Ate­li­ér Cowor­king: Nový kre­a­tív­ny cowor­king v Bra­ti­sla­ve

Jakub Jablonický / 26. augusta 2016 / Startupy

V Bra­ti­sla­ve na Račian­skej vzni­kol nový cowor­king.

Ate­li­ér cowor­king je nový pries­tor pre fre­e­lan­ce­rov v Bra­ti­sla­ve. Nachá­dza sa na Račian­skej 71 a náj­deš v ňom 8 pra­cov­ných miest.

Ate­li­ér nie je poja­tý ako kla­sic­ký cowor­king s vyso­kou fluk­tu­áci­ou ľudí. Tvor­co­via pro­jek­tu z neho chcú spra­viť trva­lú malú komu­ni­tu pozi­tív­nych ľudí, kto­rí sa do prá­ce budú tešiť aj kvô­li kole­gom, s kto­rý­mi cowor­king zdie­ľa­jú.

Okrem pra­cov­ných sta­níc ponú­ka Ate­li­ér cowor­king svo­jim čle­nom aj kuchyn­ku, zasa­dač­ku a chill out zónu so sedač­ka­mi.

Pries­tor je navr­hnu­tý naozaj štý­lo­vo a je vid­no, že zakla­da­te­ľom ide o vytvo­re­nie pria­teľ­skej atmo­sfé­ry.

Ak si fre­e­lan­cer a máš záu­jem o prá­cu z cowor­kin­gu, Ate­li­ér je voľ­ba, za kto­rú sa urči­te nebu­deš musieť han­biť. Ak ťa Ate­li­ér cowor­king zau­jal, nevá­haj im napí­sať sprá­vu — momen­tál­ne hľa­da­jú nových čle­nov.

13680008_540555412800488_3356205697449398462_o13962862_540555372800492_7551044582902853078_o13913635_540555596133803_6746653888211667545_o13909386_540555512800478_6320667366716216264_o13925593_540555552800474_8192918154984355092_o13995493_540555279467168_7007284482738821094_o13914163_540572299465466_2149233777263193750_o13925926_540555626133800_2352660117675320394_o13908964_540555319467164_494422333885603469_o

13962803_540555599467136_232631635877884318_o

zdroj titul­nej foto­gra­fie: FB/Ateliér cowor­king, zdroj foto­gra­fií: FB/Ateliér cowor­king

Pridať komentár (0)