20 vzác­nych his­to­ric­kých foto­gra­fií a ich prí­behy, ktoré ti v škole nikdy neuká­zali

interez.sk / 3. augusta 2016 / Zaujímavosti

His­tó­ria ľud­stva je plná prek­va­pení. Tieto neuve­ri­teľné fotky nenáj­dete v žiad­nej škol­skej učeb­nici, ale ponú­kajú úplne nový pohľad na náš svet. Pred­sta­via vám his­tó­riu, ktorú dobre poznáte a máte o nej svoje pred­stavy, no v trošku inom svetle. 

Každá z nasle­du­jú­cich 20 foto­gra­fii má svoj prí­beh a každá je nie­čím zau­jí­mavá.

Nikola Tesla sedí vo svo­jom labo­ra­tó­riu. Na obrázku môžete vidieť jeho trans­for­má­tor.

historicke-fotografie1-tesla

Dorothy Counts bola prvá čer­noška, ktorá prišla do školy pre belo­chov. Písal sa rok 1957.

historicke-fotografie2

Židov­skí väzni po tom, ako boli vyslo­bo­dení z tzv. “vlaku smrti”. Písal sa rok 1945.

historicke-fotografie3

Harold Whitt­les a jeho reak­cia, keď počul zvuk po prvý­krát v živote v roku 1975.

historicke-fotografie4

Prvé ráno po tom, ako sa vo Švéd­sku zme­nil zákon a ľudia mali jaz­diť po ľavej strane s tým, že je vodič na pra­vej strane. Písal sa rok 1967.

historicke-fotografie5

Nemeckí vojaci a ich reak­cia, keď videli zábery z kon­cen­trač­ných tábo­rov. Rok 1945.

historicke-fotografie6

Oby­va­te­lia Západ­ného Ber­lína uka­zujú svoje deti svo­jim sta­rým rodi­čom, ktorí žili vo východ­nej časti Ber­lína, 1961.

historicke-fotografie7

Ľudí vždy pri­ťa­ho­val adre­na­lín. Takto to vyze­ralo na Empire State Buil­ding v roku 1934.

historicke-fotografie8

Socha slo­body vo výstavbe. Písal sa rok 1884

historicke-fotografie9

Exo­tická taneč­nica uka­zuje na súde, že jej spodné prádlo bolo dosta­točne veľké na to, aby zabrá­nilo odha­le­niu.

historicke-fotografie10

Najk­raj­šia samov­ražda. Eve­lyn Mchale sa roz­hodla ukon­čiť svoj život v roku 1947 sko­kom z mra­ko­drapu Empire State Buil­ding.

historicke-fotografie11

Foot Bolaji Badejo, nigé­rij­ský štu­dent dizajnu a herec, má na sebe kos­tým z kla­sic­kého sci-fi thril­leru Alien. Rok 1978.

historicke-fotografie12

Klo­búky v New Yorku v roku 1930.

historicke-fotografie14

Mona Líza prišla do múzea Louvre po skon­čení vojny.

historicke-fotografie15

Prvé banány v Nór­sku v roku 1905.

historicke-fotografie16

Hora Rush­more v 30. rokoch. Muži tu podá­vali nad­ľud­ské výkony.

historicke-fotografie18

Posledná verejná pop­rava gilo­tí­nou v roku 1939.

historicke-fotografie19

Hoove­rova prieh­rada pri výstavbe, feb­ruár 1934.

historicke-fotografie20

Pozos­tatky tela astro­nauta Vla­di­míra Koma­rova, ktorý po neús­peš­nej misii spa­dol z ves­míru v roku 1967.

historicke-fotografie113

13664444_1383759908319244_1400355407_n

zdroj: interez.sk, zdroj foto­gra­fií: bored­panda

Pridať komentár (0)