2. kolo dotá­cií na foto­vol­tai­ku vyčer­pa­né za 10 hodín

Eduard Radimak, Ján Bokroš / 8. februára 2016 / Zo Slovenska

2. kolo národ­né­ho pro­jek­tu Zele­ná domác­nos­tiam bolo vyhlá­se­né 1. feb­ru­ára 2016. Pôvod­ne boli k dis­po­zí­cii 4 mil. EUR na 4 mesia­ce, kto­ré boli zvý­še­né na 7 mil. EUR . Ani to však nesta­či­lo.

V pon­de­lok 1.2. 2016 tes­ne poobe­de, štát­na agen­tú­ra Siea vyhlá­si­la 2. kolo národ­né­ho pro­jek­tu Zele­ná domác­nos­tiam, zjed­no­du­še­ne nazva­né 2. kolo dotá­cií. Pre toto kolo bolo pôvod­ne urče­ných 4 mil. EUR (z toho pre Bra­ti­slav­ský kraj 0,5 mil. EUR) a potr­vá 4 mesia­ce. O dotá­ciu moh­li požia­dať domác­nos­ti.

Ako pre­beh­lo 2. kolo dotá­cií

Záu­jem o pou­káž­ky bol veľ­ký. Oko­lo 22:00 Siea uzat­vo­ri­la regis­trá­ciu pou­ká­žok. Záro­veň vyda­la vyhlá­se­nie, že pôvod­né 4 mil. EUR navý­ši­la o ďal­šie 3 mil. EUR pre mimob­ra­ti­slav­ské regi­ó­ny. Ani to však nesta­či­lo, a mno­ho záu­jem­cov o regis­trá­ciu zosta­lo skla­ma­ných. Pred­chá­dza­jú­ce, 1. kolo s niž­ším obje­mom finanč­ných pros­tried­kov, bolo vyčer­pa­né za 4 dni.

01.02.2016 2. kolo cel­ko­vá suma Foto­vol­tic­ké pane­ly Solár­ne kolek­to­ry Tepel­né čer­pad­lá Kot­ly na bio­ma­su spo­lu pou­ká­žok
Bra­ti­slav­ský samo­správ­ny kraj 500 000 €
Ostat­né kra­je 6 500 000 €
Kra­je spo­lu 7 000 000 € 1 129 1 316 540 231 3 216

Tabuľ­ka uka­zu­je počty ks jed­not­li­vých doto­va­ných zaria­de­ní. Pod­ľa zatiaľ nepo­tvr­de­ných infor­má­cií v Bra­ti­slav­skom kra­ji nebo­la pri­de­le­ná žiad­na dotá­cia pre foto­vol­tai­ku. L

Pozor na ter­mí­ny

Domác­nos­ti, kto­ré (dotač­nú) pou­káž­ku zís­ka­li, majú 30 dní na to, aby ju odo­vzda­li zho­to­vi­te­ľo­vi, kto­rý ju záro­veň v tom­to 30-dňo­vom ter­mí­ne musí zare­gis­tro­vať. Zho­to­vi­teľ súčas­ne musí foto­vol­taic­ké zaria­de­nie v leho­te 4-och mesia­cov odo dňa regis­trá­cie pou­káž­ky domác­nos­ťou posta­viť a požia­dať o pre­pla­te­nie pou­káž­ky. Ak domác­nosť ale­bo zho­to­vi­teľ nedo­dr­žia ter­mí­ny, potom sa pou­káž­ka stá­va neplat­nou.

Zo 7 mili­ó­nov EUR je v tom­to kole pre Bra­ti­slav­ský samo­správ­ny kraj vyčle­ne­ných 0,5 mil EUR . Pre tých, kto­rí plá­nu­jú inšta­lá­cie v hlav­nej let­nej sezó­ne, bude vyhlá­se­né ďal­šie kolo prav­de­po­dob­ne v 2. štvrť­ro­ku 2016.

Ako pre­bie­ha­lo 1. kolo

1.kolo bolo vyhlá­se­né 1. decem­bra 2015. Pre Bra­ti­slav­ský kraj bolo vyčle­ne­ných 0,47 mil. EUR a pre ostat­né kra­je 2,78 mil. EUR. Mno­hé domác­nos­ti si regis­trá­ciu rozmys­le­li a nako­niec nebo­li využi­té pros­tried­ky za 0,67 mil. EUR (cca 26%). V tabuľ­ke uvá­dza­me počty regis­tro­va­ných zaria­de­ní. Foto­vol­tai­ka je samoz­rej­me na čele :)

04.12.2015 1. kolo cel­ko­vá suma Foto­vol­tic­ké pane­ly Solár­ne kolek­to­ry Tepel­né čer­pad­lá Kot­ly na bio­ma­su spo­lu pou­ká­žok
Bra­ti­slav­ský samo­správ­ny kraj 470 000 € 90 41 61 3 195
Ostat­né kra­je 2 780 000 € 484 431 246 97 1 258

Zdroj: setri.sk, easysun.sk

Pridať komentár (0)