2. kolo dotá­cií na foto­vol­taiku vyčer­pané za 10 hodín

Eduard Radimak, Ján Bokroš / 8. februára 2016 / Zo Slovenska

2. kolo národ­ného pro­jektu Zelená domác­nos­tiam bolo vyhlá­sené 1. feb­ru­ára 2016. Pôvodne boli k dis­po­zí­cii 4 mil. EUR na 4 mesiace, ktoré boli zvý­šené na 7 mil. EUR . Ani to však nesta­čilo.

V pon­de­lok 1.2. 2016 tesne poobede, štátna agen­túra Siea vyhlá­sila 2. kolo národ­ného pro­jektu Zelená domác­nos­tiam, zjed­no­du­šene nazvané 2. kolo dotá­cií. Pre toto kolo bolo pôvodne urče­ných 4 mil. EUR (z toho pre Bra­ti­slav­ský kraj 0,5 mil. EUR) a potrvá 4 mesiace. O dotá­ciu mohli požia­dať domác­nosti.

Ako pre­behlo 2. kolo dotá­cií

Záu­jem o pou­kážky bol veľký. Okolo 22:00 Siea uzat­vo­rila regis­trá­ciu pou­ká­žok. Záro­veň vydala vyhlá­se­nie, že pôvodné 4 mil. EUR navý­šila o ďal­šie 3 mil. EUR pre mimob­ra­ti­slav­ské regi­óny. Ani to však nesta­čilo, a mnoho záu­jem­cov o regis­trá­ciu zostalo skla­ma­ných. Pred­chá­dza­júce, 1. kolo s niž­ším obje­mom finanč­ných pros­tried­kov, bolo vyčer­pané za 4 dni.

01.02.2016 2. kolo cel­ková suma Foto­vol­tické panely Solárne kolek­tory Tepelné čer­padlá Kotly na bio­masu spolu pou­ká­žok
Bra­ti­slav­ský samo­správny kraj 500 000 €
Ostatné kraje 6 500 000 €
Kraje spolu 7 000 000 € 1 129 1 316 540 231 3 216

Tabuľka uka­zuje počty ks jed­not­li­vých doto­va­ných zaria­dení. Podľa zatiaľ nepo­tvr­de­ných infor­má­cií v Bra­ti­slav­skom kraji nebola pri­de­lená žiadna dotá­cia pre foto­vol­taiku. L

Pozor na ter­míny

Domác­nosti, ktoré (dotačnú) pou­kážku zís­kali, majú 30 dní na to, aby ju odo­vzdali zho­to­vi­te­ľovi, ktorý ju záro­veň v tomto 30-dňo­vom ter­míne musí zare­gis­tro­vať. Zho­to­vi­teľ súčasne musí foto­vol­taické zaria­de­nie v lehote 4-och mesia­cov odo dňa regis­trá­cie pou­kážky domác­nos­ťou posta­viť a požia­dať o pre­pla­te­nie pou­kážky. Ak domác­nosť alebo zho­to­vi­teľ nedo­dr­žia ter­míny, potom sa pou­kážka stáva neplat­nou.

Zo 7 mili­ó­nov EUR je v tomto kole pre Bra­ti­slav­ský samo­správny kraj vyčle­ne­ných 0,5 mil EUR . Pre tých, ktorí plá­nujú inšta­lá­cie v hlav­nej let­nej sezóne, bude vyhlá­sené ďal­šie kolo prav­de­po­dobne v 2. štvrť­roku 2016.

Ako pre­bie­halo 1. kolo

1.kolo bolo vyhlá­sené 1. decem­bra 2015. Pre Bra­ti­slav­ský kraj bolo vyčle­ne­ných 0,47 mil. EUR a pre ostatné kraje 2,78 mil. EUR. Mnohé domác­nosti si regis­trá­ciu rozmys­leli a nako­niec neboli využité pros­triedky za 0,67 mil. EUR (cca 26%). V tabuľke uvá­dzame počty regis­tro­va­ných zaria­dení. Foto­vol­taika je samoz­rejme na čele :)

04.12.2015 1. kolo cel­ková suma Foto­vol­tické panely Solárne kolek­tory Tepelné čer­padlá Kotly na bio­masu spolu pou­ká­žok
Bra­ti­slav­ský samo­správny kraj 470 000 € 90 41 61 3 195
Ostatné kraje 2 780 000 € 484 431 246 97 1 258

Zdroj: setri.sk, easysun.sk

Pridať komentár (0)