spo­jená výťa­hom. Tech­nické a ser­visné pries­tory sa nachá­dzajú v sute­réne.

Sta­vebné mate­riály odrá­žajú vzťah medzi domom a kra­ji­nou. Dom “vyrastá” zo sever­nej časti pozemku a splýva s teré­nom. Tomuto kon­ceptu je pris­pô­so­bené aj mate­riá­lové rie­še­nie. Na fasá­dach boli pou­žité trvácne a prí­rodné mate­riály. Archi­tekti umiest­nili hlavnú poby­tovú terasu obko­le­senú hmo­tou domu na severnú stranu. Z vykon­zo­lo­va­nej juž­nej časti sa otvá­rajú pohľady do údo­lia a na mesto.

Severná terasa, ktorá je otvo­rená sme­rom k horám umož­ňuje maji­te­ľom výhľad na blízke vápen­cové vrcholy. Strmý svah ju zvr­chu prak­ticky uzat­vára a vytvára súkromný “dvor”. Veľké pre­sk­lené plo­chy sú pro­stred­ní­kom medzi inte­ri­é­rom a exte­ri­é­rom.

Spo­je­nie s pozem­kom, otvo­re­nosť bez exhi­bi­ci­onizmu a súčasne dosta­točné súkro­mie. To všetko navo­dzuje pocit domova. Odvážne tva­ro­va­nie a silný výraz vyva­žuje neut­rálna mate­ria­lita.

Dom má nepra­vi­delný pôdo­rys v tvare pís­mena C s tera­sou orien­to­va­nou na sever s výhľa­dom na hory. Stavba je tvo­rená troma hmo­tami s rôz­nou výš­kou ras­tú­cou od seve­ro­zá­padu, kde je dom zapus­tený do terénu. V prvej hmote sú tri spálne, dve so spo­loč­nou kúpeľ­ňou a oknami orien­to­va­nými na terasu. Hlavná spálňa dis­po­nuje vlast­nou kúpeľ­ňou a oknami sa otvára na západ. V dru­hej hmote s výš­kou 3,5 až 4,5 metra je obý­va­cia izba vo forme otvo­re­ného pries­toru, ktorý je vlo­žený medzi terasu a kra­jinu. Uzav­retá strana miest­nosti je cha­rak­te­ri­zo­vaná krbom a veľ­kop­loš­ným zask­le­ním na juž­nej strane.

Obý­va­cia izba pokra­čuje do jedálne s halou cez dve pod­la­žia. V naj­vyš­šej časti stavby je pod­kro­vie. Nachá­dza sa tu malá pra­covňa. Pod ňou je v obý­va­com pries­tore situ­ovaná kuchyn­ská linka otvo­rená sme­rom k terase. Vznikla tak naj­ruš­nej­šia cen­trálna časť domu. Na južnú stranu je otvo­rená, no záro­veň chrá­nená a uzav­retá z východ­nej a západ­nej časti.

Vnú­torné pod­lahy sú vyro­bené zo syn­te­tic­kej živice pies­ko­vej farby. Steny a pod­hľady sú sad­ro­kar­tó­nové, natreté na bielo. Stropné LED pásy sú integ­ro­vané do medzier v pod­hľa­doch.

Maji­te­lia chceli dom šetrný k život­nému pro­stre­diu a vybrali preto vhodné sta­vebné mate­riály a izo­lá­cie, ktoré zais­ťujú udr­ža­teľ­nosť archi­tek­túry v rov­no­váhe s kra­ji­nou. Na obklad von­kaj­šieho plášť u bola pou­žitá pre­do­xi­do­vaná meď a drevo Accoya (drevo z Nového Zélandu). Matná meď, drevo a sklo sú jediné mate­riály pou­žité z exte­ri­éru. Mys­lelo sa aj na eko­ló­giu pou­ži­tých tech­no­ló­gií — objekt je vyku­ro­vaný tepel­ným čer­pad­lom a je posta­vený v pasív­nom štan­darde.

Medené panely na odvet­ra­nej fasáde sú jemne pro­fi­lo­vané a ply­nulo pre­chá­dzajú do streš­nej roviny. Kon­tras­tujú s lesk­lými a hlad­kými povr­chmi zo skla a dreva. Pod­laha terasy je z dreva Iroko. Rámy zask­le­nia sú integ­ro­vané do mede­ného plášťa.

Upro­stred terasy je zasa­dený javor, ktorý pri­náša kus prí­rody do srdca domu.

zdroj: archinfo.sk, autor foto­gra­fií: Nicolò Gale­azzi

Pridať komentár (0)