20 skve­lých foto­gra­fií, ktoré nepot­re­bo­vali byť upra­vo­vané na to, aby zau­jali

Alica J, vedelisteze.sk / 4. septembra 2016 / Zaujímavosti

Naša pla­néta je sku­točne uni­kátna, nád­herná a zázračná. Mnoho ľudí si to ale neuve­do­muje. Skúsme sa pozrieť na krásu okolo seba a začnime ju vní­mať. V článku náj­dete 20 neuve­ri­teľ­ných foto­gra­fií, ktoré uka­zujú aká je naša pla­néta úžasná.

Odraz slnka

1

Neoby­čajné sfar­be­nie

2

Búrka

3

Vnútro gitary

4

Prí­chod zimy

5

Pohľad na met­ro­polu

6

Aka­dé­mia ume­nia

7

Cesta, ktorá zasta­vila oheň

8

Koryt­načka

11

Blesky

12

Pozo­ro­va­nie rakety

14

Ranné cvi­če­nie voja­kov
15

Biela hra­nica medzi Talian­skom a Švaj­čiar­skom

17

Ako sa pozerá na dážď z lie­tadla

18

Ľado­vec

19

Západ slnka

20

Plá­va­nie

22

Dúha

23

Ľad

24

Zatme­nie slnka

25vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: brightside.me

Pridať komentár (0)