25 naozaj epic­kých foto­gra­fií na hra­ni­ci dvoch sve­tov

Juraj Metke, vedelisteze.sk / 25. júna 2016 / Tech a inovácie

Keď si ideš zaplá­vať do jaze­ra ale­bo sa kúpať v mori, mys­líš si, že vieš, čo ťa čaká pod hla­di­nou. Avšak v sku­toč­nos­ti je ťaž­ké si pred­sta­viť ako veľ­mi boha­tá a roz­ma­ni­tá nád­he­ra sa pod povr­chom vody nachá­dza.

Pri­ná­ša­me ti 25 čaro­vných foto­gra­fií, v kto­rých uvi­díš dva roz­diel­ne sve­ty:

Argen­tí­na

01

Papua Nová Guinea

02

Juž­ná Afri­ka

03

Dan­co Island, Antar­ktí­da

04

Palau

05

Izra­el

06

Egypt

07

Nová Kale­dó­nia

08

Zan­zi­bar, Tan­zá­nia

09

Indo­né­zia

10

Bora Bora

11

Fiji

12

Juž­ná Afri­ka

13

Anda­man Islands, India

14

Zele­né jaze­ro, Rakús­ko

15

Pala­wan Island, Fili­pí­ny

16

Flo­ri­da, USA

17

Grot­ta Azzur­ra, Mal­ta

18

Flo­res Sea, Indo­né­zia

19

Bra­zí­lia

20

Špa­niel­sko

21i

Švaj­čiar­sko

22

Karib­ské pobre­žie, Mexi­ko

23

Sipa­dan, Malaj­zia

24

Mag­da­len Islands, Kana­da

25vedeliSteZe_banner (1)

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: via brightside.me

Pridať komentár (0)