20 ročný eko­lóg spustí v roku 2016 sys­tém, ktorý pre­čistí oceán

Peter Lastovecký / 5. jún 2015 / Business

Mla­dík menom Boyan Slat si zau­mie­nil vyčis­tiť oblasť v Tichom oce­áne, ktorá je známa tým, že sa v nej vďaka prú­dom nahro­ma­dilo obrov­ské množ­stvo odpadu. Pri­bližne 300 mili­ó­nov ton odpadu je vypro­du­ko­va­ných každý rok. V oce­ánoch pláva 5 tri­li­ó­nov kusov plas­to­vého odpadu, čo samoz­rejme nemôže mať v žiad­nom prí­pade pros­pešný vplyv na pro­stre­die a na živo­čí­chy v ňom.

Boyan vyštu­do­val Uni­ver­zitu v Delfte, čo je Holand­ský ekvi­va­lent zná­mej MIT, kde napí­sal 500 stra­novú prácu, kde sa veno­val 50-tim otáz­kam od toho, ako zachrá­niť mor­ský život až po spô­sob ako spra­co­vať plas­tový odpad ale aj ako pred­chá­dzať jeho vzniku. Dokonca aj táto práca bola zvia­zaná v obale z odpadu. V roku 2014 vie­dol tým stovky ved­cov a inži­nie­rov a po roku, po roku sa uká­zalo, že výsledný kon­cept nie je tech­nicky ba dokonca ani finančne náročný. V tom čase vyzbie­rali viac ako dva mili­óny dolá­rov cez cro­wd­fun­ding.

Zaria­de­nie, ktoré navrhli bude plá­vať s mor­skými prúdmi, zhŕ­ňať odpad ktorý bude zachy­tá­vaný doprav­ní­ko­vými pásmi, vzhľa­dom pri­po­mína obrov­ské pís­meno „V“. So svo­jou dĺž­kou pre­sa­hu­jú­cou 2000 met­rov to bude naj­väč­šia plá­va­júca kon­štruk­cia. Sla­tova spo­loč­nosť „Ocean Cle­a­nup“ nebude jediná, okrem toho pra­cuje aj na takz­va­nej „Mega Expe­di­tion“, čo je ini­cia­tíva na vytvo­re­nie máp odpadu plá­va­jú­ceho v oce­ánoch vo vyso­kom roz­lí­šení, budú spus­tené kon­com augusta tohto roku. 50 pla­vi­diel vypus­te­ných medzi Hawai­iom a Cali­for­niou vyzbiera viac odpadu za tri týždne ako sme doká­zali za posled­ných 40 rokov.

zdroj: http://www.theoceancleanup.com/

Pridať komentár (0)