Tých­to 29 foto­gra­fií ti uká­že, ako dra­ma­tic­ky sa mení povrch našej Zeme

Ľubica Račeková, vedelisteze.sk / 1. septembra 2016 / Eko

Kli­ma­tic­ké zme­ny menia našu Zem naozaj dra­ma­tic­ky. Pozri­te si foto­gra­fie z rov­na­kých miest po rokoch…

Sneh na Mat­ter­hor­ne, Švaj­čiar­sko, august 1960 vs. august 2005

snow-melt-on-matterhorn-mountain-switzerland-august-1960-vs-august-2005

Vysy­cha­nie Aral­ské­ho jaze­ra, Ázia, 2000 vs. 2014

aral-sea

Roz­tá­pa­nie ľadov­ca Muir na Aljaš­ke, 1882 vs. august 2005

melting-muir-glacier-alaska-1882-vs-august-2005

Vysy­cha­nie jaze­ra Elep­hant But­te, Nové Mexi­ko, 1994 vs. 2013

shrinking-elephant-butte-reservoir-new-mexico-1994-vs-2013

Odles­ňo­va­nie Kene, 1976 vs. 2007

deforestation-of-mount-kenya-forest-kenya-1976-vs-2007

Zmen­šo­va­nie jaze­ra Oro­vil­le, Kali­for­nia, júl 2011 vs. august 2014

shrinking-lake-oroville-california-july-2011-vs-aug-2014

Roz­tá­pa­nie ľadu v Ekvá­do­re, marec 1986 vs. feb­ru­ár 2007

melting-ice-in-ecuador-march-1986-vs-february-2007

Zmen­šo­va­nie riek v Ari­zo­ne a Uta­hu, marec 1999 vs. máj 2014

shrinking-rivers-in-arizona-and-utah-march-1999-vs-may-2014

Tope­nie ľadov­ca Nort­hwes­tern na Aljaš­ke, august 1940 vs. august 2005

melting-northwestern-glacier-alaska-aug-1940-vs-aug-2005

Zmen­šo­va­nie jaze­ra Mar Chi­qu­ita, Argen­tí­na, 1998 vs. 2011

shrinking-mar-chiquita-lake-argentina-1998-vs-2011

Odles­ňo­va­nie Mabi­ra Forest, Ugan­da, 2001 vs. 2006

deforestation-of-mabira-forest-uganda-2001-vs-2006

Roz­tá­pa­nie ľadov­ca McCar­ty, Aljaš­ka, júl 1909 vs. júl 2004

melting-mccarty-glacier-alaska-july-1909-vs-july-2004

Vysy­cha­nie vody v Kan­sa­se, 2010 vs. 2011 vs. 2012


water-drying-up-in-kansas-2010-vs-2011-vs-2012

Roz­tá­pa­nie ľadov­ca Muir, Aljaš­ka, august 1941 vs. august 2004

melting-muir-glacier-alaska-aug-1941-vs-aug-2004

Odles­ňo­va­nie úze­mia Ron­do­nia, Bra­zí­lia, 1975 vs. 2009

deforestation-in-rondonia-brazil-1975-vs-2009

Roz­tá­pa­nie ľadov­ca Kalis, Peru, 1978 vs. 2011

melting-qori-kalis-glacier-peru-1978-vs-2011

Odles­ňo­va­nie Baban Rafi Forest, Nigé­ria, 1976 vs. 2007

deforestation-of-baban-rafi-forest-niger-1976-vs-2007

Odles­ňo­va­nie Mount Elgon- národ­né­ho par­ku v Ugan­de, 1973 vs. 2005

deforestation-around-mount-elgon-national-park-uganda-1973-vs-2005

Roz­tá­pa­nie ľadov­ca Peder­sen, Aljaš­ka, august 1917 vs. august 2005

melting-pedersen-glacier-alaska-august-1917-vs-august-2005

Odles­ňo­va­nie Sal­ta Forest, Argen­tí­na, 1972 vs. 2009

deforestation-of-the-salta-forest-argentina-1972-vs-2009

Roz­tá­pa­nie ľadov­ca McCar­ty, Aljaš­ka, júl 1909 vs. august 2004

melting-northwestern-glacier-alaska-aug-1940-vs-aug-2005

Tope­nie sne­hu na Kili­man­džá­re, Tan­zá­nia, 1993 vs. 2000

melting-snow-on-mount-kilimanjaro-tanzania-feb-1993-vs-feb-2000

Odles­ňo­va­nie Mau Forest, Keňa, janu­ár 1973 vs. decem­ber 2009

deforestation-of-mau-forest-kenya-jan-1973-vs-dec-2009

Roz­tá­pa­nie ľadov­ca Ara­pa­ho, Colo­ra­do, 1898 vs. 2003

melting-arapaho-glacier-colorado-1898-vs-2003

Odles­ňo­va­nie Atlan­tic Forest, Para­gu­aj, 1973 vs. 2008

deforestation-of-the-south-american-atlantic-forest-paraguay-1973-vs-2008

Vysy­cha­nie jaze­ra Urmia, Irán, júl 2000 vs. jún 2013

shrinking-lake-urmia-iran-july-2000-vs-june-2013

Vysy­cha­nie jazier v národ­nom par­ku v Colo­ra­do, 1987 vs. 2011

shrinking-lakes-in-great-sand-dunes-national-park-colorado-1987-vs-2011

Roz­tá­pa­nie ľadov­ca Tobog­gan, Aljaš­ka, jún 1909 vs. sep­tem­ber 2000

melting-toboggan-glacier-alaska-june-1909-vs-sept-2000

Odles­ňo­va­nie národ­né­ho par­ku Naku­ru, Keňa, 1973 vs. 2000

deforestation-of-lake-nakuru-national-park-kenya-1973-vs-2000

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: NASA

Pridať komentár (0)