2 v 1 ale­bo „Bil­bor­do­vý dom­ček“ z Kicks­tar­te­ru

Simona Babicová / 17. novembra 2014 / Startupy

Posled­né desať­ro­čia sa sta­li bez­do­mov­ci čoraz inten­zív­nej­šie vní­ma­ní ako prob­lém nie len našej spo­loč­nos­ti. No a prá­ve u nás, na stred­nom Slo­ven­sku kon­krét­ne v mes­te Ban­ská Bys­tri­ca sa stret­li tra­ja mla­dí a kre­a­tív­ni ľudia s myš­lien­kou, kto­rá sa zaobe­rá prá­ve tou­to vízi­ou pre lep­šiu budúc­nosť.

Vyrie­ši pro­jekt GRE­GO­RY od slo­ven­skej fir­my Design­de­ve­lop otáz­ky ľudí bez domo­va využi­tím bil­bor­do­vých pries­to­rov?

Dôvo­dov na spus­te­nie toh­to pro­jek­tu bolo nie­koľ­ko. Nado­bud­nu­té skú­se­nos­ti auto­rov donú­ti­li dohro­ma­dy pospá­jať veľ­ké množ­stvo kon­cep­tov a nájsť rie­še­nie, kto­ré nebu­de len vizu­ál­ne a alter­na­tív­ne ale tak­tiež bude mať hlb­ší význam. Spo­je­ním archi­tek­tú­ry, ume­nia, dizaj­nu, rekla­my a hlav­ne prob­lé­mu ľudí bez domo­va vzni­kol výsle­dok — pro­jekt GRE­GO­RY.

Bil­bor­dy, pre­čo prá­ve tie? A ako by to malo celé vyze­rať ?

Kaž­dý deň sa stre­tá­va­me v mes­tách s veľ­kým množ­stvom nevý­raz­ných bil­bor­dov. Sami o sebe sú dra­hé na výstav­bu a tak­tiež na pre­ná­jom. A prá­ve rie­še­nie kto­ré navrhu­je pro­jekt GRE­GO­RY, by moh­lo zvý­šiť ich popu­la­ri­tu ako aj viac­ná­sob­né využi­tie nevý­raz­ných reklam­ných pries­to­rov a záro­veň tak rie­šiť prob­lém ľudí bez býva­nia.

Záme­rom pro­jek­tu je využiť vnút­raj­šok bil­bor­dov ako obyt­né­ho pries­to­ru a jeho von­kaj­šie ste­ny pone­chať na este­tic­ké využi­tie t.j. reklam­nú pro­pa­gá­ciu.

Pro­jekt je momen­tál­ne v štá­diu kon­cep­tu typu „open sour­ce“ čiže ide o základ­nú bun­ku, kto­rá sa bude dať kon­štrukč­ne ale­bo dis­po­zič­ne pre­tvá­rať pod­ľa potre­by záu­jem­cov. Nákla­dy na vybu­do­va­nie jeho auto­ri odha­du­jú na 4000 eur. Keď­že pre­ná­jom jed­nej plo­chy sto­jí zhru­ba 150 eur na mesiac, za rok by doká­zal pro­jekt zaro­biť tisí­ce eur.

Pod­po­ra sa oča­ká­va pre­dov­šet­kým od firiem a inves­to­rov, kto­rí budú mať mož­nosť podie­ľať sa, či už na výstav­be ale­bo na dlho­do­bom pre­náj­me reklam­nej plo­chy. Pri takej­to vzá­jom­nej spo­lu­prá­ci im bude poskyt­nu­té logo pro­jek­tu, kto­ré budú môcť pou­žiť vo svoj pros­pech či už na svo­jich webo­vých strán­kach, pro­pa­gač­ných mate­riá­loch ale­bo pri pre­zen­to­va­ní svo­jej fir­my pred kli­en­tom svo­jim sociál­nym cíte­ním.


Je dob­re vedieť, že sú medzi nami mla­dí ľudia, kto­rí majú záu­jem ino­vo­vať a pomá­hať tam kde je to potreb­né. Pod­por­te ich na Kicks­tar­te­ri!

Zdroj: projecktgregory.com

Pridať komentár (0)