2 v 1 alebo „Bil­bor­dový dom­ček“ z Kicks­tar­teru

Simona Babicová / 17. novembra 2014 / Startupy

Posledné desať­ro­čia sa stali bez­do­movci čoraz inten­zív­nej­šie vní­maní ako prob­lém nie len našej spo­loč­nosti. No a práve u nás, na stred­nom Slo­ven­sku kon­krétne v meste Ban­ská Bys­trica sa stretli traja mladí a kre­a­tívni ľudia s myš­lien­kou, ktorá sa zaoberá práve touto víziou pre lep­šiu budúc­nosť.

Vyrieši pro­jekt GRE­GORY od slo­ven­skej firmy Design­de­ve­lop otázky ľudí bez domova využi­tím bil­bor­do­vých pries­to­rov?

Dôvo­dov na spus­te­nie tohto pro­jektu bolo nie­koľko. Nado­bud­nuté skú­se­nosti auto­rov donú­tili dohro­mady pospá­jať veľké množ­stvo kon­cep­tov a nájsť rie­še­nie, ktoré nebude len vizu­álne a alter­na­tívne ale tak­tiež bude mať hlbší význam. Spo­je­ním archi­tek­túry, ume­nia, dizajnu, reklamy a hlavne prob­lému ľudí bez domova vzni­kol výsle­dok — pro­jekt GRE­GORY.

Bil­bordy, prečo práve tie? A ako by to malo celé vyze­rať ?

Každý deň sa stre­tá­vame v mes­tách s veľ­kým množ­stvom nevý­raz­ných bil­bor­dov. Sami o sebe sú drahé na výstavbu a tak­tiež na pre­ná­jom. A práve rie­še­nie ktoré navrhuje pro­jekt GRE­GORY, by mohlo zvý­šiť ich popu­la­ritu ako aj viac­ná­sobné využi­tie nevý­raz­ných reklam­ných pries­to­rov a záro­veň tak rie­šiť prob­lém ľudí bez býva­nia.

Záme­rom pro­jektu je využiť vnút­raj­šok bil­bor­dov ako obyt­ného pries­toru a jeho von­kaj­šie steny pone­chať na este­tické využi­tie t.j. reklamnú pro­pa­gá­ciu.

Pro­jekt je momen­tálne v štá­diu kon­ceptu typu „open source“ čiže ide o základnú bunku, ktorá sa bude dať kon­štrukčne alebo dis­po­zične pre­tvá­rať podľa potreby záu­jem­cov. Náklady na vybu­do­va­nie jeho autori odha­dujú na 4000 eur. Keďže pre­ná­jom jed­nej plo­chy stojí zhruba 150 eur na mesiac, za rok by doká­zal pro­jekt zaro­biť tisíce eur.

Pod­pora sa oča­káva pre­dov­šet­kým od firiem a inves­to­rov, ktorí budú mať mož­nosť podie­ľať sa, či už na výstavbe alebo na dlho­do­bom pre­nájme reklam­nej plo­chy. Pri takejto vzá­jom­nej spo­lu­práci im bude poskyt­nuté logo pro­jektu, ktoré budú môcť pou­žiť vo svoj pros­pech či už na svo­jich webo­vých strán­kach, pro­pa­gač­ných mate­riá­loch alebo pri pre­zen­to­vaní svo­jej firmy pred kli­en­tom svo­jim sociál­nym cíte­ním.


Je dobre vedieť, že sú medzi nami mladí ľudia, ktorí majú záu­jem ino­vo­vať a pomá­hať tam kde je to potrebné. Pod­porte ich na Kicks­tar­teri!

Zdroj: projecktgregory.com

Pridať komentár (0)